Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing, som kontant udbetaling eller løbende udbetaling med lønnen. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FUNKTIONSLØN
Lønparagraffen i overenskomsten er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

UDDANNELSE

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse efter opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på enuddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

FERIE
Hvis der er lokal enighed på arbejdspladsen, kan I lave en aftale om, at ferie kan holdes som timer.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriedage du eventuelt har til gode.

FERIEFRIDAGE
Overgangsordning pga. den nye ferielov i perioden 1. maj til 31. december 2020:
• d. 1. maj fårdu tildelt 1 feriefridag
• d. 15. juli får du tildelt 1 feriefridag
• d. 1. oktober får du tildelt 1,33 feriefridage

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer i perioden.

Herefter følger optjeningen af feriefridage kalenderåret. Du optjener 1 feriefridag for hver 2, 5 måneder.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

PENSION
Hvis din pensionsopsparing står i PensionDanmark eller Pension for Funktionærer i PFA, kan du sige nej, hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte din pensionsopsparing til et andet selskab.

Obs! Hvis du afviser en overflytning, skal det ske skriftligt og inden for 3 måneder, efter at din arbejdsgiver har fremsat sit ønske.

Er du fyldt 60 år, når du bliver ansat i en virksomhed, og har du ikke en arbejdsmarkedspension i forvejen, kan du vælge at få dit pensionsbidrag udbetalt eller sat ind på en opsparingsordning, fx kapitalpension.

I de virksomheder, hvor medarbejderne er omfattet af en firmapensionsordning, skal der holdes øje med omkostningsniveauet for pensionsordningen. Og er omkostningsniveauet højere end hos andre udbydere, kan
virksomheden blive pålagt at nedbringe det.

ELEVER
Mindstelønssatser, månedsløn
Mindstelønssatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Tillæg for gymnasial uddannelse stiger til 905 kr. pr. måned pr. 1. marts 2020.

Som noget nyt får elever ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidraget er på 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf