Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Fritvalgskonto
Pr. 1. maj 2024 stiger indbetalingen til fritvalgskontoen fra 7 til 9 %. Du kan bruge din fritvalgskonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Funktionsløn
Hvis du bliver ansat på funktionsløn eller med forefaldende overarbejde, har du efter 3 måneders ansættelse ret til at få en samtale, hvor det skal vurderes, om der er sammenhæng mellem den løn, der er aftalt, og overarbejdets omfang.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 5 medarbejdere omfattet af overenskomstens dækningsområde på arbejdspladsen mod tidligere 6. Tillidsrepræsentanten får fremover mulighed for at mødes med nyansatte kolleger i arbejdstiden. Der er fremover ret til at vælge tillidsrepræsentant i arbejdstiden.

Løndannelse
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentanten udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistå og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentanten indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

 

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.