Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Mindstesatser

Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen for voksne arbejder til 131,15 kr. i timen. For arbejderne under 18 år stiger mindstesatsen til 75,80 kr. i timen.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen for voksne arbejder til 136,15 kr. i timen. For arbejderne under 18 år stiger mindstesatsen til 78,40 kr. i timen.

Fritvalgs Lønkonto

Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 til 9 %. Du kan bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres

Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %, således at du får 2 % mere i løn.

Barselsorlov

Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den anden forælder end moren, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Elever

Pr. 1. marts 2023 stiger elevsatsen med 4,5 %.Pr. 1. marts 2024 stiger elevsatsen med 3,5 %.

Selvvalgt uddannelse

Fremover har du ret til fuld løn, når du tager selvvalgt uddannelse via overenskomstens kompetencefond (EKUF). Tidligere var lønkompensationen 85 % af din normale løn.

Bedre regler for natarbejde

Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:
• Højst 3 nattevagter i træk
• Højst 9 timers vagter
• Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
• Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:

  • Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
  • Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
  • En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.

Tillidsrepræsentant

Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 5 HK-medlemmer omfattet af overenskomsten på arbejdspladsen mod tidligere 6 HK-medlemmer. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.

Uddannelsesrepræsentant

Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentant/er udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Ferie på forskud

Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.
Aftaler om ferie på forskud følger nedenstående retningslinjer:
25 feriedage tildeles den 1. september. Hvis en medarbejder opsiger sit job og har brugt flere feriedage, end han eller hun har optjent, modregnes forskellen på den sidste lønudbetaling. Hvis en medarbejder bliver opsagt og har brugt flere feriedage, end denne har optjent, må arbejdsgiver ikke modregne forskellen, medmindre medarbejderen har misligholdt sin stilling.

PS. I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.