Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.


Minimalløn
Over 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen 4,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen 4,50 kr. pr. time.

Under 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen 2,60 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen 2,60 kr. pr. time.

Lønsamtaler kan højest foregå én gang i hvert overenskomstår.

Normalløn (gælder kun DAS)
Pr. 1. marts 2023 stiger normallønssatsen 6,00 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger normallønssatsen 5,75 kr. pr. time.

Tillæg
Pr. 1. marts 2023 stiger alle overenskomstbestemte tillæg med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger alle overenskomstbestemte tillæg med 3,5 %.

Fritvalgskonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til fritvalgskontoen fra 7 til 9 %*. Du kan bruge din fritvalgskonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

* Særligt for Scandlines og For Sea Helsingør stiger fritvalgskontoen fra 6 til 8 %
pr. 1. marts 2023.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit. Træder i kraft den 1. juli 2023.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Selvvalgt uddannelse
Fremover får du 100 % løndækning, når du tager selvvalgt uddannelse via overenskomstens kompetencefond.

Elever
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatserne 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatserne 3,5 %.

Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten får fremover mulighed for at mødes med nyansatte kolleger i arbejdstiden. Der er fremover ret til at vælge tillidsrepræsentant i arbejdstiden.

Løndannelse
På mindstebetalingsområderne kan der indgås lokale aftaler om:
• Kollektiv lønforhandlinger.
• Tillidsrepræsentanters indblik i
virksomhedens økonomi.

Lokalaftaler
På arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en talsperson, kan et flertal af de organiserede medarbejdere indgå ikke-overenskomstsfravigende lokalaftaler med virksomheden.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentanten indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Bedre regler for natarbejde
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opfordrer til, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger, at gravide kun har en 1 nattevagt om ugen, implementeres i lovgivningen. Og at gravide omfattes af barselsloven, så der gives adgang til refusion.

DA og FH er enige om at anbefale regeringen, at lønmodtagere, som arbejder om natten, tilbydes den nødvendige screening for kræftformer relateret til natarbejde.

DA og FH er endvidere enige om at anbefale, at der forskes mere i natarbejde, og dets påvirkning af helbred og trivsel hos lønmodtagere med natarbejde.

OBS! I tilfælde af tvivl er det forligsmandens mæglingsforslag, der er gældende.