Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Fritvalgs lønkonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 til 9 %. Du kan bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Funktionsløn
Hvis du bliver ansat på funktionsløn, har du efter 3 måneders ansættelse ret til at få en samtale, hvor det skal vurderes, om der er sammenhæng mellem den løn, der er aftalt, og overarbejdets omfang

Uddannelse
Pr. 1. september 2023 får medarbejdere, der tager selvvalgt uddannelse, 100 % lønkompensation. Ordningerne Aftalt uddannelsesløft og Løft til erhvervsuddannelsesniveau fortsætter som forsøgsordninger i overenskomstperioden.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentanten udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistå og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 4 HK-medlemmer på arbejdspladsen mod tidligere 5 HK-medlemmer. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi. 
Tillidsrepræsentanten får fremover mulighed for at mødes med nyansatte kolleger i arbejdstiden. Der er fremover ret til at vælge tillidsrepræsentant i arbejdstiden. 

Løndannelse
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden.

Dækningsområde
Hvis en medarbejder, som er omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service, bliver skrevet ud af overenskomsten, skal HK-tillidsrepræsentanten orienteres. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke bliver skrevet ud af overenskomsten på et forkert grundlag.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt. 

NFA’s anbefalinger er:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Højst 9 timers vagter
  • Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
  • Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:

  • Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
  • Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
  • En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.

Minimalløn
Unge under 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen i gennemsnit 3,54 %. Ny mindstesats 12.212 kr. pr. måned.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen i gennemsnit 3,54 %. Ny mindstesats 12.630 kr. pr. måned.

Elever, KVU-studerende og laborantpraktikanter
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatserne i gennemsnit 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatserne i gennemsnit 3,5 %.

Elever, løn pr. måned

1. marts 2023
1. år 12.333 kr.
2. år 13.761 kr.
3. år 15.140 kr.
4. år 16.402 kr.

1. marts 2024
1. år 12.765 kr.
2. år 14.242 kr.
3. år 15.670 kr.
4. år 16.976 kr.

Pr. 1. marts 2023 stiger tillægget for HHX-eksamen til 979 kr. pr. måned.

EGU-elever, løn pr. måned
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen i gennemsnit 4,5 %. Ny sats 12.333 kr.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen i gennemsnit 3,5 %. Ny sats 12.765 kr.

KVU-studerende, løn pr. måned
Med forudgående elevuddannelse inden for handel- og kontorområdet.
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen i gennemsnit 4,5 %. Ny sats 21.000 kr.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen i gennemsnit 3,5 %. Ny sats 21.735 kr.

Uden forudgående elevuddannelse inden for handel- og kontorområdet.
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen i gennemsnit 4,5 %. Ny sats 17.765 kr.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen i gennemsnit 3,5 5. Ny sats 18.387 kr.

Laborantpraktikanter, løn pr. måned
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen i gennemsnit 4,5 %. Ny sats18.306 kr.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen i gennemsnit 3,5 %. Ny sats 18.947 kr.

 

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.