Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Normalløn
a) I normallønsoverenskomster forhøjes normallønssatsen for voksne lønmodtagere:
Pr. 1. marts 2023 med 6,00 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 med 5,75 kr. pr. time.

Elever, lærlinge og praktikanter
a) Til elever, lærlinge og praktikanter forhøjes lønsatsen fra og med det 1. læreår og fremover med et tillæg på:
Pr. 1. marts 2023 4,5 pct.
Pr. 1. marts 2024 3,5 pct.

Pension
På områder, hvor der betales arbejdsmarkedspensionsbidrag, hæves arbejdsgivers bidrag med 2 pct.-point, og lønmodtagers bidrag reduceres med 2 pct.-point pr. 1. juni 2023.

Overenskomstbestemte tillæg
a) Overenskomstbestemte overtidstillæg, der er fastsat i ørebeløb, forhøjes pr. 1. marts 2023 med 3,5 pct. og pr. 1. marts 2024 med 3,0 pct.

b) Øvrige overenskomstbestemte genetillæg, der er fastsat i ørebeløb, herunder forskudttidstillæg, tillæg for arbejde på søn- og helligdage og tillæg for arbejde i holddrift, forhøjes pr. 1. marts 2023 med 4,5 pct. og 3,5 pct. pr. 1. marts 2024.

Fritvalgskonti/Særlig opsparing
På områder, hvor der er etableret fritvalgslønkonto, særlig opsparing, SH-opsparing eller anden tilsvarende ordning, som træder i stedet for en fritvalgslønkonto, forhøjes bidraget med 2,0 pct. point pr. 1. marts 2024.

Barsel
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit. Træder i kraft den 1. juli 2023.
Ovenstående ændrer ikke på bestående regler om anciennitet, forudsætninger om refusion og varslingsbestemmelser.

Uddannelse
Tilskud til dækning af medarbejdernes løntab
På områder, hvor der er kompetenceudviklingsfonde eller tilsvarende, og hvor der i dag er tilskud på 85 pct. til dækning af medarbejdernes løntab, forhøjes tilskuddet pr. 1. september 2023 til 100 pct.
Tilskuddet til dækning af medarbejdernes løntabsgodtgørelse kan maksimalt hæves til et beløb, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodtgørelse udgør 100 pct. af lønnen.
Medarbejdere på skiftehold kan maksimalt modtage 100 pct. af lønnen pr. fraværstime med skifteholdstillæg.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentanten udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Tillidsrepræsentanter
Gældende TR-regler suppleres/ændres med følgende:
b) Valg af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden. Rammerne herfor aftales lokalt.
c) Vikaransatte. Vikarer fra vikarbureauer har ikke stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant på brugervirksomheden.
d) Organisering

Tillidsrepræsentanten gives mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medarbejdere. Formålet med mødet er at orientere om tillidsrepræsentantens samarbejde med virksomheden og muligheden for medlemskab af den overenskomstbærende organisation.

Fonde
Hvor overenskomstparterne har fonde, herunder samarbejds- og uddannelsesfonde, udviklingsfonde, kompetencefonde eller lignende, forhøjes bidraget til én af disse pr. 1. marts 2023 med 10 øre pr. præsteret arbejdstime.

Ferie på forskud
Med en tillidsrepræsentant kan der lokalt indgås skriftlig aftale om ferie på forskud

Bedre rammer for natarbejde
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opfordrer til, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger, at gravide kun har en 1 nattevagt om ugen, implementeres i lovgivningen. Og at gravide omfattes af barselsloven, så der gives adgang til refusion. 

DA og FH er enige om at anbefale regeringen, at lønmodtagere, som arbejder om natten, tilbydes den nødvendige screening for kræftformer relateret til natarbejde.

DA og FH er endvidere enige om at anbefale, at der forskes mere i natarbejde, og dets påvirkning af helbred og trivsel hos lønmodtagere med natarbejde.

 

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.