Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Fritvalgs lønkonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 til 9 %. Du kan efter aftale med din arbejdsgiver bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Minimalløn
Løngruppe 1-3
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatserne med 4,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatserne med 4,50 kr. pr. time.

Pr. 1. marts 2023 stiger funktionstillæg med 4,5 %. 
Pr. 1. marts 2024 stiger funktionstillæg med 3,5 %.

Pr. 1. marts 2023 stiger forskudttidstillæg med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger forskudttidstillæg med 3,5 %.

Unge under 18 år.
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen med 2,60 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen med 2,60 kr. pr. time.

Pr. 1. marts 2023 stiger funktionstillæg med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger funktionstillæg med 3,5 %.

Pr. 1. marts 2023 stiger forskudttidstillæg med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger forskudttidstillæg med 3,5 %.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Funktionsløn
Hvis du bliver ansat på funktionsløn, har du efter 3 måneders ansættelse ret til at få en samtale, hvor det skal vurderes, om der er sammenhæng mellem den løn, der er aftalt, og stillingens indhold og arbejdets omfang.

Uddannelse
Fremover har du ret til fuld løn, når du tager selvvalgt uddannelse via overenskomstens kompetencefond. Tidligere var lønkompensationen 85 % af din normale løn.

Elever
Mindstesatserne:
Pr. 1. marts 2023 stiger satserne med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger satserne med 3,5 %.

Pr. 1. marts 2023 stiger forskudttidstillæg med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger forskudttidstillæg med 3,5 %.

KVU-studerende
Mindstesatsen:
Pr. 1. marts 2023 stiger satsen med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger satsen med 3,5 %.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 5 HK-medlemmer på arbejdspladsen mod tidligere 6 HK-medlemmer. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.

Løndannelse
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentanten udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistå og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Dækningsområde
Hvis en medarbejder, som er omfattet af overenskomsten mellem HK Privat og Horesta, bliver skrevet ud af overenskomsten, skal HK-tillidsrepræsentanten orienteres. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke bliver skrevet ud af overenskomsten på et forkert grundlag.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentanten indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:
• Højst 3 nattevagter i træk
• Højst 9 timers vagter
• Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
• Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt til at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:
• Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
• Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
• En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.


OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.