Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimalløn
Pr. 1. marts stiger samtlige løndele: grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn, med 3,2 %.

Pr. 1. marts stiger løndelene med 3,0 %.

Overenskomsttillæg
Pr. 1. marts 2023 får du et overenskomsttillæg på 579,19 kr.
pr. måned, hvis du er fuldtidsansat.
Er du deltidsansat nedsættes tillægget forholdsmæssigt. Overenskomsttillægget er pensionsgivende.

Pr. 1. marts 2024 stiger overenskomsttillægget med 3,0 %.

Fritvalgs Lønkonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 5,95 til 7,95 %. Du kan bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Barsel
Kravet om anciennitet for at have ret til fuld løn i den lønnede del af barselsperioden afskaffes.

Nyansatte
Nye medarbejdere, som bliver ansat i forlængelse af en
uddannelsespraktik, begynder som udgangspunkt på det laveste løntrin.

Tillidsrepræsentant
Fremover må valg af tillidsrepræsentant foregå i arbejdstiden.
Tillidsrepræsentanten har ret til at holde et introduktionsmøde med nye medarbejdere for at orientere om muligheden for medlemskab af HK og tillidsrepræsentantens samarbejde med virksomheden.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentant/er udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.