Her kan du se de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på pensionsordningen. Arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og medarbejderens bidrag falder fra 4 til 2 %. Den samlede indbetaling er altså uændret, og medarbejderen får 2 % mere i løn.

Fritvalgs Lønkonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 til 9 %. Dukan bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på pensionsopsparingen, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Funktionsløn
Hvis du bliver ansat på funktionsløn, har du efter 3 måneders ansættelse ret til at få en samtale, hvor det skal vurderes, om der er sammenhæng mellem den løn, der er aftalt, og stillingens indhold og arbejdets omfang.

Fokus på udarbejdelse af lønmateriale
Parterne er enige om i overenskomstperioden at gå i dialog om udarbejdelse af et fælles materiale til brug for afholdelse af lønsamtaler i virksomhederne.

Elever
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatserne i gennemsnit 4,5 %
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatserne i gennemsnit 3,5 %

Mindstesatser pr. måned

1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 12.346 kr. 12.778 kr.
2. år 13.761 kr. 14.242 kr.
3. år 15.140 kr. 15.670 kr.
4. år 16.402 kr. 16.976 kr.Unge under 18 år
Mindstesatser pr. måned

1. marts 2023 1. marts 2024
11.896 kr. 12.313 kr.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 4 HK-medlemmer på arbejdspladsen mod tidligere 5 HK-medlemmer. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.


Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentant/er udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

I denne overenskomstperiode har uddannelsesrepræsentanten ret til 1 dags opkvalificering i forhold til opgaven som uddannelsesrepræsentant pr. år. Der gives fuld løn.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:
• Højst 3 nattevagter i træk
• Højst 9 timers vagter
• Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
• Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:
• Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
• Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.

PS. I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.