Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Normalløn
Ikke-administrative medarbejdere
Pr. 1. marts 2023 stiger normallønnen med 6,00 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger normallønnen med 5,75 kr. pr. time.

Administrative medarbejdere
Pr. 1. marts 2023 stiger minimallønnen med 4,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger minimallønnen med 4,50 kr. pr. time.


Fritvalgskonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til fritvalgskontoen fra 6 til 8 %. Du kan bruge din fritvalgskonto i forbindelse med børns lægebesøg, barns 2. sygedag, seniorordning eller få pengene udbetalt.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Timelønnet assistance – ikke administrative medarbejdere
(forsøgsordning i overenskomstperioden)

Hvis der i virksomheden ikke er indgået en lokalaftale om brug af timelønnet assistance, kan virksomheden anvende timelønnede i følgende situationer:

• Større spilleturneringer
• Sygefravær, som ikke kan dækkes de faste medarbejdere

• Formodning om ekstraordinært mange kunder

De timelønnede medarbejderes andel må dog maksimum udgøre 20 % af det samlede antal af præsterede arbejdstimer ved sygefravær og formodning om ekstraordinært mange kunder.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned.

Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten får fremover mulighed for at mødes med nyansatte kolleger i arbejdstiden.
Der er fremover ret til at vælge tillidsrepræsentant i arbejdstiden.

Løndannelse - administrativt personale
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.

Lokalaftaler
På arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan et flertal af de organiserede medarbejdere indgå ikke-overenskomstsfravigende lokalaftaler med virksomheden. Aftalerne skal sendes til godkendelse i den lokale HK-afdeling.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:
• Højst 3 nattevagter i træk
• Højst 9 timers vagter
• Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
• Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt til at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:
• Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
• Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
• En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.