Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Fritvalgs Lønkonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 til 9 %. Du kan bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Funktionsløn
Hvis du bliver ansat på funktionsløn, har du efter 3 måneders ansættelse ret til at få en samtale, hvor det skal vurderes, om der er sammenhæng mellem den løn, der er aftalt, og omfanget af overarbejde.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 5 HK-medlemmer på arbejdspladsen mod tidligere 6 HK-medlemmer. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.

Dækningsområde
Hvis en medarbejder, som er omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, bliver skrevet ud af overenskomsten, skal HK-tillidsrepræsentanten orienteres. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke bliver skrevet ud af overenskomsten på et forkert grundlag.

Elever og KVU-studerende
Pr. 1. marts 2023 stiger elevsatserne med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger elevsatserne med 3,5 %.

Mindstesatser elever
1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 12.346 kr. 12.778 kr.
2. år  13.761 kr. 14.242 kr.
3. år 15.140 kr. 15.670 kr.
4. år 16.402 kr. 16.976 kr.

Mindstesatser KVU-studerende
Med elevuddannelse inden for handel og kontor
1. marts 2023 1. marts 2024
23.488 kr. 24.311 kr.

Mindstesatser KVU-studerende
Uden elevuddannelse inden for handel og kontor
1. marts 2023 1. marts 2024
17.767 kr. 18.389 kr.

Mediegrafikerelever, der begynder på læretiden i virksomheden den 1. juli 2023 eller senere får et tillæg på 860 kr. pr. måned.

Fitnesselever, der begynder på fitnessuddannelsens trin 2 (Fitness Manager) får et tillæg på 1.350 kr. pr. måned.

Unge under 18 år
Mindstesatser pr. måned

1. marts 2023
Ny sats 11.896 kr. Timeløn: 74,20 kr.

1. marts 2024
Ny sats 12.313 kr. Timeløn/ 76,80 kr.

Løndannelse
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden.

Lokalaftaler
På arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en talsperson, kan et flertal af de organiserede medarbejdere indgå ikke-overenskomstsfravigende lokalaftaler med virksomheden.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentant/er udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

I nuværende overenskomstperiode har uddannelsesrepræsentanten ret til 1 dags opkvalificering i forhold til opgaven som uddannelsesrepræsentant pr. år. Der gives fuld løn.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Højst 9 timers vagter
  • Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
  • Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt til at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:

  • Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
  • Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
  • En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.

 

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.