Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimalløn
Over 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger minimallønnen med 721 kr. pr. måned
Pr. 1. marts 2024 stiger minimallønnen med 721 kr. pr. måned

Under 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger minimallønnen med 2,60 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2024 stiger minimallønnen med 2,60 kr. pr. time

Elever
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatserne i gennemsnit 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatserne i gennemsnit 3,5 %.

Fritvalgskonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 til 9 %. Du kan bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8,66 til 10,66 %, og dit bidrag falder fra 4,33 til 2,33 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Fastlønsaftale
Hvis du bliver ansat med en fastlønsaftale, har du efter 3 måneders ansættelse ret til at få en samtale, hvor det skal vurderes, om der er sammenhæng mellem den løn, der er aftalt, og omfanget af overarbejde.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mere end 4 medarbejdere under overenskomstens dækningsområde på arbejdspladsen mod tidligere mere end
5 medarbejdere.
Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.
Fremover kan valg af tillidsrepræsentant ske i arbejdstiden.

Løndannelse
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden.

Lokalaftaler
På arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en talsperson, kan et flertal af de organiserede medarbejdere indgå ikke-overenskomsts fravigende lokalaftaler med virksomheden.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentanten udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:
• Højst 3 nattevagter i træk
• Højst 9 timers vagter
• Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
• Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt til at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:
• Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
• Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
• En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.