Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimallønssatser pr. måned
Over 18 år
1. marts 2023 
23.610 kr.

1. marts 2024
24.332 kr.

Under 18 år
1. marts 2023 
11.469 kr.

1. marts 2024
11.886 kr.

Afløsere/ekstrahjælp pr. time
1. marts 2023 
147,25 kr.

1. marts 2024
151,75 kr.

Forskudttidstillæg pr. time
1. marts 2023
17.00-22.00 60,76 kr.
22.00-05.00 82,26 kr.

1. marts 2024
17.00-22.00: 62,88 kr.
22.00-05.00: 85,14 kr.

Tillæg for lørdage og søn- og helligdage
1. marts 2023 
25,30 kr.

1. marts 2024
26,18 kr.

Opsparingsordning, samlet
1. marts 2023 
7,03 %

1. marts 2024
9,03 %

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8,66 til 10,66 %, og dit bidrag falder fra 4,33 til 2,33 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Dækningsområde
Hvis en medarbejder, som er omfattet af overenskomsten med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, bliver skrevet ud af overenskomsten, skal HK-tillidsrepræsentanten orienteres. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke bliver skrevet ud af overenskomsten på et forkert grundlag.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.
Forhøjet pensionsbidrag under barsel. Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Elever - mindstesatser
Påbegyndt uddannelse før det 21. år
1. marts 2023
1. år: 12.769,34 kr.
2. år: 14.067,75 kr.
3. år: 14.779,56 kr.
4. år: 15.561,39 kr.

1. marts 2024
1. år: 13.216,26 kr.
2. år: 14.560,12 kr.
3. år: 15.296,85 kr.
4. år: 16.106,04 kr.

Påbegyndt uddannelse efter det 21. år
1. marts 2023
1. år 14.844,61 kr.
2. år 15.627,48 kr.
3. år 16.336,96 kr.
4. år 16.729,74 kr.

1. marts 2024
1. år: 15.364,17 kr.
2. år: 16.174,45 kr.
3. år: 16.908,75 kr.
4. år: 17.315,28 kr.

Laborantpraktikanter, løn pr. måned
1. marts 2023 
16.819,81 kr.

1. marts 2024
17.408,50 kr.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 4 HK-medlemmer på arbejdspladsen mod tidligere 5 HK-medlemmer. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.
Tillidsrepræsentanten får fremover mulighed for at mødes med nyansatte kolleger i arbejdstiden.
Der er fremover ret til at vælge tillidsrepræsentant i arbejdstiden.

Løndannelse
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden.

Lokalaftaler
På arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en talsperson, kan et flertal af de organiserede medarbejdere indgå ikke-overenskomstsfravigende lokalaftaler med virksomheden.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:
• Højst 3 nattevagter i træk
• Højst 9 timers vagter
• Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
• Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt til at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:
• Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
• Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
• En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.


OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.