Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimallønssatser pr. måned
Over 18 år
1. marts 2023 1. marts 2024
23.610 kr. 24.332 kr.

Under 18 år
1. marts 2023 1. marts 2024
11.469 kr. 11.886 kr.

Afløsere/ekstrahjælp pr. time
1. marts 2023 1. marts 2024
147,25 kr. 151,75 kr.

Forskudt tidstillæg pr. time
1. marts 2023 1. marts 2024
17.00-22.00 60,76 kr. 62,88 kr.
22.00-05.00 82,26 kr. 85,14 kr.

Tillæg for lørdage og søn- og helligdage
1. marts 2023 1. marts 2024
25,30 kr. 26,18 kr.

Opsparingsordning, samlet
1. marts 2023 1. marts 2024
7,03 % 9,03 %

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8,66 til 10,66 %, og dit bidrag falder fra 4,33 til 2,33 %, således at du får 2 % mere i løn.

Elever - mindstesatser
Påbegyndt uddannelse før det 21. år

1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 12.769,34 kr. 13.216,26 kr.
2. år 14.067,75 kr. 14.560,12 kr.
3. år 14.779,56 kr. 15.296,85 kr.
4. år 15.561,39 kr. 16.106,04 kr.

Påbegyndt uddannelse efter det 21. år
1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 14.844,61 kr. 15.364,17 kr.
2. år 15.627,48 kr. 16.174,45 kr.
3. år 16.336,96 kr. 16.908,75 kr.
4. år 16.729,74 kr. 17.315,28 kr.

Laborantpraktikanter, løn pr. måned
1. marts 2023 1. marts 2024
16.819,81 kr. 17.408,50 kr.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Dækningsområde
Hvis en medarbejder, som er omfattet af overenskomsten med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, bliver skrevet ud af overenskomsten, skal HK-tillidsrepræsentanten orienteres. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke bliver skrevet ud af overenskomsten på et forkert grundlag.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.
Aftaler om ferie på forskud følger nedenstående retningslinjer:
25 feriedage tildeles den 1. september. Hvis en medarbejder opsiger sit job og har brugt flere feriedage, end han eller hun har optjent, modregnes forskellen på den sidste lønudbetaling. Hvis en medarbejder bliver opsagt og har brugt flere feriedage, end denne har optjent, må arbejdsgiver ikke modregne forskellen, medmindre medarbejderen har misligholdt sin stilling.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 5 HK-medlemmer på arbejdspladsen mod tidligere 6 HK-medlemmer. Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. En tillidsrepræsentant skal bl.a. sikres et bedre indblik i virksomhedens økonomi.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Højst 9 timers vagter
  • Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
  • Gravide har højst 1 nattevagt om ugen

Virksomheden har pligt at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:

  • Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
  • Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
  • En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.

PS. I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.