Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimalløn
Pr. 1. april 2023 stiger mindstesatsen 737 kr. pr. måned på alle løntrin.
Pr. 1. april 2024 stiger mindstesatsen 721 kr. pr. måned på alle løntrin.
Stigningerne kan ikke modregnes i de personlige tillæg.

Forskudt tid
Pr. 1. april 2023 stiger tillægget for forskudt tid 43,84 kr. pr. time.
Pr. 1. april 2024 stiger tillægget for forskudt tid 45,37 kr. pr. time.

Fritvalgsordning
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til fritvalgsordningen fra 7 til 9 %. Du kan bruge fritvalgsordningen til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag, barnets læge eller tandlæge besøg eller til seniorordning.

Og som noget nyt kan du holde enkelte fridage, som er finansieret af fritvalgsordningen. En fridag afregnes i timer og trækkes fra fritvalgsordningen.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 9 til 11 %, og dit bidrag falder fra 4,5 til 2,5 %, således at du får de 2 % mere i løn.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. De 4 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet. Adoptanter får samme rettigheder.

Fleksibel arbejdstid
Hvis arbejdsgiver og et flertal af HK-medlemmerne på klinikken kan blive enige, kan arbejdstiden opgøres pr. måned mod tidligere pr. uge. En aftale om fleksibel arbejdstid vil kunne opsiges med 2 måneders varsel.

Arbejdsgiver kan ikke længere pålægge de ansatte at arbejde om lørdagen.

Elever
Pr. 1. april stiger mindstesatserne på alle løntrin med 646 kr. pr. måned, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på 4,5 %.

Pr. 1. april stiger mindstesatserne på alle løntrin med 525 kr. pr. måned, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på 3,5 %.

Mindstelønninger for elever pr. måned
1. marts 2023

Løntrin 1: 14.397 kr.
Løntrin 2: 15.081 kr.
Løntrin 3: 15.538 kr.

1. marts 2024
Løntrin 1: 14.922 kr.
Løntrin 2: 15.606 kr.
Løntrin 3: 16.063 kr.

Unge under 18 år
Pr. 1. april 2023 stiger mindstesatsen pr. måned til 11.896 kr.

Pr. 1. april 2024 stiger mindstesatsen pr. måned til 12.313 kr.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentant/er udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Uddannelse
Fremover afregnes uddannelse i timer i stedet for dage.

Tillidsrepræsentant
• Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 5 medarbejdere under overenskomsten på arbejdspladsen mod tidligere 6 medarbejdere.
• Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger.
• Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i informationsmøde om overenskomstfornyelsen 2023. Tillidsrepræsentanten har ret til fuld løn i forbindelse med et møde.
• Som en forsøgsordning kan der ved enighed mellem klinikejer og tillidsrepræsentant indgås overenskomstfravigende lokalaftaler. Lokalaftaler skal sendes til orientering til Tandlægeforeningen og HK Privat før den kan træde i kraft.

Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

Parterne har aftalt at arbejde med følgende projekter i overenskomstperioden:
• Ny lønmodel – evt. sammenlægning af løntrin, indførelse af anciennitetstrin, lønsats for ufaglærte og voksenelever.
• Etablering af en uddannelsesfond og udbetaling af den ene af uddannelsesdagene.
• Pension – gennemgang af pensionsordninger og skabe overblik over indholdet i ordningerne.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.