HK.dk logo

Mål og indsatser i fagstrategien

31. oktober 2013  |  HK Kommunal

Sammen med fagstrategien er der vedtaget en række mål og indsatser, som skal sikre, at fagstrategien bliver omsat til handling.

En række mål og initiativer på tre indsatsområder skal understøtte fagstrategien. De tre indsatsområder handler om: Uddannelse og kompetenceudvikling, arbejdsvilkår og faget

Alle indsatsområder indeholder mål, delmål og initiativer, som skal være nået med udgangen af 2015.

Indsatsområderne bygger på en kombination af kendte initiativer for eksempel om udviklingsplaner, besluttede initiativer for eksempel karrieretelefonen og nye initiativer for eksempel en reorganisering af arbejdet med faget, der gør det muligt at favne alle medlemmer.

I løbet af første halvår 2013 blev der tilrettelagt en medlemsundersøgelse, der skal belyse samtlige mål. Medlemsundersøgelsen vil blive gennemført årligt i slutningen af henholdsvis 2013, 2014 og 2015.


Uddannelse og kompetenceudvikling

Et vigtigt resultat af Form dit fag projektet er, at I har brug for mere uddannelse og for uddannelse på et højere niveau. I dag har 12 procent af HK Kommunals medlemmer en diplomuddannelse og 44 procent har en uddannelse på akademiniveau. De nye kompetencebehov drejer sig både om mere faglig viden, om metodeviden fx analysemetoder og om at kunne bruge viden på nye måder, eksempelvis i projekter, undervisning og teamsamarbejde.

Det overordnede mål for uddannelse og komptenceudvikling

HK Kommunals medlemmer er kendte for at være kvalificerede til at løse mange forskellige opgaver.

Der er også en række delmål knyttet til målet.

 • Minimum 10 procent af medlemmerne skal konstant være i gang med kompetencegivende efter- og videreuddannelse
 • Minimum 65 procent af medlemmerne skal have en fuld uddannelse på akademiniveau
 • Minimum 15 procent af medlemmerne skal have en fuld diplomuddannelse og 35 procent have en påbegyndt diplomuddannelse
 • Grunduddannelserne og kommunomuddannelsen skal være reviderede i overensstemmelse med nye kompetencebehov.

 • 1
  Klubben ...

  går i dialog med ledelsen om fremtidige kompetencebehov, strategisk kompetenceudvikling og udviklingsplaner til alle

  arbejder for at nye kolleger får en udviklingsplan inden for 3 måneder og anbefaler dem, at de senest efter tre år får en plan for kompetencegivende videreuddannelse

  arbejder målrettet med den årlige status på udviklingsplaner, der blev indført i overenskomstaftalen i 2011

  arbejder målrettet på at sikre sammenhæng mellem kompetenceudvikling og lønudvikling

 • 2
  Afdelingen ...

  går i dialog med topledelsen i kommuner og regioner om fremtidige kompetencebehov og strategisk kompetenceudvikling

  samarbejder med uddannelsesinstitutioner for at sikre et relevant udbud af efter- og videreuddannelser

  afholder medlemsarrangementer om uddannelsesmuligheder

  udbyder kurser for medlemmer i studieteknik og overvindelse af eksamensangst

  iværksætter uddannelse af klubbestyrelser med det formål at bringe alle klubbens ressourcer i spil på arbejdspladsen.

 • 3
  Sekretariat og politisk ledelse ...

  tager initiativ til at revidere grunduddannelser og kommunomuddannelsen

  oparbejder og vedligeholder en elektronisk vidensamling om uddannelsesmuligheder og -veje

  driver karrieretelefon og udvikler i samarbejde med afdelingerne nye individuelle ydelser, der understøtter målsætningerne

  tager initiativer, der har positiv betydning for rammerne herunder økonomien for medlemmernes videreuddannelsesmuligheder

  ajourfører TR-uddannelsen med det formål at understøtte TR’s dialog med medlemmet og TR’s rolle som mødeleder

  understøtter klubbens og afdelingens dialog med ledelsen om fremtidige kompetencebehov og strategisk kompetenceudvikling


Arbejdsvilkår

Projekt Form dit fag har sat spot på nye måder at arbejde på. De betyder nye kompetencebehov for vores medlemmer og de indebærer også nye arbejdsvilkår. Hvordan går det med tilliden, retfærdigheden og samarbejdet, når nye arbejdsmåder bliver dominerende? Er der tid til kerneopgaven, til de uforudsete opgaver og er der tid til uddannelse? Hvordan opbygger ledere og medarbejdere social kapital under disse rammer? 

Det overordnede mål for arbejdsvilkår

HK Kommunals medlemmer er kendte for at involvere og engagere sig i løsningen og udviklingen af opgaverne i kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber.

Der er også tilknyttet en række delmål for arbejdsvilkårene.
 • Minimum 80 procent af medlemmerne oplever, at de bliver inddraget i udviklingen af arbejdspladsen og dens serviceydelser
 • Alle medlemmer skal opleve at blive værdsat af det øverste personalepolitiske niveau
 • Ingen medlemmer skal blive syge af at gå på arbejde


 • 1
  Klubben ...

  skaber debat: Hvordan trives vi på arbejdet? Viser vi egen værdi i dagligdagen? Hvordan byder vi ind på udviklingsopgaver? Hvad betyder nye arbejdsmåder og nye ledelsesformer for arbejdsvilkårene? Spørgsmålene skal sættes på dagsordenen i klubben og på medlemsmøder

  Social kapital (tillid, retfærdighed, samarbejde) og tidsmiljø skal være en del af dagsordenen i klubben og på medlemsmøder. Arbejdsmiljørepræsentanterne er en central ressource at inddrage i forhold til debatten

  sætter arbejdsvilkår og opgaveløsning på dagsordenen i MED-udvalget og arbejder for at omsætte aftalen om sundhed og trivsel i praksis.

 • 2
  Afdelingerne ...

  sætter social kapital, tidsmiljø og hvordan man kan undgå at blive syg af at gå på arbejde på dagordenen både blandt medlemmer og overfor kommunale og regionale ledelser. Afdelingen henviser til aftalen om trivsel og sundhed i dialogen med kommunale og regionale ledelser

  understøtter en tværgående dialog og fællesforståelse mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter ved at bringe dem sammen på møder om temaerne i første punkt.

 • 3
  Sekretariat og politisk ledelse ...

  udarbejder gode råd til ledere om, hvordan de kan arbejde med de nye arbejdsmetoder (selvstyrende team, projekter) og skabe gode rammer og involvere medarbejdere. (En del af vidensamlingen nævnt under indsatsområde 1)

  udarbejder debatoplæg til afdelinger og TR om HK/Kommunals social kapital, tidsmiljø og gode rammer for de nye arbejdsmåder. Hvordan påvirker selvledelse, nye beslutningsstrukturer og større ansvar for prioriteringer arbejdsmiljø og arbejdsvilkår? (En del af vidensamlingen nævnt under indsatsområde 1)

  udvikler en fælles fagetik, der kan være en hjælp for medlemmer i etiske dilemmaer

  gennemfører arbejdspladsindsatser på områder, hvor den personalepolitiske undersøgelse viser særlig behov for en indsats for arbejdsvilkår og –miljø

  prioriterer arbejdet med tillidsreformen såvel i OAO og KTO som i forhold til arbejdsgiverorganisationer.

Fagligt fælllesskab

Det er vigtigt, at alle medlemmer kan blive en del af et fagligt fællesskab, når vi ved, at medlemmernes fag og opgaver er det, de identificerer sig mest med. HK Kommunals arbejde med fagene har hidtil dækket cirka 50 procent af medlemmerne. For disse medlemmer har det været muligt at blive en del af et fagligt fællesskab og at følge udviklingstendenser inden for deres fag. Projekt Form dit fag har sat tværgående udviklingstendenser, der har betydning for alle medlemmer, på dagsordenen, og projektet har med fagstrategien skabt en fælles platform for alle medlemmer og en ny forståelse af fag; som det vi kan, gør og vil.

Det overordnede mål for fagligt fællesskab

HK Kommunals medlemmer er en del af et stærkt og udviklende fagligt fællesskab.

Delmål for fagligt fælleskab:

 • Minimum 80 procent af medlemmerne oplever, at HK Kommunal arbejder med deres fag og dets udvikling.
 • Minimum 80 procent af medlemmerne er en del af et fagligt netværk i HK Kommunal.
 • HK Kommunal skal på alle niveauer være aktør i de aktuelle og betydningsfulde fora, hvor medlemmernes fag og vilkår diskuteres og besluttes.
 • Alle medlemmer oplever at have betydning for arbejdspladsen.
 • 1
  Klubben ...

  Opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig et netværk under et fagunivers.

  Drøfter fagstrategien og omsætter fagstrategien til deres egen arbejdsplads.

  drøfter hvordan medlemmerne gør det let at være borger og virksomhed i Danmark inden for deres område og opfordrer medlemmer til at byde ind med eksempler til kampagnen ”Vi gør det let at være borger og virksomhed i Danmark”.

 • 2
  Afdelingerne ...

  Opfordrer elever og studerende på grunduddannelser samt efter- og videreuddannelser til at beskæftige sig med udviklingstendenser (fx digitalisering, centralisering, innovation, frivilligt arbejde, offentlige og private partnerskaber) inden for deres fag og at bidrage med ny viden på området.

  Hjælper de studerende med at finde kommuner og regioner, der vil stille op til interview – være cases.

  Afholder medlemsarrangementer og skaber debat om ”det vi vil”. Fagstrategien sætter fokus på 4 temaer: En veldrevet effektiv offentlig administration, aktivt medborgerskab, retssikkerhed og patientsikkerhed samt velfærd og livskvalitet for borgere og ansatte. Hvordan kan vi i hverdagen arbejde for at understøtte disse temaer?

  Gennemfører lokale initiativer (eksempelvis i lokalpressen), der synliggør, hvordan medlemmerne gør det let at være borger og virksomhed i Danmark.

 • 3
  Sekretariat og politisk ledelse ...

  Driver karrieretelefonen

  Reorganiserer arbejdet med faget, så det favner alle medlemmer

  Gennemfører kampagne med temaet ”Vi gør det let at være borger og virksomhed i Danmark”. Medlemmer byder ind med eksempler på, hvordan de gør det let at være borger og virksomhed i Danmark. HK/Kommunal er synlig og markerer sig med holdninger om, hvordan medlemmer gør det let at være borger og virksomhed i Danmark. Disse markeringer relaterer sig til fagstrategiens 4 punkter under ”det vi vil”.

  Gennemfører mindst en gang i kongresperioden en undersøgelse af et interessentpanels vurderinger af udviklingstendenser for at spotte nye fag og ændringer i fag (det vi kan og det vi gør) samt behov for nye kompetenceprofiler.

  Opbygger en elektronisk vidensamling om udviklingstendenser inden for faguniverser. Blandt andet understøttet af elevers og studerendes opgaver.


Aktuelt


Bisidder tilsviner jobkonsulenter på nettet

Kolding Kommune har politianmeldt en bisidder, der har hængt seks navngivne jobcentermedarbejdere...

Social og beskæftigelse Psykisk arbejdsmiljø

Spændende efterårs-webinarer fra HK Kommunal

Bliv klogere på GDPR, styrk din kommunikation og sæt spot på din it-profil.


Nyt panel skal forebygge stress

Hver fjerde dansker føler sig stresset ifølge den seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil....


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Vind chokolade i kommunalbladets quiz

Har du styr på kommunale og regionale facts og kan du kende forskel på en opmand og en amtmand?...


Giv dine input til næste overenskomst

Materialet er pakket og klar til at blive bragt ud på arbejdspladserne, så alle medlemmer kan...

Kommunal

Alt om fagområdet Skole, bibliotek og kultur

Arbejder du på en folkeskole, på et bibliotek eller med kultur i en kommune er du en del af et...

Skole, bibliotek og kultur

 Se flere artikler
Aktuelt

Bisidder tilsviner jobkonsulenter på nettet

Kolding Kommune har politianmeldt en bisidder, der har hængt seks navngivne jobcentermedarbejdere...

Social og beskæftigelse Psykisk arbejdsmiljø

Spændende efterårs-webinarer fra HK Kommunal

Bliv klogere på GDPR, styrk din kommunikation og sæt spot på din it-profil.


Nyt panel skal forebygge stress

Hver fjerde dansker føler sig stresset ifølge den seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil....


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Vind chokolade i kommunalbladets quiz

Har du styr på kommunale og regionale facts og kan du kende forskel på en opmand og en amtmand?...


Giv dine input til næste overenskomst

Materialet er pakket og klar til at blive bragt ud på arbejdspladserne, så alle medlemmer kan...

Kommunal

Alt om fagområdet Skole, bibliotek og kultur

Arbejder du på en folkeskole, på et bibliotek eller med kultur i en kommune er du en del af et...

Skole, bibliotek og kultur

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk