HK.dk logo

Målprogram
2015-2019 

Dette målprogram blev vedtaget på HK/Privats kongres, som blev holdt 1.-3. november 2015. Målprogrammet er rammen for HK/Privats arbejde og indsatsområder i de kommende fire år.

Indledning

Målprogram for HK/Privats faglige og politiske indsats i perioden 2015-2019

Hent målprogrammet som pdf
Formålet med HK/Privats arbejde er at sikre medlemmerne:
 • de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår 
 • de bedste muligheder for til stadighed at udvikle deres kompetencer i takt med udviklingen i virksomhederne, brancherne og i teknologien 
 • et sundt arbejdsliv - hele livet 

HK/Privat understøtter sine medlemmer gennem etableringen af såvel kollektive som individuelle rettigheder og ydelser. Overenskomster og lovgivning er værktøjerne, der sikrer rettigheder og goder.
HK/Privat tilbyder individuelle ydelser i form af rådgivning og deltagelse i arrangementer, der retter sig til enkelte medlemmers jobsituation og faglighed. Ydelserne udbydes og afvikles af sektor, afdelingssektorer, branchesektioner og landsforeninger.
HK/Privats styrke baserer sig først og fremmest på et stærkt kollegialt fællesskab på de enkelte arbejdspladser - et fællesskab med overenskomsten, en høj organisationsprocent og stærke tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter som omdrejningspunkt.
HK/Privat skal - centralt og lokalt - udbygge sin position som den stærkeste og toneangivende faglige organisation for privatansatte funktionærer.
HK/Privats medlemmer udfylder en central rolle i tusindevis af private danske produktions- og servicevirksomheder. Uden HK/Privats medlemmers daglige indsats vil disse virksomheder - ja, hele Danmark - gå i stå!
Vi ser vores medlemmers indsats som en vigtig del af værdiskabelsen i virksomhederne og samfundet. Og dermed som en af forudsætningerne for opretholdelsen og udviklingen af vores velfærdssamfund. Gennem udvikling af medlemmernes kompetencer kan dette bidrag øges til glæde for virksomhederne og samfundet.

1. Flere medlemmer

En høj organisationsprocent er en af forudsætningerne for, at HK/Privat kan fremstå som en modig, stærk og troværdig faglig organisation. Det gælder på den enkelte arbejdsplads, i forholdet til den enkelte arbejdsgiverorganisation, øvrige faglige organisationer og i samfundet i almindelighed.

Derfor har arbejdet med at styrke medlemsorganiseringen højeste prioritet i kongresperioden. Der skal især sættes fokus på organiseringen af elever, studerende, unge og yngre medlemmer, ligesom der skal være særligt fokus på virksomheder og brancher i vækst og virksomheder, hvor flere medlemmer giver mulighed for at overenskomstdækning og/eller få valgt tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentanter. 

 • Sektorbestyrelsen og afdelingssektorbestyrelserne udarbejder hvert år en handlingsplan og opsætter måltal for medlemsudviklingen, herunder for antallet af nyorganiserede elever, studerende og andre prioriterede grupper.

2. Flere medlemmer omfattet af overenskomsterne

Overenskomsterne er fortsat det vigtigste redskab til at sikre medlemmerne ordentlige løn- og arbejdsforhold. Gennem den seneste kongresperiode er andelen af medlemmer omfattet af en af HK/Privats overenskomster vokset til 67,5 %. Denne udvikling skal fortsætte.


 • Sektorbestyrelsen og afdelingssektorbestyrelserne udarbejder hvert år en handlingsplan og opsætter måltal for en øget overenskomstdækning. 
 • Den systematiske afdækning og opsøgning af de ”50 %-ramte” virksomheder skal fortsætte, ligesom at alle nyorganiserede virksomheder opsøges af afdelingssektorerne. Sektoren koordinerer 50 %-ringningerne. 
 • Arbejdet med at overenskomstdække virksomheder uden for arbejdsgiverforeningerne skal opprioriteres. 
 • Arbejdet med særoverenskomster systematiseres og prioriteres.

3. Flere tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne repræsenterer i dagligdagen det kollegiale fællesskab på arbejdspladserne. Engagerede og veluddannede tillidsrepræsentanter er det stærkeste redskab til at håndhæve og udvikle de overenskomstmæssige rettigheder. Stærke tillidsrepræsentanter har en høj organisationsprocent i ryggen og et udbygget samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og andre faggruppers tillidsvalgte.

Andelen af medlemmer, der har en tillidsrepræsentant skal øges. Andelen af tillidsrepræsentanter, der gennemfører hele HK/Privats grunduddannelse for tillidsrepræsentanter skal øges. 


 • Uddannelsen af tillidsrepræsentanterne skal løbende justeres, og arbejdet med at organisere kollegerne skal fortsat indgå med stor vægt. 
 • Der skal i perioden arbejdes med at udvikle nye former for medlemsrepræsentation på små virksomheder, hvor der ikke er mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, og på virksomheder uden overenskomst. Sektoren igangsætter de nødvendige diskussioner og aktiviteter. 
 • Sektorbestyrelsen skal i perioden iværksætte aktiviteter, så flere medlemmer af HK/Privat bliver valgt til at repræsentere kollegerne i samarbejdsudvalg, aktieselskabsbestyrelser og europæiske samarbejdsudvalg. 
 • Afdelingssektorerne tilbyder hvert andet år alle tillidsrepræsentanter en udviklingssamtale og følger løbende op på de enkelte tillidsrepræsentanters faglige handlingsplaner. 
 • Branchesektionerne koordinerer i samarbejde med sektoren, afdelingerne og landsforeningerne indsatsen for tillidsrepræsentanter inden for de respektive brancher. 
 • Sektorbestyrelsen og afdelingssektorbestyrelserne udarbejder hvert år en handlingsplan og opsætter måltal for arbejdet. 
 • Sektoren skal via overenskomstforhandlingerne arbejde for en forbedret beskyttelse af og forbedrede arbejdsvilkår for tillidsvalgte.

4. Flere arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanterne er medlemmernes primære værktøj til at sikre et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Engagerede og veluddannede arbejdsmiljørepræsentanter er en vigtig forudsætning for, at denne opgave kan blive løftet.

Sektoren og afdelingssektorbestyrelserne skal arbejde for, at alle arbejdsmiljørepræsentanter er medlem af HK og løbende uddanner sig. Organisering skal indgå i den uddannelse og de aktiviteter, som HK/Privat tilbyder arbejdsmiljørepræsentanterne. 


 • Afdelingssektorerne tilbyder hvert andet år alle arbejdsmiljørepræsentanter en udviklingssamtale og følger løbende op på de enkelte arbejdsmiljørepræsentanters faglige handlingsplaner. 
 • Sektoren skal understøtte et styrket samarbejde mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne. 
 • Sektorbestyrelsen og afdelingssektorbestyrelserne udarbejder hvert år en handlingsplan og opsætter måltal for indsatsen.

5. Overenskomsterne og det faglige arbejde

Overenskomsterne er omdrejningspunktet for HK/Privats faglige arbejde. HK/Privat arbejder for en bred vifte af forbedringer af vores overenskomster. Øverst i prioriteringen står fjernelsen af alle begrænsninger af hvem af vores medlemmer, der kan blive omfattet af overenskomsterne, afskaffelse af 50 %-reglen og indhentning af ”efterslæbet” (f.eks. 50%-regel, fridage, vikarbestemmelser) i forhold til de dominerende timelønsoverenskomster. Som samtidig kan sikre overenskomstaftalte vilkår for medlemmer, der arbejder på ubekvemme arbejdstider om aftenen, natten og i weekenden. 


 • Sektoren har ansvaret for overenskomstforhandlingerne, herunder særoverenskomster samt inddragelse af branchesektioner og landsforeninger. 
 • HK/Privat skal inddrage flere medlemmer i udvælgelsen og prioriteringen af vores krav til overenskomstfornyelserne. På samme måde arbejder vi for, at mindst halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer deltager i urafstemningerne. 
 • HK vil arbejde for ligeløn til kvinder og mænd, herunder forbedre adgangen til en ligeværdig ligelønsdebat i virksomhederne. 
 • Sektoren udarbejder hvert år en lønstatistik. Målet er, at mindst halvdelen af alle beskæftigede medlemmer bidrager til statistikken. 
 • HK/Privat vil arbejde for at balancen mellem arbejdsliv og fritidsliv ikke forringes.

6. Fokus paa fagligheden

Fokus på fagligheden HK/Privats medlemmers arbejde udvikler sig til stadighed. Nye teknologier og produkter, nye strukturer i virksomhederne, nye metoder for ledelse og nye virksomhedskulturer sætter rammerne. For de fleste medlemmer betyder det, at jobbet bliver mere og mere krævende og komplekst - og ofte mere spændende.

For at holde trit med denne udvikling, skal det enkelte medlem til stadighed udvikle og dygtiggøre sig. Den er en central opgave for HK/Privat at støtte og hjælpe det enkelte medlem i denne proces med individuel rådgivning og en bred vifte af fagrettede aktiviteter.
HK/privat skal bidrage til at udvikle de eksisterende grund-, efter og videreuddannelser og i nødvendigt omfang bidrage med at udvikle nye.
HK/Privat skal løbende udvikle politikker og strategier for de enkelte faggrupper.
Det overordnede mål er, at HK/Privat bidrager til at fastholde beskæftigelsen blandt medlemmerne, selv om de enkelte jobs og kompetencekrav ændrer sig. Det er derfor målet for kongresperioden, at der sættes gang i en udvikling, hvor flere medlemmer efter- og videreuddanner sig, og hvor kendskabet til og anerkendelsen af HK/Privat-medlemmernes værdiskabelse ude i den enkelte virksomhed og i omverdenen generelt øges.
Flere medlemmer skal benytte sig af individuelle rådgivningstilbud fra HK/Privat. 

Slutmålet er flere uddannede og mere kompetente, selvbevidste medlemmer:
 • Andelen af medlemmer, som løbende uddanner sig, forøges med 10% til 60% (Advice-survey 2015: 50% - svarer ja til spørgsmålet: Har du været på uddannelse eller kursus inden for det sidste år) Andelen af medlemmer, som kan forklare og dokumentere deres kompetencer, forøges med 10% til 68% (Advice-survey 2015: 58% svarer ja til spørgsmålet: Føler du, at du kan dokumentere dine kompetencer?). 
 • 1000 tillidsrepræsentanter skal ved kongresperiodens slutning være uddannet som uddannelsesambassadører som nye katalysatorer for faglig udvikling ude på arbejdspladserne.

Målet i forhold til medlemmerne er løft i kendskab til, anvendelse af og tilfredshed med HK/Privats faglige tilbud
 • Medlemmernes vurdering af HK/Privats arrangementer, møder og kurser skal i kongresperioden løfte sig med 5 point til 73 på en skala fra 0-100 (MSI Måling fra 2014: 68). 
 • Medlemmernes vurdering af HK/Privats indsats for at skabe et fællesskab omkring de enkelte fag skal løftes med 10 point til 69 på en skala fra 0-100 (MSI-måling fra 2014: 59). 

Målet i forhold til involveringen af medlemmerne er, at det skal være nemt at dele faglige udfordringer og erfaringer mellem medlemmerne via netværk. Det skal være nemt for medlemmer og ildsjæle i afdelingerne at handle på gode ideer. Individuelt målrettede faglige tilbud og fællesskaber via faglige netværk skal forøge nytteværdien ved medlemskabet.
 • HK/Privat skal samlet (sektorafdelinger, branchesektioner og tværgående landsforeninger) stille rammer og promovering til rådighed for 100 faglige arrangementer årligt, som medlemmerne selv finder på og tager initiativ til. 
 • Der skal i løbet af kongresperioden etableres 75 faglige netværk i organisationen, som er drevet af medlemmerne med support fra organisationen. 
 • Medlemmer og ansatte i organisationen skal efter behov uddannes til at drive de faglige netværk. 

Kernen i den styrkede faglige interesse blandt medlemmerne er udbuddet af relevante, nære, attraktive faglige aktiviteter og tilbud om individuel rådgivning.
 • Der skal i hele kongresperioden udvikles og tilbydes minimum to relevante faglige aktiviteter pr. fagområde pr. halvår. 
 • Minimum 1000 medlemmer skal i kongresperioden benytte sig af den nyetablerede karrieretelefon. 80% af brugerne skal være villige til at anbefale servicen til andre.

7. Økonomi

Sektoren skal fortsat udvise påholdenhed i alle spørgsmål, der vedrører økonomien. 

Ambitionen er, at vi løbende er i stand til at flytte midler fra administrative og interne funktioner til organiserende og medlemsrettede faglige aktiviteter. 


 • HK/Privat tilstræber at holde kontingentet i ro.

8. Kommunikation

En nærværende og troværdig kommunikation er et af de stærkeste værktøjer til at give medlemmerne mulighed for at følge HK/Privats arbejde og holde sig orienteret om organisationens tilbud til medlemmerne.


 • Kommunikationen er et fagligt og politisk værktøj, som skal understøtte sektorens øvrige indsats. HK/Privat skal søge at være dagsordensættende på udvalgte politikområder. 
 • Sektoren udgiver et trykt blad, som udsendes til alle medlemmer. 
 • Sektoren udgiver i samarbejde med afdelingssektorerne nyhedsbreve, der udsendes til alle medlemmer, som vi har en mailadresse på. Der skal i perioden arbejdes med at sikre, at vi får mailadresser på flest mulige medlemmer, så vi kan udsende nyhedsbrevene til endnu flere. Der skal i perioden arbejdes med en højere grad af segmentering af nyhedsbrevene. 
 • Der udsendes fortsat særlige nyhedsbreve til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre relevante medlemsgrupper. 
 • Der skal i perioden arbejdes med at udvikle og styrke HK/Privats position på de sociale medier. HK’s hjemmeside herunder HK/Privats side skal bringes til at fungere som troværdige kilder til viden om privatansatte funktionærers arbejdsliv. 
 • Der skal fortsat arbejdes med at sikre HK/Privat en høj presseprofil. 
 • Sektorbestyrelsen udarbejder hvert år en handlingsplan og opsætter måltal (herunder læsertal) for arbejdet. 

9. Det tværfaglige samarbejde

HK/Privat skal bidrage til at udvikle det tværfaglige samarbejde - internt i HK og med andre faglige organisationer. HK/Privat skal i perioden have særligt øje på at udvikle det politiske og faglige samarbejde med de øvrige organisationer for privatansatte funktionærer. HK/Privat skal aktivt indgå i samarbejde med medlemsorganisationer i alle tre hovedorganisationer om sager og emner af fælles interesse.


 • HK/Privat indgår nye overenskomster i samarbejde med andre faglige organisationer alle steder, hvor det giver mening for HK/Privats medlemmer. 
 • I perioden frem til næste LO-kongres vil HK/Privat i samarbejde med de øvrige sektorer i HK arbejde for etableringen af en ny hovedorganisation til afløsning af LO og FTF. 
 • Sektorbestyrelsen har det politiske ansvar for denne indsats.

10. Nye tendenser på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet er under stadig udvikling. Globalisering og nye teknologier ændrer spillereglerne og danner grundlag for nye typer af produkter og services. I tilknytning hertil opstår der nye former for relationer mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Freelancere, vikarer, projektansatte og andre former for tidsbestemte ansættelser bliver mere og almindelige. Denne type af arbejdsforhold kan sammen med forringelserne i dagpengesystemet bidrage til, at der udvikles en ny klasse af kolleger uden tryghed og ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det vil igen kunne medvirke til at undergrave vilkårene for det store flertal af ”ordinært” ansatte.

HK/Privat vil følge denne udvikling nøje og tage de nødvendige politiske, faglige og organisatoriske skridt til at modvirke en sådan udvikling.
Sektoren vil fortsat sikre, at der iværksættes aktiviteter for vikarer, freelancere og medlemmer, der overvejer at tilbyde deres arbejdskraft ad denne vej.
Social dumping sætter hele den danske model under pres.
HK/Privat oplever et stigende pres på løn og arbejdsvilkår som følge af EU´s regler om fri bevægelighed for virksomheder og arbejdskraft. HK/Privat vil i samarbejde med øvrige faglige organisationer presse Folketinget til at stille krav til kommuner og regioner om, at alle offentlige myndigheder forpligtes til at anvende arbejdsklausuler og kædeansvar i kontrakter med private, ligesom myndighederne skal kontrollere og sikre sig, at kontrakterne bliver overholdt. Derudover skal HK/Privat fortsat presse på for, at der indgås overenskomster med danske løn og arbejdsvilkår for udenlandske arbejdsgivere på det danske arbejdsmarked.

11. Det politiske arbejde

HK/Privat skal fortsat arbejde for medlemmernes interesser i forhold til regering, Folketinget og ministerier. Langt de fleste sager kan og skal løftes via forbundet og LO. I særlige situationer kan sektorbestyrelsen beslutte sig for at forfølge sagerne selv. Enten fordi vi ikke er enige med LO og/eller forbundet. Eller fordi sagens karakter gør det naturligt, at sektoren klarer opgaven selv.

 • Branchesektionerne og de tværgående landsforeninger har ansvar for at rejse politiske sager og diskussioner med særlig interesse for de enkelte brancher. Sagerne videreføres i samarbejde med sektoren. 
 • HK/Privat er repræsenteret i en lang række paritetiske udvalg - særligt på uddannelses- og arbejdsmiljøområdet - hvor vi på forskellig vis arbejder for medlemmernes interesser. 
 • HK/Privat tager initiativ til og deltager i relevante politiske kampagner. 
 • Sektorbestyrelsen har det politiske ansvar for denne indsats. 

HK/Privat vil bidrage til at udvikle arbejdsmarkedspolitiske tiltag f.eks. i forhold til
 • Der skal fokus på de udfaldstruede og de ledige der allerede er faldet ud af dagpengesystemet. 
 • At man arbejder med forskellige jobskabende og jobbevarende modeller – hvor timerne kan bruges til at opfylde genoptjeningskravet. 
 • At arbejde for en bedre beskæftigelsesindsats, der sikrer, at ledige medlemmer sikres ret til tilbud af høj kvalitet, herunder uddannelse og kompetenceudvikling, der hjælper dem tilbage i arbejde og til en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 • At tage aktiv del i udviklingen af velfærdssamfundet. Vi vil øge vores fokus på social og økonomisk ulighed og arbejde for, at det sociale sikkerhedsnet er fintmasket nok til at ingen falder igennem på grund af sygdom, ledighed mv. 
 • At ville arbejde for at sikre elever reelle muligheder for at deltage i de lokale demokratier på uddannelsesstederne.

12. Det internationale arbejde

 • HK/Privat er tilsluttet UNI Global Union, IndustriAll (gennem CO-industri) og ITF (luftfart). Vores deltagelse skal sigte mod udveksling af informationer, en koordineret indsats over for udvalgte brancher og koncerner med henblik på oprettelse af kollektive aftaler, anerkendte medarbejderrepræsentationer og EWC (European Works Councils).
 • Der opbygges bilaterale relationer til organisationer for privatansatte funktionærer i vores nabolande og organisationer, hvorfra vi kan hente inspiration til det organiserende arbejde.
 • Arbejdet i og med at oprette nye EWC skal styrkes. Sektoren skal sikre, at der er den nødvendige uddannelse og støtte til rådighed for medlemmer af EWC. 
 • HK/Privat følger gennem HK og LO den politiske udvikling i EU og skal søge at være på forkant i relevante spørgsmål.
 • HK/Privat følger forhandlingerne om TTIP-aftalen (Transatlantic Trade and Investment Partnership) mellem EU og USA.
 • HK/Privat kan give økonomisk støtte til konkrete organiseringsinitiativer i lande, hvor fagbevægelsen står svagt.
 • Sektorbestyrelsen har det politiske ansvar for denne indsats. 

13. HK/Privat - en organiserende fagforening

Næsten 20 års medlemstilbagegang skal vendes! Derfor skal HK/Privat fortsat bidrage til, at HK udvikler sig til en organiserende fagforening. Dele af HK og HK/Privat har allerede ”knækket kurven” - tillykke med det! Nu består opgaven i at sikre fremgang alle steder i organisationen.

HK/Privat mener ikke, at de mange års medlemstilbagegang kan vendes, hvis vi ikke forstår medlemstilbagegangen som et symptom på fagbevægelsens politiske svækkelse - på den enkelte arbejdsplads og på landsplan. Derfor skal arbejdet med at organisere flere altid være en integreret del af arbejdet med at styrke vores overenskomster, at øge tilstedeværelsen på arbejdspladserne i form af valgte kolleger og at styrke organisationens samlede slagkraft.
Mennesker melder sig ind i en fagforening, fordi de kan se, at fagforeningen gør en forskel - for dem selv, for deres kolleger og for samfundet. Kan det kollegiale fællesskab på den enkelte arbejdsplads og fagforeningen ikke gøre en forskel, så kan selv den største og smarteste reklamekampagne ikke ændre på medlemsudviklingen!
Organiseringen skal bygge på engagerede tillidsvalgte med stærke relationer til kollegerne og med evnen til at sætte en dagsorden og udpege en retning for fællesskabet.
 • * Samarbejdet med alle de tværgående landsforeninger og de syv branchesektioner skal fortsættes og udvikles, så det i endnu højere grad understøtter sektorens fælles prioriteringer. 
 • * Sektoren skal fortsat stille ekstra midler til ansættelse af organisere i afdelingerne til rådighed. 
 • * Den faglige koordinering af indsatsen skal udvikles med henblik på fælles indsatser over for udvalgte brancher, koncerner og medlemsgrupper. 
 • * Afdelingssektorerne skal tilbyde kurser i organisering til tillidsvalgte og andre engagerede medlemmer. Kurserne skal give deltagerne værktøjer til at styrke organiseringen og fællesskabet på arbejdspladserne. Sektoren bidrager til at udvikle kurserne. 
 • * I perioden skal erfaringsudvekslingen styrkes, og ejerskabet til indsatsen skal forankres i hele organisationen. Vi skal løbende evaluere vores organiseringsindsats. 
 • * HK/Privat er altid parat til at dele vores erfaringer med andre organisationer, ligesom vi kan lære af andre.

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk