HK.dk logo

Overenskomsten med SAS

21. marts 2017

Tirsdag d. 15. marts blev der opnået enighed om fornyelse af overenskomsten. Overenskomsten er 3-årig og gælder i perioden 1. marts 2017 til 29. februar 2020.
Her kan du læse de vigtigste resultater i den nye overenskomst

Lønstigning

Pr. 1. marts 2017 stiger alle trin i alle 5 lønklasser med 401 kr.
Pr. 1. marts 2018 stiger alle trin i alle 5 lønklasser med 401 kr.
Pr. 1. marts 2019 stiger alle trin i alle 5 lønklasser med 401 kr.

Medarbejdere uden for SGH DK A/S
Lønskalaen for medarbejdere, der ikke er ansat i SGH DK A/S, udgår, og medarbejderne indplaceres i samme lønklasse og trin som hidtil, men på lønskalaen for SGH-ansatte.

Elever
Elevlønsatser stiger 1,7 % hvert overenskomst-år.
Genetillæg
Genetillæg stiger 1,6 % hvert overenskomst-år.

Særlig opsparing

Indbetalingen stiger
0,7 % pr. 1. marts 2017 til 2,7 % af den ferieberettigede løn
0,7 % pr. 1. marts 2018 til 3,4 % af den ferieberettigede løn
0,6 % pr. 1. marts 2019 til 4,0 % af den ferieberettigede løn

Skiftgående medarbejdere

Særlig opsparing kan benyttes til at købe fridage i perioden 1. oktober til 31. marts. Senest 1 måned, inden skiftet fremsendes, skal medarbejderen give besked om ønsker til fridage. En fridag svarer til 8 timer og koster 0,5% af den ferieberettigede årsløn.

Fasttidsgående medarbejdere

For fasttidsgående medarbejdere, der ønsker at købe fridage med særlig opsparing, aftales dette individuelt med nærmeste leder.
En fridag svarer til 8 timer og koster 0,5% af den ferieberettigede årsløn.

Skifteholdstillæg

Tillæggene stiger pr. 1. marts 2017 til:
40 kr. pr. time for tjeneste på hverdage mellem kl. 21.00-04.00.
90 kr. pr. time for tjeneste på alle dage mellem kl. 04.00-06.00.
50 kr. pr. time for tjeneste på lørdage mellem kl. 13.00-24.00.
50 kr. pr. time for tjeneste på søn og helligdage mellem kl. 00.00 -24.00.
Bortset fra tidsrummet kl. 04.00-06.00, hvor betalingen er 50 kr. pr. time.

Pr. 1. marts 2018 stiger alle tillæg med 1, 6 %, og pr. 1. marts 2019 med yderligere 1, 6 %.

Skiftkonverteringstillæg

Medarbejdere ansat i skiftgående job før 1. april 2017 inden for HK Luftfart SAS' overenskomstområde får et ikke-pensionsgivende tillæg på 738 kr. pr. måned.
Tillægget bortfalder, hvis medarbejderen ansættes på fast tid.

Barns sygedag

Retten til barns sygedag udvides, så du får ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Det vil sige, at bliver du kaldt hjem fra arbejde, så har du ret til løn resten af dagen og fri med løn den efterfølgende dag. Træder i kraft 1. maj 2017.

Barns indlæggelse i hjemmet

Retten til at holde fri inden ved børns hospitalsindlæggelse udvides, så retten også gælder, når et barn er indlagt i hjemmet. Træder i kraft 1. marts 2017.

Børneomsorgsdage

Har du ret til at holde barns første sygedag, får du også ret til at holde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Du kan højst holde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn du har.
Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens produktion. Reglen vedrører børn under 14 år.

Tjenestetid

Placering af tjenestetid ændres til:
Tjenestetiden skal på ugens 5 første hverdage ligge inden for tidsrummet kl. 06.00 og 18.00. Den daglige arbejdstid må ikke overstige 8 timer og 25 minutter eksklusiv spisepause.
Vagter kan ikke påbegyndes i perioden kl. 00.30 og før kl. 04.00 Der kan maksimum skiftlægges 4 vagter med start kl. 04.00 på en 4 ugers periode, og maksimum 2 vagter i træk. En vagt kan maksimalt være på 8 timer.

Tjenestetid

(Scandinavian Ground Handling (Basestation København – passagerafdelingen)
Tjenestetidsbestemmelsen ændres til:

Pauser i KE, der skal tilsikres 2 pauser af 20 minutters varighed i løbet af den skiftlagte vagt.
Man kan max sidde i en pult 2 timer og 30 minutter, før der skal gives en pause.
Pauser kan ikke på begyndes i den første time efter indmøde.
• Morgenmadspausen (vagt starter kl. 6 eller tidligere) - 25 minutter
• Kaffepause - 20 minutter
• Spisepause - 35 minutter
Til alle pauser tillægges fornøden gangtid.

Vagtændringer

Bestemmelsen om vagtændringer ændres til:
Alle vagtændringer, eksklusiv disponible D-vagter, kan kun gennemføres på anmodning, det vil sige på frivillig basis.
For vagtændringer, der efter anmodning ændres med mindst 3 x 24 timers varsel, ydes der et vederlag for hver ændring på 208 kr. En overskridelse af den oprindelige planlagte tjenestetid betragtes som overarbejde.
Anmodes medarbejderen om at forskyde sin(e) fridag(e), ydes et tillæg på 935 kr.
Anmodes en funktionær om at forskyde sin tjeneste med mindre varsel end 3 x 24 timer regnet fra oprindelig vagts begyndelse, ydes et tillæg på 506 kr.
Forlænges vagten, ydes overtidskompensation.
Vedrørende kompensationsregler for
vagtændring, vagtforskydning og overarbejde henvises i øvrigt til bilag 2 til overenskomsten.

Disponible afløsere er ikke omfattet af ovennævnte regler for skift- og vagtændringer.
Såfremt disponible afløsere (D- vagter) med kortere varsel end 3x24 timer tildeles tjeneste i anden periode end den i skiftet anførte, udbetales der en godtgørelse på 193 kr. pr. tilfælde. Hvis den skiftlagte hviletid reduceres efter anmodning, udbetales en godtgørelse på yderligere 469 kr. pr. tilfælde.
Der kan maksimalt gives 4 disponible vagter i en 4-ugers-periode og maksimalt 2 disponible vagter i en uge.
Disponible vagter kan lægges før eller efter fridage/feriedage.
Meddelelse om ændring af vagter skal gives senest kl. 16.15 dagen før. Hvis varslet gives senere end dette tidspunkt, betragtes vagten ikke længere som disponibel vagt.

Fridage

Fridagsbestemmelsen ændres til, at medarbejdere kan nu vælge blandt følgende muligheder for at eliminere 6-dages-ugen:

  1. For alle 100 % skift og skift med friuger fratrækkes 6 x 8 timer = 48 timer pr. år fra ugenormen.
    Disse 48 timer betales som udgangspunkt af medarbejderen med træk fra medarbejderens timebanker (feriefridage, søgnehelligdags timer, time til time, overtid eller særlig opsparing) FEF og/eller ASH. Hvis medarbejderen ikke meddeler KE-S, hvilke timebanker der skal benyttes, senest 1 måned før skiftperioden frigives, trækkes dette i ovennævnte rækkefølge.
  2. Såfremt medarbejderen ikke ønsker fratræk i FEF/ASH, meddeles dette KE-S 1 måned, før ny kvartalsmæssig skiftperiode frigives. I så fald lægges timerne som 8-timers- vagter i en friweekend. Disse vagter fordeles som følger med 1x8 timer i Q1, 2x8 timer i Q2, 2x8 timer i Q3, 1x8 timer i Q4.
  3. Alle på 100 % skift og alle på skift med friuger tilbydes at gå på 96 % (mix) skift. Dvs. skift, hvor den reducerede arbejdstid indlægges som arbejdsfri dage i skiftrullet (matematisk beregnet).
Hver 8. uge kan der om fredagen op til weekendfri skiftlægges aftenvagt med senest slut kl. 22.00.
Lørdag/søndagsfrihed forstået som 62 timers hvile efter vagt slut fredag.

LOKALAFTALE:

NR KK001/17 – SAS Ground handling DK A/S og HK Luftfart SAS
Vedrørende: Placering af tjenestetid i forbindelse med landingsopgaver
Aftalens ordlyd
Vedrørende § 2.2.1.4 Placering af tjenestetid - ” Vagter kan ikke afsluttes i perioden efter kl. 00.30 og før kl. 05.30”.
Til varetagelse af landingsopgaver aftales det, at medarbejdere med denne kvalifikation, af hensyn til produktionen, kan planlægges med vagter, der slutter i tidsrummet frem til kl. 02:00.
Der kan maksimalt tildeles 1 vagt, der slutter i tidsrummet mellem 00.30 og 02.00 pr. måned pr. medarbejder.
Nærværende aftale træder i kraft pr. 1 maj 2017 og kan opsiges med 1 måneds varsel.

LOKALAFTALE:

NR KK002/17 - SAS Ground handling DK A/S og HK Luftfart SAS
Vedrørende: Oplæringshonorar
Skiftgående medarbejdere, der tildeles oplæringsvagter, modtager 150 kr. pr. vagt.
Ikrafttræden og opsigelse
Nærværende aftale træder i kraft pr. 1 marts 2017, og kan opsiges med 2 måneders varsel.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gælder.


Aktuelt


Helle blev kandidat uden en studenterhue

Helle Kristiansen kommer fra et hjem i et socialt belastet boligområde uden uddannelsestradition....

Karriereudvikling Kompetencer

Kom til brunchmøde i Branchesektion Organisationer

Vil du være med til at udstikke kursen for arbejdet i branchesektionen? Så stil op som delegeret...

Privat Medbestemmelse HK-medlemmer

Kompetencefonde er åbne for ansøgninger

Efter vedtagelsen af den nye overenskomst kan medlemmer af HK Kommunal nu igen søge...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriere Uddannelse

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


FAGBLADET LABORANTEN

Dansk Laborant-Forening udgiver fagbladet LABORANTEN 10 gange om året. I bladet finder du...

Laboratorium og miljø


Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


 Se flere artikler
Aktuelt

Helle blev kandidat uden en studenterhue

Helle Kristiansen kommer fra et hjem i et socialt belastet boligområde uden uddannelsestradition....

Karriereudvikling Kompetencer

Kom til brunchmøde i Branchesektion Organisationer

Vil du være med til at udstikke kursen for arbejdet i branchesektionen? Så stil op som delegeret...

Privat Medbestemmelse HK-medlemmer

Kompetencefonde er åbne for ansøgninger

Efter vedtagelsen af den nye overenskomst kan medlemmer af HK Kommunal nu igen søge...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriere Uddannelse

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

FAGBLADET LABORANTEN

Dansk Laborant-Forening udgiver fagbladet LABORANTEN 10 gange om året. I bladet finder du...

Laboratorium og miljø


Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk