HK.dk logo

Du skal ikke finde dig i sexchikane

Du skal sige fra, hvis du bliver udsat for sexchikane – eller få hjælp til at gøre det. Men hvordan? Og hvad siger loven? Læs mere i dette tema.

Hvad er sexchikane?

Sexchikane er alt, DU føler, går over din grænse, som har en seksuel karakter. Direkte eller indirekte. Det kan være alt fra vittigheder og kommentarer om din krop, mails, billeder og sms’er til fysiske berøringer/overgreb og hentydninger eller direkte krav om sex.

I ligebehandlingsdirektivet fra EU forklares sexchikane som: “Enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Tre slags sexchikane

Forskere skelner mellem tre former for sexchikane på jobbet:

 1. Uønsket seksuel opmærksomhed: Det kan både være verbalt og fysisk. Som kys, berøringer, kommentarer, spørgsmål og opfordringer om sex, sjofle vittigheder, visning af pornografiske billeder, seksuelle e-mails, breve eller SMS’er.
 2. Seksuel tvang: Trusler eller bestikkelse for at få sex.
 3. Kønschikane: Et chikanerende miljø, hvor det er blevet hverdag at nedværdige og krænke andre på grund af deres køn. Det kan både være med kommentarer og berøringer. Som regel er det kollegaerne, der står for det, men chefen kan også være med eller stiltiende acceptere det.

Sexchikane er ulovligt

 • Ingen må udsættes for sexchikane.
 • Ligegyldigt om du afviser eller accepterer sexchikane, må det ikke bruges som grundlag for nogen som helst beslutning om fyring, bortvisning, lønforhøjelse eller løntab.
 • Du har ret til at klage og køre en sag ved domstolene, hvis du føler dig seksuelt krænket.
 • Hvis du har været udsat for sexchikane, har du ret til en erstatning, som både skal være rimelig i forhold til det, du har været udsat for, og som skal have en præventiv virkning.
 • Hvis du udsættes for sexchikane af en chef, kan det straffes efter ligebehandlingsloven.
 • Hvis du udsættes for sexchikane af en kollega eller en borger, klient eller kunde, kan det straffes efter erstatningsansvarsloven.
 • Hvis du udsættes for sexchikane af meget grov karakter, og det nærmer sig voldtægt, kan det straffes efter straffeloven, uanset om det er din chef, kollega, en borger, klient eller kunde, der har udsat dig for det.
 • Arbejdsgivere bør forebygge sexchikane på arbejdspladsen.
 • Du kan rejse sag mod din arbejdsgiver efter ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven, hvis han eller hun nægter at gøre noget ved, at du er blevet udsat for sexchikane på din arbejdsplads eller ikke har gjort tilstrækkeligt for at forebygge det.  
 Kilder: EU’s ligebehandlingsdirektiv, ligebehandlingsloven, erstatningsansvarsloven, straffeloven og arbejdsmiljøloven.

Lav klare retningslinjer for sexchikane

Det er vigtigt, der på arbejdspladsen er lavet klare retningslinjer for, hvad I skal gøre, hvis nogen udsættes for sexchikane. Ledelsen og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bør altid være uddannet til at håndtere sexchikane. Derudover bør de sørge for, at I får lavet klare retningslinjer for:

 • Hvad medarbejdere skal gøre, hvis de oplever eller udsættes for sexchikane. Hvem skal de rapportere det til? Hvor kan de får rådgivning?
 • Hvordan der mægles i konflikter.
 • Hvordan ofre for sexchikane bliver rehabiliteret på arbejdspladsen.
 • Hvilke sanktioner, der skal være over for medarbejdere, der udøver sexchikane.

Sådan sikrer I den gode tone på arbejdspladsen

Hvornår er en kommentar om udseende, tøj eller personlighed bare sjov? Og hvornår er den udtryk for sexchikane? Det findes der ikke noget entydigt svar på, fordi alle menneskers grænser er forskellige. Derfor er det ifølge erhvervspsykologisk konsulent og cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Lene Sheila Gjørup fra Copenpsyk meget vigtigt at blive enige om kommunikation og omgangstone på arbejdspladsen. Hendes råd:

 • Ledelsen skal melde klart ud, at sexchikane er uacceptabelt.
 • Ledelsen skal via tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanterne inddrage medarbejderne i en dialog eller tage emnet op på et personalemøde: Hvordan taler vi sammen? Hvilke grænser har vi? Hvilken omgangstone skal vi have? Hvilken adfærd forventer vi på arbejdspladsen? Hvad tolererer vi ikke. Alle skal have lov til at byde ind.
 • Ud fra dialogen formulerer I en trivsels- eller mobbepolitik.
 • Politikken bør derefter tages op til et afdelingsmøde mindst en gang om året, så I får fulgt op på: Lever vi op til aftalerne? Respekterer vi hinanden og vores forskellige grænser?

Sådan tackler du sexchikane

 • Sig klart og tydeligt, at du ikke vil finde dig i det.
 • Lad være med at skjule, at du bliver chikaneret. Tal med familie, venner om det. (Det kan også blive vigtigt i en bevisførelse).
 • Lad være med at tro, det er din skyld.
 • Opfat chikanen som et arbejdsmiljøproblem – og ikke som dit personlige ansvar.
 • Hvis du har svært ved at få sagt fra, eller chikanen fortsætter, selv om du har sagt fra, så tal med din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant om chikanen, så I sammen kan diskutere, hvordan I vil forfølge sagen.
 • Sammen kan I også gå til din chef, hvis det ikke er vedkommende, som udøver sexchikanen.
 • Tal evt. med kollegaer om det i samarbejde med din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. For at finde ud af, om andre også udsættes for sexchikane af samme person.
 • Din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan også finde ud af, om du kan få støtte til psykolog eller anden bistand på din arbejdsplads.
 • Husk at du kan kontakte din lokale HK-afdeling og få rådgivning og støtte, hvis der ikke er en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads. Ring på 70 11 45 45. .

Hvordan siger du helt konkret fra over for sexchikane?

Hvad siger og gør du helt konkret i en situation, hvor en chef, kollega eller kunde gør dig utilpas eller utryg ved at tale om sex, kalde dig en lækkermås, røre ved dig eller sende perverse vittigheder og billeder per SMS eller mail? Det får du her nogle gode råd om:

Erhvervspsykologisk konsulent og cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Lene Sheila Gjørup fra Copenpsyk og arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL, Merete Hansen:

 1. Når du føler dig krænket, så undersøg om krænkeren vil fortsætte og har ment det, eller om du har misforstået noget i øjeblikket. Det kan du gøre ved for eksempel at få en kollega, du har tillid til, til at være observatør.
 2. Spørg om kollegaen vil være opmærksom på, hvordan krænkeren opfører sig over for dig. Så får du selv et bedre billede af, hvad der foregår, og om du har opfattet situationen rigtigt, inden du går videre til at konfrontere krænkeren.
 3. Sig til krænkeren, at du ikke vil finde dig i at blive talt sådan til, skrevet sådan til eller berørt på den måde. Sig at det virker stødende på dig, eller at det får dig til at føle dig meget utilpas. Sig meget gerne fra i andres påhør.
 4. Hvis krænkelserne foregår via SMS eller mail, så sig tydeligt fra på skrift. Og gem det, så du kan bruge det som bevismateriale, hvis du får brug for det.
 5. Hvis chikanen fortsætter, eller du er bange eller usikker og ikke tør sige fra, så kontakt din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller HK-afdeling, som kan hjælpe dig med at gøre det. Du kan også gå til din chef, hvis det ikke er chefen, der udøver sexchikanen.

HK-medlemmer, der selv har oplevet sexchikane på arbejdspladsen:  

 1. ”Efter at jeg mange gange hen over to år havde bedt ham stoppe, fordi det gjorde mig utilpas og bange, fik jeg så en dag egen tillidsrepræsentant og chefens tillidsrepræsentant til at gå med ind på hans kontor, hvor jeg i deres påhør bad ham lade mig være i fred. Det hjalp. Efterfølgende kunne vi være høflige, men distancerede overfor hinanden, indtil han blev fyret på grund af druk.”
 2. ”Jeg tror det handler om at sætte sig i respekt fra starten. Jeg har engang på et møde, hvor en fuld kollega tog mig på brystet, givet ham en kontant lussing i alles påsyn. For mange år siden på en mindre arbejdsplads var der en til en julefrokost, som forsøgte at tage mig i skridtet. Jeg svarede igen ved at klemme ham om nosserne. Så var der heller ikke noget vrøvl bagefter.”
 3. ”Man skal sige sin mening klart, højt og tydeligt ved seksuel chikanering. Første gang kan være for eksempel: "Jeg kan kigges på, men ikke berøres". Næste gang kan gives advarsel: " Jeg vil klage ...". Til sidst: Klag alle steder, hvor du kan.”
 4. ”Man skal skrive alt det ned, man kan huske, og så skal man rette henvendelse til sin tillidsrepræsentant. Man skal forsøge at sige fra, selvom det kan være meget svært, da de fleste af os er bange for at blive kaldt sippet.”
 5. ”Hvis man har en god kollega, man kan stole på, er det en god ide at snakke med vedkommende om det, så hun kan prøve at holde øje med, hvad der foregår. På den måde får man et vidne. Dernæst bør man gå til ledelsen og sin fagforening.”

Hvis chikanen fortsætter, så kør en sag

 • Prøv i første omgang at løse problemet uformelt på arbejdspladsen via din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, der kan tale med din chef.
 • Hvis sexchikanen ikke kan løses på arbejdspladsen, eller det er chefen, der udøver sexchikanen, kan din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant hjælpe dig med at rejse en sag.
 • Beskriv detaljerne i ethvert tilfælde af chikane – skriv ned.
 • Hvis du har oplevet tilnærmelser på SMS, mail eller andet, så gem det.
 • Husk, at hvis du undervejs i forløbet med sexchikanen har talt med venner, kollegaer eller familie om det, du har været udsat for, kan det hjælpe din sag. For så kan de bruges som vidner.
 • Hvis der ikke er en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, kan du ringe til din HK-afdeling, som vil hjælpe med at køre en sag. Ring på 70 11 45 45.

Sådan kommer I videre på arbejdspladsen

Om du kan fortsætte i dit job, efter at du har været udsat for sexchikane, kommer helt an på, hvor voldsomt det har været, om det er endt med en sag eller ej, og om du fortsat skal arbejde sammen med den person, der har krænket dig.
Hvis både du og krænkeren ønsker at fortsætte på arbejdspladsen, er det dog meget vigtigt, at sexchikanen bliver bearbejdet og håndteret, for at I kan komme videre:
 • Få bearbejdet det, du har været udsat for. Tal med venner og familie om det. Det virker som en ventil.
 • Det kan være nødvendigt at få talt med en professionel psykolog om dine oplevelser. Hvad er det for følelser, tanker og adfærd, sexchikanen har udløst hos dig? Og hvordan kommer du videre?
 • Ledelsen på din arbejdsplads skal melde klart ud, at sexchikane ikke tolereres.
 • Ledelsen skal tage ansvar for, at der bliver mæglet mellem dig og krænker. Der er behov for, at du og krænkeren sammen med en uvildig tredjepart (som lederen, en tillidsrepræsentant eller en professionel erhvervspsykolog) sætter jer ned og får aftalt retningslinjerne for jeres samarbejde fremadrettet. Lav evt. en samværskontrakt. Hvordan skal I arbejde og tale sammen?
 • Ledelsen skal sørge for, at der bliver fulgt op på samtalen/kontrakten.

Udøver du selv sexchikane?

Du kan måske selv komme i tvivl om, om du overskrider andres grænser, så dine ord og handlinger kan opfattes som sexchikane.

 • Se dig selv i spejlet. Hvad har din intention været med det, du har sagt eller gjort?
 • Oplevede du, at din kollega opførte sig anderledes, tog afstand fra dig eller virkede bange for eller utryg ved dig bagefter?
 • Hvordan ville du selv have det, hvis nogen opførte sig sådan over for dig?
 • Tal med den kollega, du har sagt noget til/gjort noget ved, som du er i tvivl om.
 • Sig klart undskyld, hvis du bliver klar over, at du er gået over vedkommendes grænse.
 • Tag det til efterretning, så du ikke gør/siger noget lignende igen.
 • Tag en snak om, hvor hinandens grænser går, så du ved det i fremtiden.

Er du bare sippet?

 • Hvis du gennem længere tid er blevet udsat for kommentarer, berøringer eller beskeder, du oplever som krænkende, er det aldrig din skyld. Man kan ikke lægge op til sexchikane.
 • Du skal ikke spørge dig selv: Er jeg bare sippet? Dine grænser er dine grænser, og du har ret til, at de bliver respekteret.
 • Du bør dog altid vende det, du har været udsat for, med familie eller venner. Det kan være sundt at få andres syn på sagen.
 • Du kan også tale med kollegaer – på den måde kan I få en snak om tonen på jobbet, og du kan finde ud af, om andre også udsættes for noget, der er grænseoverskridende.

Sådan reagerer kroppen på sexchikane

Når du føler, at dine grænser er blevet overskredet, reagerer du ofte både fysisk og psykisk. Sexchikane kan derfor føre til mange blandede følelser og negative reaktioner i kroppen:

Typiske fysiske reaktioner:

 • Koncentrationsproblemer
 • Nervøs spænding
 • Hovedpine
 • Mavepine
 • Kvalme
 • Kronisk træthed
 • Søvnløshed
 • Hukommelsestab

Typiske psykiske reaktioner:

 • Fjendtlighed og vrede
 • Magtesløshed
 • Hjælpeløshed
 • Mindreværdskomplekser
 • Skyld- og skamfølelse
 • Tanker som ”Er det min skyld?”, ”Frister jeg?” eller ”Duer jeg kun til det?”.

 Efter længere tid:

 • Angst
 • Stress
 • Depression

Sexchikane har langsigtede effekter

Det er meget vigtigt, du får sagt fra over for sexchikane eller får hjælp til at gøre det. For en lang række internationale undersøgelser viser, at det har langsigtet effekt på dig, hvis du gennem længere tid har været udsat for sexchikane. Blandt andet har fere undersøgelser udført af PhD og klinisk psykolog Dr. Nina T. Rodd på Rhode Island Hospital vist, at de stressymptomer, som en række ofre for sexchikane havde, kunne betegnes som post traumatisk stresssyndrom.

En stor europæisk undersøgelse fra EU Kommissionen, 1998 (Sexual harassment in the workplace in the European Union) viste blandt andet:

 • Langt de fleste af dem, der udsættes for sexchikane, oplever, at det har en negativ effekt på deres job. Både når det kommer til jobposition og jobtilfredshed og motivation.
 • Stort set alle, der har været udsat for sexchikane, har oplevet, at det har haft effekt på helbredet. Det har ført til alt fra søvnbesvær og angst til depression, spiseforstyrrelser og post traumatisk stresssyndrom. Det er i mange tilfælde endt med lange sygemeldinger og i flere tilfælde hospitalsindlæggelse.
 • Mange, der har været udsat for sexchikane, har følt sig isoleret på jobbet eller derhjemme, fordi de mister selvtillid og føler skam.  

Så mange udsættes for sexchikane

HK-undersøgelse:

 • 29 % af HK’erne (33 % af kvinderne og 7 % af mændene) har været udsat for sexchikane på arbejdspladsen. ·         10 % været udsat for sexchikane inden for de seneste 12 måneder.
 • 64 % af dem, der har været udsat for sexchikane, har været udsat for det af kolleger.
 • 50 % af dem, der har været udsat for sexchikane, har været udsat for det af en chef.
 • 10 % af dem, der har været udsat for sexchikane, har været udsat for det af en kunde, klient eller borger.

Kilde: Medlemsundersøgelse om sexchikane på arbejdet, august 2014, HK Danmark.

Europæisk undersøgelse:

 • 11 % af kvinder har oplevet upassende tilnærmelser på sociale websites eller modtaget e-mails eller sms'er med åbenlyst seksuelt indhold.
 • 20 % af de unge kvinder (18-29) har været udsat for en sådan cyberchikane.
 • 55 % af alle kvinder har oplevet en eller anden form for sexchikane.
 • 32 % af alle ofre for sexchikane siger, at gerningsmanden var en chef, kollega eller kunde.
 • 37 % af de danske kvinder i undersøgelsen angiver, at de inden for det seneste år har oplevet sexchikane.
Kilde: Undersøgelser blandt 42.000 europæiske kvinder, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), 2014.

Eksempler
-på medlemmer af HK HANDEL, som har været udsat for sexchikane

Kvinde blev kaldt smatfisse

Sagen kort: Et HK-medlem blev udsat for sexchikane af sin arbejdsgiver i det meste af sin elevtid i en butik. Arbejdsgiveren begyndte med at fortælle sjofle vittig­heder og begyndte derefter hver dag at komme med bemærkninger med seksuelt indhold. Han fortalte om sine fantasier og sit sexliv med konen. Han spurgte ofte, om hun ”havde fået noget stav i går”. Han kaldte hende smatfisse og sagde, at han godt vidste, hvad hun var for en. Hun bad ham tale ordentligt og truede ham med, at hun ville fortælle hans kone om hans opførsel. Han svarede dog bare, at han så ville sige til hendes kæreste, at hun havde været ham utro. Arbejdsgiveren begyndte herefter også at udøve fysisk sexchikane. På et tidspunkt kom han bagfra og trak lynlåsen i hendes bukser ned. På et tidspunkt prøvede han også at kysse hende.
Afgørelse
: HK kørte sagen i Tvistighedsnævnet, der endte med at afgøre, at hun skulle have en godtgørelse på 30.000 kroner i henhold til ligebehandlingslovens § 4.

 

Blev taget på ballerne – og derefter fyret

Sagen kort: Et HK-medlem var ansat i en boghandel og blev to gange inden for en uge taget på ballerne af bogholderen. Det fortalte hun til sin chef – boghandlens ejer. Kort tid efter blev hun opsagt.
Afgørelse: Byretten tilkendte hende en godtgørelse på over 32.000 kroner fra sin chef i henhold til ligebehandlingslovens § 4, og en godtgørelse på over 13.000 kroner fra bogholderen i henhold til erstatningsansvarsloven. De blev dog begge frikendt i landsretten, da hun efter råd fra sin psykolog ikke mødte op for at afgive forklaring, fordi det ville være for hårdt.

 

Chefen talte konstant om sex

Sagen kort: Et HK-medlem ansat i en butik blev udsat for sexchikane af sin chef. Han talte utrolig meget om sex. Han fortalte bl.a. at han var blevet vold­taget af sin barnepige som barn, at han havde haft sex med sin søster og var blevet udsat for gruppevoldtægt. Hun sagde, hun ikke ville høre om det, men han blev ved. Han kommenterede også på hendes bryster og begyndte at stille sig tæt op ad hende, røre ved hendes arm og kind og tog fat om hende hofter, når han skulle forbi hende.
Afgørelse: Både byretten og landsretten afgjorde, at hun skulle have en godtgørelse på 60.000 kroner i henhold til ligebehandlingslovens § 4.

 

Kollega udsatte elev for sexchikane

Sagen kort: Et HK-medlem var ansat som elev i en blomsterforretning og blev udsat for sexchikane af en mand, som bragte blomster ud for forretningen. Han tog hende på ballerne og forsøgte at kysse hende. Hun turde dog ikke fortælle nogen om det, fordi hun var bange for, at ingen ville tro hende. Så hun sygemeldte sig, og elevforholdet blev ophævet.
Afgørelse: Både byretten og landsretten afgjorde, at hun skulle have en godtgørelse på 5.000 kroner i henhold til erstatningsansvarsloven.  

  


Kilder til hele temaet: Jeanette Hahnemann, souschef i HK’s Juridiske Kompetencecenter, Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL, erhvervspsykologisk konsulent og cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Lene Sheila Gjørup fra Copenpsyk, Arbejdstilsynet.dk, HK-pjece: Sådan tackler du sexchikane, HK-undersøgelse om sexchikane blandt 900 medlemmer fra august 2014, Videncenter for Arbejdsmiljø. 

Læs også

Må mænd gå med shorts på arbejdet?

Må kvinder selv bestemme sømhøjde på nederdelen? Skal man dække en tatovering? Få styr på reglerne, og læs livstilsekspertens bud på fremtidens arbejdstøj (ja, kitlerne kan komme tilbage).

Arbejdstøj

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk