HK.dk logo

Handelselev: Bliv klogere på din elevtid og dine elevrettigheder

Hvilke løn- og ferierettigheder har du som elev? Hvad kan du bruge HK til? Og hvordan får du en elevplads og får mest muligt ud af elevtiden? Læs med her.


Obs. Dette tema er fra 2016. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

3 gode råd til elever inden for detailhandel

1. Tjek din uddannelsesaftale 
 • Inden du begynder på arbejdspladsen, skal du og din kommende arbejdsgiver have lavet en uddannelsesaftale, som er en slags ansættelseskontrakt. Tjek, at alle punkterne på aftalen er udfyldt. Det skal bl.a. fremgå, i hvilken periode du er elev, og den overenskomst, som du er omfattet af. Uddannelsen skal godkendes af din uddannelsesinstitution. OBS! Er du under 18 år, skal dine forældre/værge underskrive uddannelsesaftalen.
 • Du er ALTID omfattet af den overenskomst, der gælder for dit fagområde, uanset om der er overenskomst på din arbejdsplads eller ej. HK Handel har oplevet, at arbejdsgivere og arbejdsgiverforeninger har sat spørgsmålstegn ved det, men vi har hidtil vundet alle sager herom. 
  Hvis din arbejdsgiver ikke mener, du er omfattet af overenskomsten, eller du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, skal du kontakte HK. Ring til din lokale afdeling på 70 11 45 45.
  Find din overenskomst her, og lær dine rettigheder at kende. F.eks. i forhold til arbejdstid, overarbejdsbetaling, forskudttidstillæg, pension, Fritvalgs Lønkonto, feriefridage og dækning af transportudgifter ved skoleophold.
 • Læs mere om uddannelsesaftalenUndervisningsministeriets hjemmeside
2. Tjek din uddannelsesplan 
 • Du har krav på en uddannelsesplan. Den skal udarbejdes senest ved udløbet af din prøvetid i virksomheden. 
 • Uddannelsesplanen skal indeholde:
  - Navn på den uddannelsesansvarlige, som har det overordnede ansvar for din uddannelse
  - Navn på den oplæringsansvarlige. I virksomheder med flere afdelinger vil der typisk være en oplæringsansvarlig for hver afdeling, du skal være i.
  - En tidsplan for hvor længe du skal være i hver funktion/afdeling
  - Uddannelsesmål
 • Du bør løbende have evalueringssamtaler med din uddannelsesansvarlige. Sammen bør I følge op på, hvordan det går, og se, om uddannelsesplanen følges. 
3. Tjek din lønseddel 
 • Der er fejl i rigtig mange lønsedler. Derfor: sørg altid for at skrive dine arbejdstimer ned i din kalender. Hvornår møder du? Hvornår går du? Og hvornår holdt du pause? 
 • Når du får din lønseddel, skal du sammenholde den med din kalender og tjekke, om du har fået den løn, du har ret til. Husk, at den normale arbejdsuge er 37 timer, og tjek, om du f.eks. har fået betaling for overarbejde og forskudttidstillæg.
 • Kontakt din lokale HK-afdeling på 70 11 45 45 og få gode råd om, hvad du skal gøre, hvis din arbejdsgiver ikke overholder din overenskomst.

Sådan ser din løn ud som elev

Tjek din uddannelsesaftale for at se, hvilken overenskomst du er dækket af. De fleste elever er omfattet af enten Butiksoverenskomsten eller Funktionæroverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Kontakt din afdeling, hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du er omfattet af.

Se mindstelønnen for elever i de to mest udbredte overenskomster her:

Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Skoleforløbet i detailhandelsuddannelsen (butik) blev afkortet et år med den nye erhvervsuddannelseslov, der trådte i kraft 1. august 2015, og det har medført en ny aftale i overenskomsten om elevlønninger, da hele elevuddannelsen nu kun varer tre år. I stedet for fire løntrin er der derfor fremover tre.

Mindsteløn for butikselever der uddannes efter den nye erhvervsuddannelseslov 
Er du butikselev på en arbejdsplads med overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal du mindst have følgende elevløn: 

  1. marts 2016
1. år  11.152 kr.
2. år   12.352 kr.
3. år   13.480 kr.

Tillæg for gennemført HH, studentereksamen, HF, EUX eller HHX er 1.000 kroner om måneden.

Hvis din uddannelse varer mindre end tre år, starter du ikke på første løntrin: 
- Hvis din uddannelse varer to år, starter du på andet løntrin
- Hvis din uddannelse varer et år, starter du på tredje løntrin. 

Voksenelever skal aflønnes som ufaglærte. Du er voksenelev, hvis du var 25 år eller derover, da du startede på din uddannelse. 
Pr. 1. marts 2016 er det mindst 18.024 kr. om måneden. 

Overgangsordning

Hvis du har fået merit og er begyndt direkte i praktik efter de nye regler i perioden fra 1. august 2015 til 1. marts 2016, er du omfattet af en overgangsordning, og derfor skal du være opmærksom på dine løntrin. Du fortsætter på det "gamle" løntrin tre, indtil du skulle stige til løntrin fire. Her kommer du i stedet på det nye løntrin tre, der er højere end det "gamle" løntrin tre samt får det nye højere tillæg, hvis du her berettiget til det. 

Mindsteløn for butikselever der uddannes efter den gamle erhvervsuddannelseslov: 

Alle, der har gennemført den to-årige uddannelse på handelsskolen (HG 1 og HG 2), skal indplaceres i det gamle fireårige lønforløb, også selvom du først går i gang med din praktik efter 1. august 2015.
Lønnen er derfor mindst: 

   1. marts 2014   1. marts 2015   1. marts 2016 
1. år   10.232 kr.   10.386 kr. 10.541 kr.
2. år  11.418 kr. 11.589 kr. 11.763 kr.
3. år  12.562 kr. 12.750 kr. 12.941 kr.
4. år  13.608 kr. 13.812 kr. 14.019 kr.

Tillæg for gennemført HH, studentereksamen eller HHX (samt HF på DIO II butiksoverenskomsten) er 805 kroner om måneden. 

Hvis din uddannelse varer mindre end fire år, starter du ikke på første løntrin: 
- Hvis din uddannelse varer tre år, starter du på andet løntrin. 
- Hvis din uddannelse varer to år, starter du på tredje løntrin. 
- Hvis din uddannelse varer et år, starter du på fjerde løntrin. 

Voksenelever skal aflønnes som ufaglærte. Du er voksenelev, hvis du var 25 år eller derover, da du startede på din uddannelse. 
Pr. 1. marts 2016 er det mindst 18.024 kr. om måneden. 

Mindsteløn for KVU-studerende
1. marts 2016 
 14.534 kr.

Forskudttidstillæg
Betales pr. påbegyndt kvarter. Som elev får du pr. time: 

  1. marts 2016 
 Hverdage 18-06  12,60 kr. 
 Lørdage 15-24  22,38 kr. 
 Søn- og helligdage   25,30 kr. 
Voksenelever, der påbegynder uddannelsen efter det fyldte 25. år, får det dobbelte af ovenstående. 
Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage. 


Overarbejde

Overarbejde afregnes pr. påbegyndt halve time. Du får et tillæg på 50 % for de første tre timers overarbejde pr. dag – herefter er tillægget på 100 %. For overarbejde om natten (ml. 24 og 06) og på søn- og helligdage er tillægget på 100 %.

Fritvalgs Lønkonto
Der indsættes pr. 1. marts 2016 2,0 % af din ferieberettigede løn på en Fritvalgs Lønkonto i virksomheden.

Søgnehelligdage
Du har herudover krav på at få kompensering i arbejdstiden for helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag. Når din arbejdstid er 37 timer om ugen, skal du reduceres med 7,5 time pr. søgnehelligdag, uanset om butikken har åben eller ej.
Læs mere om reduktionsreglerne her.

Feriefridage
Efter 9 måneders anciennitet i virksomheden har du ret til 5 feriefridage med fuld løn udover din ferie.

Forsikringsordning
Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: 

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum

Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Sådan er din løn mindst som elev på Funktionæroverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver: 

  1. marts 2016 
1. år   10.677 kr. 
2. år   11.902 kr.
3. år   13.095 kr.
4. år   14.186 kr.
 • Tillæg for gennemført HH, studentereksamen, HF eller HHX: 815 kr. om måneden.
 • Hvis din elevtid varer tre år, starter du på andet løntrin, hvis din elevtid varer to år, starter du på tredje løntrin, og hvis din elevtid varer et år, starter du på fjerde løntrin.
 • Hvis du var fyldt 25 år, da du begyndte på din uddannelse, er du voksenelev og skal aflønnes efter lønreglerne for almindelige voksne medarbejdere i virksomheden.

Mindsteløn for KVU-studerende med forudgående elevuddannelse inden for handel og kontor

1. marts 2016 
20.315 kr. 

Mindsteløn for KVU-studerende uden forudgående elevuddannelse inden for handel og kontor

1. marts 2016 
15.367 kr. 

Overarbejde
Overarbejde afregnes pr. påbegyndt halve time. Du får et tillæg på 50 % for de første tre timers overarbejde pr. dag – herefter er tillægget på 100 %. For overarbejde om natten (ml. 24 og 06) samt på søn- og helligdage er tillægget på 100 %. Bliver du uden forudgående varsel kaldt på arbejde samme dag, efter at du er gået hjem, udgør overarbejdstillægget 100 %.

Fritvalgs Lønkonto
Der indsættes pr. 1. marts 2016 2,0 % af din ferieberettigede løn på en Fritvalgs Lønkonto i virksomheden.

Søgnehelligdage
Du har ret til en fridag med løn enten den 24. december eller den 31. december efter virksomhedens valg. Desuden har du ret til frihed med løn grundlovsdag.

Pension
Er du fyldt 20 år, har du som elev på kontor og lager krav på pension, når du opfylder anciennitetskravet på 3 måneder.

Forsikringsordning
Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: 

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum
Feriefridage
Efter 9 måneders anciennitet i virksomheden har du ret til 5 feriefridage med fuld løn udover din ferie. 

Hvad betyder det, at du er på prøvetid?

De første tre måneder af din elevtid er prøvetid:

 • Både du og din arbejdsgiver kan opsige elevaftalen inden for de 3 første måneder uden varsel og uden at komme med en begrundelse. Skoleforløb medregnes ikke i prøvetiden, der forlænges tilsvarende.
 • Formålet med prøvetiden er, at begge parter kan se hinanden an og vurdere, om I har lyst til at fortsætte uddannelsesaftalen. 
 • Hvis du bliver gravid inden for prøvetiden, er du dog særlig beskyttet mod afskedigelse på grund af ligebehandlingsloven.
 • OBS! Prøvetiden kan forlænges – hvis du er fraværende mere end 1 måned af prøvetiden på grund af sygdom eller barsel m.v.

Efter prøvetiden:

 • Når din prøvetid er overstået, kan du som hovedregel ikke opsiges. Men der er situationer, hvor en uddannelsesaftale kan opsiges.
 • Efter prøvetidens udløb kan uddannelsesaftalen ophæves ved gensidig aftale – dvs. du og din arbejdsgiver skal være enige, og du skal tjekke, at du har fået afregnet den løn m.v., du skal have. Vær opmærksom på, at en gensidig ophævelse indebærer, at du ikke kan fortsætte i skolepraktik.
 • Aftalen kan også ophæves, hvis du eller din arbejdsgiver væsentligt misligholder jeres forpligtelser. Det kan være, hvis du udebliver uden gyldig grund eller nægter at udføre relevante opgaver. Det kan også være, at forholdene ændrer sig så meget, at du ikke kan tage den uddannelse, som er aftalt.
 • Hvis du bliver opsagt, selv vil opsige, eller bliver bedt om underskrive en gensidig aftale, så kontakt HK inden på 70 11 45 45 og få råd.

OBS: Hvis du efter din prøvetid får forelagt en tillægsaftale til din uddannelsesaftale, så læs den meget grundigt igennem. Hvis den indeholder væsentligt ændrede vilkår for din ansættelse, så kontakt HK på 70 11 45 45 og få råd.
Hvis der er uoverensstemmelse mellem din uddannelsesaftale og en tillægsaftale, er det altid uddannelsesaftalen, der gælder. 

Du har en særlig ferieret

Ferieloven siger, at alle ansatte har ret til 25 dages ferie hvert ferieår. Ferieåret går fra 1. maj i et år til 30. april i det næste.

Når man holder ferie, har man som regel enten ferie med løn eller feriepenge, der er optjent året før.

Men mange elever har ikke optjent feriepenge, når de begynder i en virksomhed. Derfor gælder der særlige ferieregler for elever det første år:

 • Starter du på din uddannelse før 1. juli, har du ret til 5 ugers ferie med løn (fuld ferie) i dette ferieår. Feriedagene skal holdes inden 30. april året efter.
 • Starter du på din uddannelse efter 30. juni og før 30. april, har du ret til 1 uges ferie med løn, hvis din virksomhed holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april.
 • 1. maj begynder det nye ferieår, og du får 5 ugers ferie med løn, som skal holdes mellem 1. maj og 30. april året efter.
 • Herefter har du ret til 5 ugers ferie med løn hvert år, som du kan bruge fra 1. maj til 30. april.
 • Du har dog altid ret til at holde 5 ugers ferie uden løn eller feriepenge.
 • Du kan ikke afvikle ferie i skoleperioderne.

OBS! Efter 9 måneder i virksomheden har du desuden krav på 5 feriefridage.

Hvis du bliver langtidssyg eller gravid, kan din elevaftale forlænges

 • Hvis du bliver gravid eller er langtidssyg som elev, bør du altid kontakte HK. Ring til din lokale afdeling på tlf.: 70 11 45 45. 
 • Du og din arbejdsgiver kan nemlig aftale, at din uddannelsesaftale skal forlænges, hvis du har mere end 10 procents fravær på grund af sygdom, barselsorlov, supplerende skoleundervisning, eller der er andre særlige forhold, som skader dine muligheder for at gøre uddannelsen færdig.
 • Aftalen om forlængelse skal indgås, inden din uddannelsesaftale udløber, og forlængelsen skal have en varighed, så du kan gøre din uddannelse færdig.
 • Forlængelse med mere end fraværsperioden, kræver Det faglige Udvalgs godkendelse. 
 • Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver, skal sagen indsendes til Det faglige Udvalg, der tager stilling til forlængelse. 
 • Da anmodningen til Det faglige Udvalg skal være indsendt, inden din uddannelsesaftale udløber, er det vigtigt, at du kontakter din lokale HK afdeling på 70 11 45 45.
 • Læs mere om, hvordan og hvornår din uddannelsesaftale kan forlænges på Uddannelsesnævnets hjemmeside. 

Hvordan ser dine barselsrettigheder ud som elev?

 • Som elev har du de samme barselsrettigheder som dine uddannede kolleger. 
 • Det vil sige, at både det, der står i barselsloven og i din overenskomst om barsel, også gælder for dig, hvis du bliver forælder i elevtiden.
 • Samtidig er du af ligebehandlingsloven særlig beskyttet mod at blive fyret på grund af din graviditet. Det gælder også i din prøvetid.  
 • Som minimum er du sikret barselsdagpenge under hele din barsel. Men din overenskomst har også sikret dig fuld løn under dele af barselsorloven. Tjek overenskomsten for detaljerne. 
 • Hvilken overenskomst, du er dækket af, står i din uddannelsesaftale.

Hvilke rettigheder har du som elev på et praktikcenter/ i skolepraktik

 • Du betragtes som en elev på en skole og får derfor ikke løn, men en særlig skolepraktikydelse. I Finansloven for 2016 er ydelsen fastsat til at være:
  - 690 kr. pr. uge, hvis du er under 18 år
  - 1.651 kr. pr. uge, hvis du er over 18 år 
 • Der stilles krav om, at du aktivt skal søge efter en almindelig praktikplads, mens du er i skolepraktik.
 • Du er ikke omfattet af de almindelige ansættelsesretlige regler, når du er i skolepraktik. Ministeret anbefaler dog skolerne, at de følger de almindelige gældende regler for ferie, barsel m.v.
 • OBS! Er du omfattet af en delaftale med en virksomhed, anses du som lønmodtager og har derfor rettigheder som øvrige elever.

Læs mere om, hvordan elevtiden i et praktikcenter foregår på fx:

Sådan får du en elevplads

VIGTIGT: Det kan lige nu være meget svært at finde elevpladser, fordi der er færre elevpladser, end der er elever.

Du kan dog hjælpe dig selv i din søgning efter elevplads. Her får du nogle tip:

Nils Rasmussen, faglig sekretær i HK Handel:

1) Hold øjne og ører åbne over for nye elevpladser:
- Tjek praktikpladsen.dk løbende.
- Spørg i dit netværk (venner og familie), om de kender nogen, der kunne være interesseret i at ansætte en elev.
- Deltag i åbent hus-arrangementer på din skole – her kan du måske få kontakt til virksomheder.
- Søg elevpladser uopfordret. 

2) Overvej, om du har søgt bredt nok:
Er det realistisk at få en elevplads i den butik eller inden for det fagområde, du ønsker? Eller kan du være mere fleksibel både i forhold til fagområde, og hvor butikken ligger geografisk? 

Christel Bjerreman, praktikkonsulent ved Tietgen Kompetencecenter i Odense:

3) Husk, når du søger elevplads uopfordret:
- Forbered dig grundigt. Brug f.eks. Google til at finde ud, hvad virksomheden står for, og hvad der er vigtigt for dem.
- Spørg dig selv, hvorfor netop denne virksomhed vil være interessant for dig at arbejde i, og hvad du mener, du kan bidrage med, og beskriv det i din ansøgning. Vær så konkret som muligt: Jeg vil være elev hos jer, fordi….
- Mød altid personligt op for at aflevere den uopfordrede ansøgning. Inden du gør det, så overvej, om måden, du ser ud på, matcher virksomheden. Alt tæller, så at rede hår, børste tænder, have rene sko og være klar til at give et fast håndtryk er vigtigt.
- Aflever ikke ansøgningen til en anden ansat – spørg efter butikschefen. Hvis han/hun ikke er der, så kom igen en anden dag. Det er vigtigt at få set butikschefen i øjnene, så han/hun ved, hvem du er.

Sådan får du den bedste elevtid

Nils Rasmussen, faglig sekretær i HK Handel:

Forventningsafstem:

 • Både til jobsamtalen, når du begynder i din elevstilling og til de løbende evalueringssamtaler, er det vigtigt, at du og din uddannelsessansvarlige får afstemt forventningerne til hinanden.
 • Du har krav på at få at vide, hvilke opgaver du skal løse, hvordan de skal løses, og hvad du i det hele taget skal yde for at blive betragtet som en god medarbejder.
 • Din uddannelsesansvarlige skal også sørge for at sætte dig ind i alle spilleregler og rutiner på arbejdspladsen – fra hvordan du melder dig syg, til om der er særlige krav til din påklædning.
 • Hvis du får udleveret en personalehåndbog, hvor det hele står beskrevet, skal du sørge for at læse den grundigt.

Husk HK:

 • Hvis du er i tvivl om, om det er ok, det du bliver udsat for, eller hvis du er ked af at gå på arbejde, så kontakt din lokale HK-afdeling på 70 11 45 45 og få en snak om det.

Christel Bjerreman, praktikkonsulent ved TietgenSkolen i Odense:  

Vær positiv over for forandringer:

 • Der sker forandringer på alle arbejdspladser, og det må du også som elev forholde dig til.
 • Du skal selvfølgelig sørge for, at både din overenskomst og din uddannelsesplan bliver overholdt.
 • Smil virker bedre end suk. Generelt bør du med din attitude vise, at du er åben over for nye opgaver og villig til at lære og tage del i hverdagen – også når den byder på udfordringer.

Deltag i det sociale:

 • Et godt fællesskab på arbejdspladsen betyder utrolig meget for, hvor godt du trives på dit job.
 • Så vis dine kolleger, at du har lyst til at tale med dem – overvej fx, om det ikke er bedre at tale med kollegerne i frokostpausen i stedet for at snapchatte med vennerne.
 • Og tag med til julefrokosten eller sommerudflugten, selv om du måske er den eneste elev.

Hvad forventer din arbejdsgiver af dig, når du møder første dag som elev?

Hvad forventer din arbejdsgiver af dig, når du møder første dag som elev?

Her er et bud fra Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop:

 • Vi forventer, at eleverne på deres første arbejdsdag møder til tiden, er oprigtigt interesserede i uddannelsen og går til opgaven med ihærdighed og ildhu.
 • Jo større engagement man udviser, jo bedre.
 • Derimod har vi ikke store krav til faglige evner den første dag – det handler mere om viljen til at tilegne sig viden og lysten til at lære nyt.

Dine elevfordele ved at være medlem af HK

Melder du dig ind i HK, behøver du ikke kende alle reglerne selv. Du har et hold af faglige eksperter, som står klar til at råde og vejlede dig, hvis du oplever vanskeligheder under din uddannelse eller har spørgsmål til fx din overenskomst eller uddannelsesaftale. 

I HK har vi kendskab til, hvad der rører sig lokalt på uddannelsesinstitutionerne og i praktikvirksomhederne. Vi ved, hvad du skal gøre, hvis du får problemer eller oplever noget, du undrer dig over, og skulle det ske, at du kommer på kant med din arbejdsgiver, kan vi hjælpe dig med at finde en løsning.

Som elev i HK, har du kvalificeret faglig bistand i ryggen, uanset om du har brug for råd og vejledning på ansættelsesretlige eller udannelsesmæssige områder, og du er tilknyttet en lokal afdeling, hvor du altid vil kunne henvende dig. 

 1. Det koster 95 kroner for dig per måned at være medlem af HK som elev. Når du melder dig ind mere end 15 måneder før, du er udlært, får du de første tre måneders kontingent i fagforeningen gratis. 
 2. Det er GRATIS at være medlem af HK’s a-kasse som elev under 30 år.
 3. Meld dig ind på hk.dk/bliv medlem.

Som medlem af HK får du herudover også bl.a.:

 • Løntjek (Mange elever får for lidt)
 • Gratis juridisk og faglig hjælp
 • Nyhedsbrev om bl.a. dit fag og din overenskomst
 • Tjek af din uddannelsesaftale
 • Gratis kurser, der giver dig mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Billige forsikringer
 • Rabatter i mere end 4.500 butikker over hele landet
 • Rabatter på ferier
 • Rabatter på biograf-, koncert- og teaterbilletter 

Start en elevklub

En elevklub giver dig og dine elevkolleger mulighed for at mødes og sparre om uddannelse, arbejdsopgaver, praktik, prøver og andre emner, der optager jer. 

Sådan starter du en elevklub

 1. I skal være minimum 5 elever på arbejdspladsen. Hvis I ikke er det, kan du kontakte en anden arbejdsplads og danne en elevklub på tværs.
 2. Tal med din tillidsrepræsentant eller ungdomskonsulent og forklar, du gerne vil starte en elevklub
 3. Indkald de andre elever til et stiftende møde, hvor I lægger et program for jeres klubarbejde. Så er I i gang.

Det får du ud af det

 1. Større indflydelse på din arbejdsplads. Fx kan elevklubben samlet henvende sig til tillidsrepræsentanten eller ledelsen med idéer og ønsker til, hvordan elevuddannelsen på jeres arbejdsplads kan udvikles bedst muligt for jer og nye elever. I kan også komme med input til HK-klubben.
 2. Mere fagligt og socialt fællesskab. Fx er det nemmere at sparre med hinanden om praktikforløbet, og hvordan I kan bruge det, I lærer på skolen, på praktikpladsen. I kan også arrangere faglige arrangementer som besøg på andre arbejdspladser, hvor der er HK-elever.
 3. Mulighed for at søge din lokale HK-ungdom afdeling om økonomisk tilskud til elevklubbens faglige og sociale aktiviteter. 

Kilder: Nils Rasmussen, faglig sekretær i HK Handel, Lisbeth Nørremark, faglig sekretær i HK Handel, Christel Bjerremann, praktikkonsulent ved Tietgenskolen, Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, hk.dk, elevportalen.dk, praktikpladser.dk, detail.uddannelsesnaevnet.dk, uvm.dk

Læs også

Råd & støtte: Elev

Som elev og medlem af HK hjælper vi dig med at få det bedste ud af din uddannelse. Vi holder dig løbende opdateret om alt, du bør vide som elev. Og skulle det ske, at du kommer på kant med din arbejdsgiver, hjælper vi dig med at finde en løsning.

Ung pige med bog

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8-17

Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17
Torsdag 8-17
Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8-17

Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17
Torsdag 8-17
Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8-17
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17
Torsdag 8-17
Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8-17
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17
Torsdag 8-17
Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk