0. HK Kommunals forbundssektorbestyrelse foreslår

Overenskomstrelaterede forslag
Overenskomstrelaterede kongresforslag, der vedtages, betragtes som øvrige indkomne overenskomstforslag. I konsekvens heraf behandles de - som alle senere indsendte forslag - i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i køreplanen for overenskomstfornyelsen.

Motivering:

Et tilsvarende forslag er fremsat og vedtaget på samtlige HK/Kommunals forbundssektorkongresser siden 1992.

Baggrunden for forslaget er - og var - at HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse er forhandlingsudvalg for den samlede overenskomstsituation. Det er derfor forbundssektorbestyrelsen, der har det samlede overblik over såvel de overenskomstforslag, der vedtages af forbundssektorkongressen, som de overenskomstforslag, der i henhold til overenskomstkøreplanen indsendes fra klubber og HK-afdelinger.

Med en vedtagelse af forslag 0 vil overenskomstforslag, der er fremsendt til behandling på forbundssektorkongressen som almindelige forslag, og som vedtages af kongressen, indgå i forbundssektorbestyrelsens samlede behandling/prioritering af overenskomstforslag sammen med de øvrige forslag, der i henhold til køreplanen indsendes efterfølgende. For ikke at begrænse grundlaget for denne samlede behandling, har forbundssektorbestyrelsen - under forudsætning af at forslag 0 vedtages - valgt at indstille alle overenskomstrelaterede forslag, hvis hovedsigte bestyrelsen er enig i, til vedtagelse. Kongressens debat om forslagene vil kun være vejledende for forbundssektorbestyrelsen ved kravsudtagelsen.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til vedtagelse.

Kongressens beslutning

Forslaget blev vedtaget

1. HK Kommunal Hovedstaden foreslår

Udredningsarbejde af lønstrukturen på det kommunale/regionale område

Det foreslås, at der iværksættes et udredningsarbejde af lønstrukturen på det kommunale/regionale område af HK Kommunal, frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021 og 2023/24.

Udredningsarbejdet skal være færdigt således, at det kan indgå i overenskomstforhandlingerne i 2023/24.

Udredningsarbejdet skal belyse og analysere, hvorvidt vores nuværende lønstruktur imødekommer et kommunalt/regionalt arbejdsmarked i udvikling, herunder bl.a. hvorvidt:

De nuværende grundlønsindplaceringer er tidssvarende?
- Kravene til de nuværende grundlønsindplaceringer for basispersonale er ekskluderende?
- Lønstrukturen understøtter det kompetenceløft KL/Regionerne og HK Kommunal ønsker?
- Lønstrukturen er smidig nok til at favne nye uddannelser?
- Automatik i løndannelsen er ønskelig (f.eks. uddannelse = lønfremgang)
- Resultatet af lokallønsforhandlingerne står mål med intentionerne i fællesaftalen om lokal løndannelse.

Motivering:
Der ønskes et udredningsarbejde af lønstrukturen på det kommunale/regionale område

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:
Forslaget indstilles til vedtagelse med følgende bemærkninger:
Baggrunden for overenskomsternes udformning er historisk og udviklet i forbindelse med overgangen til Ny Løn i 1998, med lokale forhandlinger om indplacering og lønudvikling. Herefter er udformningen udviklet med flere uddannelser og grundlønninger samt kvalifikationsløn for erfaring.

På den baggrund kan der ses nærmere på den lokale løndannelse og hvordan overenskomsterne understøtter uddannelse og kompetenceudvikling og sikrer det enkelte medlems lønudvikling.

Hvis forslaget vedtages, vil forbundssektorbestyrelsen sikre, at der iværksættes et fagligt udredningsarbejde med bl.a. de elementer, som forslaget peger på. Forbundssektorbestyrelsen fastlægger kommissorium og tidsplan og drøfter resultaterne.

Kongressens beslutning

Forslaget blev vedtaget med følgende tilkendegivelse fra forbundssektorbestyrelsen:

Forbundssektorbestyrelsen sikrer, at der iværksættes et fagligt udredningsarbejde med bl.a. de elementer, som forslaget peger på. Forbundssektorbestyrelsen fastlægger kommissorium og tidsplan og drøfter resultaterne.

2. HK Kommunal Hovedstaden foreslår

Elevuddannelser
HK Kommunal skal undersøge, hvorledes det er muligt at alle opgradere elevuddannelserne på det Kommunale og Regionale område, så uddannelsen kan imødekomme de krav, der stilles fra arbejdsgiverne i forhold til uddannelsesniveau og opgaveudviklingen på området.

Der skal særligt være fokus på den digitale udvikling/transformation, i forhold til servicen overfor brugerne i det offentlige.

Der skal endvidere analyseres på snittet mellem elevuddannelserne og professionsbachelorerne.

Motivering:

Arbejdsgivernes krav til fremtidens HK’ere på de offentlige arbejdspladser, er helt tydeligt et højere uddannelsesniveau, målet er at få HK’erne op på diplomniveau. På nuværende tidspunkt – ville det tage op til 11 år for den enkelte.

Eksempel:
2-årig grunduddannelse på EUX – 2-årigt hovedforløb inkl. praktik, 2½ år kommunomuddannelse på akademiniveau på deltid, 2 års erhvervserfaring (medmindre en kompetenceafklaring viser andet), 2½ år på diplomuddannelse på deltid.

Med udgangspunkt i et almindeligt forløb vil det tage fra 6 – 11 år før en HK’ere opnår diplomniveau. Det samme gør sig gældende for socialformidlere.

Derudover er tilbagemeldingerne fra flere arbejdsgivere, at indholdet af uddannelsen ikke er tidssvarende i forhold til fagene der undervises i. Der efterlyses i højere grad indsigt i den digitale udvikling i det offentlige. Flere offentlige arbejdsgivere melder tilbage, at det igennem de seneste år, er blevet vanskeligt at rekruttere elever.

Med kongresforslaget ønsker vi at sætte fokus – på fremtidens offentlige HK’er. Så vi som faglig organisation kan være med til at sikre – gode og faglig dygtige HK’ere, til at løse kerneopgaven tæt på borgeren/brugeren.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling (oprindelig):
Forbundssektorbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse, dog med den ændring at;
HK Kommunal vil i den kommende kongresperiode afdække, om kontoruddannelsen i offentlig administration har den rette kvalitet og et tidssvarende indhold, herunder om helheden mellem grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsesmulighederne er tilstrækkelige ift. at sikre relevante kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Forbundssektorbestyrelsen er enige i, at HK Kommunal løbende skal sikre alle elever de relevante kompetencer både nu og i fremtiden gennem deres uddannelsesforløb.

Kontoruddannelsen i offentlig administration er en højt søgt uddannelse, som har et unikt læringsforløb på grund af den tætte kontakt til praksis. Denne form for praksisnær læringsmetode kan man ikke komme i nærheden af på andre uddannelser.

En af grundene til uddannelsens succes i så mange år er, at vi som organisation har en særlig indflydelse på uddannelsen gennem erhvervsuddannelsesloven. Dette gør det muligt for os løbende at få indflydelse på uddannelsens indhold og muligheder. Indflydelse vi ikke har på samme måde på andre uddannelser.

Der arbejdes løbende på kontoruddannelsens indhold og muligheder i dialog med parterne. Parterne er bl.a. for nyligt blevet enige om at justere på mulighederne i kontoruddannelsen ved at gøre det muligt for eleverne at tage hul på deres akademiuddannelse med et ekspertfag, i stedet for et almindeligt valgfag, i slutningen af deres hovedforløb. Det betyder, at man kan påbegynde sin akademiuddannelse tidligere end før.

Ny indstilling fra forbundssektorbestyrelsen:

Forbundssektorbestyrelsen indstiller, at forslagsstillerne trækker forslaget, alternativt indstiller sektorbestyrelsen forslaget til forkastelse til fordel for forbundssektorbestyrelsen eget forslag 2A.

Forbundssektorbestyrelsen mener, at der fortsat er behov for en stærk kontoruddannelse med speciale i offentlig administration og er enige med forslagsstillerne i, at der til stadighed er brug for at fokusere på, om uddannelserne er tidssvarende. Vi mener imidlertid, at begrebet opgradere i forslaget er uklart og at det derfor kan være for vidtgående i forhold til elevuddannelserne. Vi mener også, at det er uklart, hvorvidt forslaget indebærer, om vi skal gøre noget andet end det vi allerede er i færd med. Vi kan derfor ikke støtte forslaget med den ordlyd det foreligger.

 

NYT FORSLAG 2 A

Forbundssektorbestyrelsen foreslog:

HK Kommunal skal arbejde for, at indholdet på kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration løbende justeres i overensstemmelse med udviklingen i kompetencebehov i kommuner og regioner, samt afdække eventuelle behov for nye specialer på kontoruddannelsen særligt i forhold til den teknologiske udvikling og digitale omstilling.

Motivering

Kontoruddannelsen med specialer er en hovedvej til uddannelse og ansættelse i den offentlige forvaltning. Det skal det også være i fremtiden. For at sikre, at den er det, skal den løbende justeres i overensstemmelse med udviklingen i kompetencebehovet i kommuner og regioner. Det indebærer, at der både skal arbejdes med at udvikle de eksisterende specialer i f.eks. offentlig administration og eventuelt udvikles nye specialer.

Det er afgørende, at der sikres en tæt sammenhæng til efter- og videreuddannelse, da faglært ikke er lig færdiguddannet.

Kongressens beslutning

Forslaget blev vedtaget med følgende formulering:

HK Kommunal skal undersøge elevuddannelserne på det Kommunale og Regionale område, så vi til stadighed kan sikre at uddannelsen kan imødekomme de krav der stilles fra arbejdsgiverne i forhold til uddannelsesniveau og opgaveudvikling på området.

Der skal særligt være fokus på den digitale udvikling/transformation, i forhold til servicen overfor brugerne i det offentlige.

Der skal endvidere analyseres på snittet mellem elevuddannelserne og professionsbachelorerne.

3. HK-klubben Kolding Kommune foreslår

Markedsføring
Mere synlig ”markedsføring” af HK Kommunal.

Motivering:
Synlig markedsføring ift. de alternative foreninger (gule), for hvervning af nye medlemmer.
Gerne mere markant via medier, reklamer og sociale medier.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Det indstilles, at forslaget trækkes eller forkastes. Alternativt fremsættes i et andet forum.

HK har valgt at samle den overordnede markedsføring i Forbundet, som står for den generelle profilering af HK i medier, reklamer, outdoor-miljøet m.v. Vurderingen er, at vi i HK får mest for pengene – så at sige – ved at samle markedsføringen centralt frem for, at sektorer og afdelinger hver især skulle stå for indsatsen.

Forbundet udarbejder hvert år en markedsføringsplan, som godkendes af hovedbestyrelsen. Ønsker forslagsstillerne, at HK’s overordnede markedsføring justeres, opfordrer vi til, at der fremsættes et forslag på HK’s kongres.

Forbundssektorbestyrelsen vil gerne tilkendegive, at vi deler forslagsstillernes holdning om, at det er vigtigt, at HK Kommunal er både synlig, tydelig og markant – på sociale medier, på arbejdspladserne og i lokalmiljøet.

Vi har i kongresperioden – i foråret 2018 - vedtaget en ny kommunikationsstrategi, der peger på følgende indsatsområde:

”Vi skal være markante og tydelige i vores kommunikation – og gå til stregen – især når det handler om at fremhæve værdien af HK’ernes fag og arbejdsområder”

Med denne tilkendegivelse af, at vi deler forslagsstillernes holdning, og at dette allerede er indarbejdet i den nye kommunikationsstrategi, indstiller Forbundssektorbestyrelsen, at forslaget trækkes eller forkastes. Alternativt fremsættes i et andet forum.

Kongressens beslutning

Forslaget blev vedtaget med følgende formulering:

Mere synlig HK Kommunal – i landsdækkende og lokale medier (digitale såvel som ”manuelle”).

Synlighed i forhold til de (gule) alternative forretninger:

  • for at HK Kommunal bliver en større part lokalt
  • for, overfor medlemmerne, at vise handlekraft
  • for at organisere og fastholde medlemmer
  • for samlet set, at få flere ambassadører

4. TR-kollegiet Aalborg Universitetshospital foreslår

Organisationsforhold
Ved OK18 og den varslede strejke, var der mange medlemmer der blev vrede over, at man ”bare” kunne melde sig ind i HK og modtage strejkegodtgørelse på lige fod, med de som havde været medlem i mange år. 

Vi foreslår, at man skal have været medlem i 3 måneder før det er muligt, at modtage strejkegodtgørelse ved en evt. strejke.

Motivering:
At man som medlem af HK, er bedre stillet og at det betaler sig at være medlem.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:
Forslaget indstilles til forkastelse.

Reglerne om konfliktstøtte med tilhørende krav om medlemskab findes i HK Danmarks love.

I forbindelse med OK 18 fik HK Kommunal over 3000 nye medlemmer, hvoraf det er lykkedes at fastholde knap 80 procent (nøjagtigt tal, når vi er tættere på kongressen) her næsten 2 år efter overenskomstforhandlingerne.

Det er bestyrelsens vurdering, at det er et imponerende højt antal nye medlemmer, ligesom det er imponerende, at vi har så høj en fastholdelsesprocent efter knap 2 år. Det er vurderingen, at vi ikke havde fået 3000 ny medlemmer, hvis vi havde haft en 3 måneders karensperiode.

Bestyrelsen anerkender, at der har været enkelte kritiske røster fra medlemmer og tillidsrepræsentanter, hvor synspunktet har været, at kravet om 1 måneds medlemskab er for lidt. Og bestyrelsen anerkender, at det er en kort karensperiode. Men modsat noterede bestyrelsen sig også en enorm gejst og et engagement blandt vores tillidsvalgte i de dramatiske måneder helt hen til målstregen, der helt sikkert har været en væsentlig medvirkende årsag til den store medlemsfremgang.

Kongressens beslutning

Forslaget blev forkastet

5. TR-kollegiet Aalborg Universitetshospital foreslår

Loyalitetsgave
Har man været medlem af HK i mange år, skal der gives en loyalitetsgave.

Motivering:
For at motiverer medlemmet til at bliver i HK.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:
Forslaget indstilles til forkastelse.

Flere afdelinger giver allerede en gave i forbindelse med langt medlemskab.

Forbundssektorbestyrelsens opfattelse er, at det fortsat skal være et lokalt anliggende, hvor afdelingen både kan takke og anerkende medlemmet og vedligeholde tilknytningen til afdelingen.

Forslaget blev trukket

6. TR-kollegiet Aalborg Universitetshospital foreslår

Kontingent
Kontingentnedsættelse.

Motivering:
Vi mister mange medlemmer grundet for højt kontingent.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:
Forbundssektorbestyrelse indstiller forslaget til forkastelse.

Kontingentets størrelse er årligt til drøftelse og beslutning i forbundssektorbestyrelse i juni måned. Vi har i en længere årrække aftalt, at kontingentet ikke skal stige men følge pristalsudviklingen.

Kongressens beslutning

Forslaget blev forkastet

7. HK-klubben Kolding Kommune foreslår

Kontingent
Mulighed for differenceret kontingent.

Motivering:
Medlemmet får mulighed for i en periode at kunne fravælge de dele af kontingentet som medlemmet p.t. ikke mener der er brug for.

Baggrunden kan være økonomi, ledighed, skilsmisse o.lign.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling (oprindelig):
Forslaget indstilles til forkastelse.

HK Kommunals medlemsydelser baserer sig på et solidarisk princip, hvor alle betaler til alle.

Ny motivation fra forbundssektorbestyrelsen:

Det gør forbundssektorbestyrelsen først og fremmest med udgangspunkt i, at kontingent til HK Kommunal udgør kun en meget lille del af det samlede kontingent til HK, hvorfor forslaget, hvis det skal få effekt, i givet fald bør stilles på HK Danmarks kongres.

Forslaget blev trukket

8. HK-klubben Kolding Kommune foreslår

Sundhedsforsikring
Etablering af en sundhedsforsikring.

Motivering:
For at få samme mulighed som kollegerne på det private arbejdsmarked.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til forkastelse

Bestyrelsen har den grundlæggende holdning, at man ønsker at fastholde et velfungerende offentligt sundhedsvæsen i regionalt regi. Bestyrelsen opfatter sundhedsvæsenet som et af kernepunkterne i den danske samfundsmodel, hvor det er en grundlæggende værdi, at alle har lige ret til at benytte sig af ydelserne indenfor sundhedsvæsenet.

Det er bestyrelsen holdning, at enhver form for sundhedsforsikring er en konkurrent til det offentlige sundhedsvæsen og at sundhedsforsikringer er med til at øge risikoen for, at der opstår A og B hold i det danske samfund.

Jo flere tilbud og forsikringer der indføres via private initiativer, jo mere vil det regionale sygehusvæsen efter bestyrelsens opfattelse blive svækket.

Forslaget blev trukket