lovforslag

Her kan du se alle ændringsforslag til HK Kommunals forbundssektorlove, som skal behandles på kongressen.

Nuværende lovtekst

Ændringsforslag

Bemærkninger

§1

HK Kommunal hører under HK Danmark med hjemsted i Københavns Kommune.§2

Stk. 1

Ethvert medlem af HK, der er beskæftiget inden for de forhandlingsområder, der fremgår af stk. 2, er forpligtet til at være medlem af HK Kommunal og overholde de i lovene fastsatte bestemmelser

Stk. 2

Forhandlingsområderne er:

 1. Hvor KL udøver forhandlingsretten
 2. Hvor Regionernes Lønnings- og Takstnævn/Danske Regioner udøver forhandlingsretten
 3. Hvor der er tilslutningsoverenskomst eller lignende med HK Kommunal.
 4. Andre af forbundets hovedbestyrelse fastsatte forhandlingsområder

 

Stk. 3

Inden for ovennævnte forhandlingsområder er HK Kommunals medlemmer omfattet af de til enhver tid gældende overenskomster/aftaler for de enkelte medlemsgrupper.

Stk. 4

Medlemmerne hæfter ikke for HK Kommunals gældsforpligtelser.§3

Stk. 1 

HK Kommunals formål er

 • at fremme tryghed, trivsel og udvikling i medlemmernes arbejde og arbejdsliv,
 • at forbedre medlemmernes økonomiske, sociale og kulturelle vilkår, medlemmernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold samt medlemmernes indflydelse på eget arbejde og egen tilværelse,
 • at styrke og udbygge det faglige samarbejde med andre organisationer

Stk. 2

HK Kommunal skal arbejde for

 • at alle, der arbejder inden for HK Kommunals forhandlingsområde samt studerende ved uddannelser, der er målrettet HK Kommunals område, organiseres i HK,
 • at alle, der arbejder inden for HK Kommunals forhandlingsområde er omfattet af en klub og har en valgt tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant,
 • at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er kvalificerede til at varetage deres opgaver og at det faglige arbejde løbende udvikles, så det opleves nærværende og vedkommende for det enkelte medlem,
 • at bidrage til positiv forståelse og anerkendelse af den kommunale og regionale sektors rolle i forhold til vækst, velfærd og social sammenhængskraft,
 • at medlemmernes fag og faglighed løbende udvikles i overensstemmelse med udviklingen i den kommunale og regionale sektor,
 • at udbuddet af grund-, efter- og videreuddannelser løbende udvikles og tilpasses, så det modsvarer udviklingen i kompetencebehovet i den kommunale og regionale sektor,
 • at medlemmerne har de bedst mulige rammer og vilkår for deres arbejde og at ingen bliver syge af, at gå på arbejde,
 • at medlemmerne kan opretholde en god balance mellem arbejdsliv og familieliv
 • at fremme og udvikle god ledelse
 • at fremme reel ligestilling mellem mænd og kvinder samt fremme mangfoldighed på arbejdspladserne, så de ansatte afspejler befolkningens sammensætning
 • at modvirke enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn, tro, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse,
 • at søge tidlig indflydelse på love, aftaler m.v., der har betydning for medlemmernes arbejdsliv lokalt, nationalt og internationalt§4

Stk. 1

Der afholdes ordinær forbundssektorkongres hvert 4. år. Indkaldelse sker senest ni måneder forud.

Stk. 2

Ekstraordinær forbundssektorkongres skal afholdes, når klubber, repræsenterende mindst 1/3 af HK/Kommunals medlemmer, eller HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse eller hovedbestyrelsen stiller motiveret forslag herom.

Stk. 3

Den ekstraordinære forbundssektorkongres, der indkaldes med mindst én måneds varsel, skal afholdes senest to måneder herefter.

Ved afholdelse af ekstraordinær forbundssektorkongres kan såvel indkaldelse (varsel), anmeldelse af delegerede samt udsendelse af dagsorden ske med kortere tidsfrister end de for ordinære forbundssektorkongresser gældende.§5

Forbundssektorkongressens sammensætning

Følgende er delegeret til HK Kommunals forbundssektorkongres

a) Medlemmer af HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

b) HK Danmarks formand og næstformand

c) Én repræsentant fra HK Ungdoms Landsudvalg, der er medlem af HK Kommunal

d) Én repræsentant fra landsklubber inden for HK Kommunals forhandlingsområde jf. § 3

e) En tværgående landsforening, der har medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde jf. § 3 tildeles én delegeret per påbegyndt 2.000 medlemmer, dog maksimalt 4 delegerede. De delegerede skal være medlemmer af såvel landsforeningens bestyrelse som af HK Kommunal

f) For en tværgående landsforening, der ikke har medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde i bestyrelsen, tildeles landsforeningens formand eller næstformand én plads som delegeret

Stk. 2

Følgende har ret til at vælge delegerede til HK Kommunals forbundssektorkongres

a) Anmeldte og godkendte arbejdspladsklubber jf. § 7 stk. 1-2

b) Medlemmer, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub jf. § 7 stk. 3

Stk. 3

Følgende har ret til at deltage som observatør i forbundssektorkongressen med taleret, men uden stemmeret

a) Medlemmer af HK Danmarks forretningsudvalg

b) HK Kommunals områdeformænd

c) Formænd for HK Kommunals chefbestyrelse og elevudvalg

d) En repræsentant fra Admimistrationsbachelorernes Landsforening

e) En repræsentant fra HK Ungdoms Landsudvalg

f) HK Kommunals valgte revisorer

Stk. 4

Interesserede kan efter forudgående aftale overvære forbundssektorkongressen som tilhørere uden tale- og stemmeret. Medlemmer af HK Kommunal har altid fortrinsret.§6

Antal delegerede fra arbejdspladsklubber m.v.

Hvor der inden for en kommunes geografiske område er dannet flere arbejdspladsklubber, omfattende samme personalegruppe inden for samme forhandlingsområde, er det arbejdspladsklubbernes samlede medlemstal, der bestemmer antallet af delegerede til forbundssektorkongressen.

Hvis flere personalegrupper er sammensluttet til en arbejdspladsklub, vælges delegerede ud fra arbejdspladsklubbens samlede medlemstal. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet den 1. juli året forud for forbundssektorkongressen.

L1

Antal delegerede fra arbejdspladsklubber m.v.

Hvor der inden for en kommunes geografiske område er dannet flere arbejdspladsklubber, omfattende samme personalegruppe inden for samme forhandlingsområde, er det arbejdspladsklubbernes samlede medlemstal, der bestemmer antallet af delegerede til forbundssektorkongressen.

Hvor der inden for en regions geografiske område er dannet en arbejdspladsklub, der går på tværs af kommunegrænser, er det arbejdspladsklubbens samlede medlemstal, der bestemmer antallet af delegerede til forbundssektorkongressen.

Hvis flere personalegrupper er sammensluttet til en arbejdspladsklub, vælges delegerede ud fra arbejdspladsklubbens samlede medlemstal. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet den 1. juli året forud for forbundssektorkongressen.

Stillet af:

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering:

Præcisering af valgreglerne på det regionale område.

Forslaget indstilles til vedtagelse.


§6

Stk. 2

Medlemstal fra 25 – 150 giver ret til valg af én delegeret. Herudover kan der, for hver påbegyndt 150 medlemmer, vælges yderligere én delegeret. Valgene foretages under hensyn til, at de delegerede repræsenterer så mange fag- og forvaltningsområder som muligt.

Stk. 3

For HK Kommunals arbejdspladsklubber med færre end 25 medlemmer, ledige og øvrige medlemmer, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub, vælges inden for hver afdelingssektors geografiske område delegerede efter samme retningslinjer som under stk. 1-2 uden hensyntagen til tilhørsforhold til forhandlingsområde.

Det samlede antal medlemmer i arbejdspladsklubber med færre end 25 medlemmer inden for hver afdelingssektors geografiske område sammenlagt med antallet af ledige medlemmer og øvrige medlemmer inden for samme område, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub, er afgørende for, hvor mange delegerede, der kan vælges.§7

Valg af delegerede til forbundssektorkongressen

Stk. 1

Valg af delegerede i henhold til § 6 stk. 1-3 skal foregå på et medlemsmøde. Såfremt der er opstilles flere end der skal vælges, foretages valget skriftligt. På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to.

Stk. 2

Valgbare er alle medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde jf. § 2 med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til HK Danmark, HK Kommunal og afdelingssektor samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. på pension eller i kontingentgruppen for ikke-erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

Stk. 3

Afdelingssektorerne gør arbejdspladsklubberne opmærksomme på, at der skal afholdes valg. Afdelingssektorerne indkalder til medlemsmøde og foranlediger at valg i henhold til § 6 stk. 3 foretages.

Stk. 4

De valgte delegerede til forbundssektorkongressen skal være opført på en mandatliste, som skal være underskrevet af vedkommende forbundssektor-/afdelingssektorformand eller landsforeningsformand samt to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5

Mandatlisten skal inden et fastsat tidspunkt indsendes til HK Kommunal til prøvelse i et dertil nedsat udvalg. Den endelige godkendelse af mandaterne foretages af forbundssektorkongressen.§8

Stk. 1

Forslag til behandling på en ordinær forbundssektorkongres kan fremsættes af forbundets hovedbestyrelse, HK Kommunals forbundssektorbestyrelse, afdelingsbestyrelser, kommunale afdelingssektorbestyrelser, tværgående landsforeninger, landsklubber og klubber.

Forslagene skal være godkendt til fremsendelse til forbundssektorkongressen på medlemsmøde / generalforsamling / delegeretmøde, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til forbundssektorkongressen skal behandles. Herfra er dog undtaget forslag fra forbundets hovedbestyrelse og HK Kommunals forbundssektorbestyrelse.

Bestyrelsen for landsdækkende klubber og foreninger eller andre foreningsdannelser med tilsvarende rettigheder med over 2.000 medlemmer kan fremsende forslag til behandling på forbundssektorkongressen, såfremt det seneste delegeretmøde er afviklet mere end 12 måneder før forbundskongressens afholdelse. Forslagene indsendes efter retningslinjerne i stk. 2.

Stk. 2

Forslag skal med kort skriftlig motivering indsendes til HK Kommunal senest tre måneder før forbundssektorkongressens afholdelse. Herfra er dog undtaget forslag fra forbundets hovedbestyrelse og HK Kommunals forbundssektorbestyrelse.

Stk. 3

Dagsorden, skriftlig beretning og eventuelt indkomne forslag udsendes til klubber, afdelinger og forbundssektorkongressens delegerede samt de i § 5 stk. 3 nævnte senest én måned før forbundssektorkongressens afholdelse.§9

Stk. 1

Dagsordenen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigenter
 2. Godkendelse af mandater
 3. Forslag til forbundssektorkongressens forretningsorden
 4. Valg af forbundssektorkongressens tillidsrepræsentanter.
 5. Godkendelse af forbundssektorkongressens dagsorden
 6. Forbundssektorbestyrelsens beretning
 7. Forelæggelse af regnskaber
 8. Vedtagelse af 4-årigt målprogram
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Valg:
  a) Valg af forbundssektorformand
  b) Valg af forbundssektornæstformand
  c) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

 

Stk. 2

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse fastsætter tid og sted for næste ordinære forbundssektorkongres.§10

Stk. 1

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse består af

a) en forbundssektorformand og en forbundssektornæstformand

b) de til enhver tid lokalt valgte kommunale afdelingssektorformænd i HK-afdelingerne

c) yderligere ét forbundssektorbestyrelsesmedlem fra hver geografisk HK-afdeling. HK Hovedstaden har dog to forbundssektorbestyrelsesmedlemmer ud over afdelingssektorformanden, heraf ét forbundssektorbestyrelsesmedlem fra Bornholm.

De under litra c) nævnte yderligere forbundssektorbestyrelsesmedlemmer vælges på afdelingssektorens generalforsamling blandt de allerede valgte afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer.

Såfremt et af de under litra c) nævnte yderligere forbundssektorbestyrelsesmedlemmer udtræder af den lokale afdelingssektorbestyrelse i perioden, udtræder vedkommende samtidig af HK Kommunals forbundssektorbestyrelse.

Valgperiodens længde for de generalforsamlingsvalgte forbundssektorbestyrelsesmedlem¬mer, der ikke er afdelingssektorformænd, er den samme som for afdelingssektorformanden, og valget finder sted forskudt af det tidspunkt, hvor afdelingssektorformanden er på valg.

De lokalt valgte medlemmer af HK Kommunals forbundssektorbestyrelse forestår, i samarbejde med HK-afdelingen og HK Kommunal, koordineringen af det lokale fagpolitiske arbejde inden for HK Kommunals forhandlingsområder.

Stk. 2

Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et forbundssektorbestyrelsesmøde, kan dennes suppleant deltage i forbundssektorbestyrelsesmødet med tale- og stemmeret. Suppleanten vælges af og blandt medlemmerne af den afdelingssektorbestyrelse forbundssektorbestyrelsesmedlemmet kommer fra.

Såfremt et af de generalforsamlingsvalgte forbundssektorbestyrelsesmedlemmer, der ikke er afdelingssektorformænd, afgår i valgperioden, indtræder suppleanten i forbundssektorbestyrelsen indtil førstkommende ordinære afdelingssektorgeneralforsamling.

Stk. 3

Såfremt forbundssektorformanden definitivt afgår i første halvdel af kongresperioden, indkaldes til ekstraordinær forbundssektorkongres for afholdelse af nyvalg. I andre tilfælde kan forbundssektorbestyrelsen konstituere en stedfortræder til den førstkommende ordinære forbundssektorkongres.

Såfremt forbundssektornæstformanden afgår i valgperioden, kan forbundssektorbestyrelsen konstituere sig med en ny forbundssektornæstformand fra sin midte indtil førstkommende ordinære forbundssektorkongres.

Stk. 4

Forudsætningen for valg til forbundssektorbestyrelsesmedlem og forbliven er, at de valgte er erhvervsaktive inden for et af de under §2 stk. 2 nævnte forhandlingsområder.

Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som be-rettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter forbundssek-torbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræder i stedet.


§10

Stk. 5

Forbundssektorformand og forbundssektornæstformand vælges hver for sig af den samlede forbundssektorkongres.

Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Valgbare er alle medlemmer af HK Danmark, der på valgdagen ikke er fyldt 60 år. Ved ny-valg dog 61 år. De valgte fortsætter valgperioden ud.

For valgte, hvis første valg ligger forud for HK Kommunals kongres 2016 gælder de fratrædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg. Vælges man på HK Kommunals kongres 2016 eller senere til en ny post, følges de nye regler. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Herfra er undtaget medlemmer på frikontingent og medlemmer, som ikke er erhvervsaktive.

Forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

I de tilfælde, hvor forbundssektorformanden eller forbundssektornæstformanden ikke kan genvælges, gælder de i forbundets love § 27 nævnte bestemmelser.

L2

Stk. 5
Forbundssektorformand og forbundssektornæstformand vælges hver for sig af den samlede forbundssektorkongres.

Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Valgbare er alle medlemmer af HK Danmark, der på valgdagen ikke er fyldt 60 år. Ved ny­valg dog 61 år. De valgte fortsætter valgperioden ud.

For valgte, hvis første valg ligger forud for HK Kommunals kongres 2016 gælder de fratrædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg. Vælges man på HK Kommunals kongres 2016 eller senere til en ny post, følges de nye regler. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Herfra er undtaget medlemmer på frikontingent og medlemmer, som ikke er erhvervsaktive.

Sidste mulige valgperiode er den valgperiode, hvori folkepensionsalderen opnås. Valgte, hvis første valg ligger forud for HK Danmarks kongres 2017, kan vælge at bibeholde de fratrædelsesbestemmelser pågældende var omfattet af på daværende tidspunkt som en personlig ordning.

Forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden skal til enhver tid opfylde gæl­den­de lov om myndighed.

I de tilfælde, hvor forbundssektorformanden eller forbundssektornæstformanden ikke kan genvælges, gælder de i forbundets love § 27 nævnte bestemmelser.

Stillet af:

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse foreslår:

Motivering:

Konsekvensrettelse som følge af vedtagelsen på HK Danmarks kongres i 2017

Forslaget indstilles til vedtagelse


§10

Stk. 6

Den samlede forbundssektorkongres vælger af og blandt de delegerede to revisorer samt to revisorsuppleanter for en 4-årig periode.


§10

Stk. 7

Valg af forbundssektorformand meddeles forbundet.

L3

Stk. 7

Valg af forbundssektorformand og forbundssektornæstformand meddeles forbundet.

Stillet af:

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering:

Præcisering af gældende praksis.

Forslaget indstilles til vedtagelse.§11

Stk. 1

Forbundssektorformanden leder HK Kommunals virksomhed i overensstemmelse med de af kongressen, forbundets hovedbestyrelse, forbundssektorkongressen og forbundssektorbestyrelsen trufne beslutninger.

Stk. 2

Forbundssektornæstformanden bistår og træder i stedet for forbundssektorformanden i de i stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 3

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.§12

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse har kompetence til at afslutte alle løbende faglige sager inden for forbundssektorens områder under hensyntagen til de af forbundets hovedbestyrelse fastlagte faglige og politiske principper.§13

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse er ansvarlig inden for sit faglige område for:

a) Udtagelse af overenskomstkrav
b) Indgåelse og fornyelse af overenskomster og aftaler
c) Sager til faglig voldgift og Arbejdsretten
d) Behandling af øvrige faglige spørgsmål såvel nationalt som internationalt

HK Kommunal har indstillingsret til forbundets hovedbestyrelse vedrørende iværksættelse og afslut¬ning af faglige konflikter og ydelse af strejkeunderstøttelse i forbindelse med indgåelse og fornyelse af landsdækkende overenskomster indgået med en modstående arbejdsgiverorganisation.§14

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse har desuden ret til:

a) Fastsættelse af forbundssektorkontingent.
b) Iværksættelse af faglige og organiserende tiltag inden for forbundssektoren.
c) Ansættelse af det fornødne antal medarbejdere efter fælles retningslinjer vedtaget af forbundets hovedbestyrelse.
d) Indsendelse af forslag til forbundskongressen.§15

Forbundssektorbestyrelsen konstituerer sig med kasserer.§16

Forbundssektorbestyrelsen er HK Kommunals forhandlingsudvalg i forhold til hele overenskomstsituationen og er som forhandlingsudvalg bemyndiget til at føre og afslutte forhandlinger om samtlige overenskomster og aftaler.

Stk. 1

I forbindelse med overenskomstforhandlinger nedsætter forbundssektorbestyrelsen et udvidet forhandlingsudvalg. Det udvidede forhandlingsudvalg udgøres foruden forbundssektorbestyrelsen af én repræsentant fra hver af de tværgående landsforeninger, der har medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde, formænd for de af forbundssektorbestyrelsen definerede fagområder.

Forbundssektorbestyrelsen kan invitere andre relevante interessenter med i det udvidede forhandlingsudvalg.

Medlemmer af det udvidede forhandlingsudvalg, der ikke er medlemmer af forbundssektorbestyrelsen, har taleret men ikke stemmeret i forbundssektorbestyrelsen.§17

HK Kommunals regnskabsår er kalenderåret.

HK Kommunals regnskabsår er kalenderåret.

(Bliver i stedet en del af stk. 3)


§17

Stk. 2

Kassereren har ansvaret for udarbejdelse af HK Kommunals regnskab over indtægter og udgifter, udarbejder budget og er sammen med den øvrige forbundssektorbestyrelse ansvarlig for HK Kommunals midler.

Stk. 3

Regnskabet afsluttes pr. 31. december og forelægges i revideret stand forbundssektorbestyrelsen inden udgangen af april måned året efter. Efter forelæggelsen for forbundssektorbestyrelsen offentliggøres regnskabet i HK Kommunalbladet.

Stk. 4

De på forbundssektorkongressen valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af sektorens økonomiske dispositioner i henhold til en af HK Kommunals forbundssektorbestyrelse godkendt instruks og vejledning.

HK Kommunals regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

L4

Stk. 1

Kassereren har ansvaret for udarbejdelse af HK Kommunals budget samt regnskab over indtægter og udgifter, og er sammen med den øvrige forbundssektorbestyrelse ansvarlig for HK Kommunals midler.

Stk. 2

Til at forpligte HK Kommunal ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer kræves underskrift af forbundssektorformanden, forbundssektornæstformanden samt kassereren.

Stk. 3

Der udarbejdes et regnskab, som følger kalenderåret. Regnskabet forelægges i revideret stand forbundssektorbestyrelsen inden udgangen af april måned året efter. Efter forelæggelsen for forbundssektorbestyrelsen offentliggøres regnskabet i HK Kommunalbladet.

Stk. 4

De på forbundssektorkongressen valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af sektorens økonomiske dispositioner i henhold til HK Danmarks instruks og vejledning.

HK Kommunals regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

Stillet af:

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering:

Der tilføjes en bestemmelse om tegningsret samt præciseringer i forhold til HK Danmarks love.

Forslaget indstilles til vedtagelse.§18

Rejseudgifter og diæter ydes efter de af forbundet fastsatte regler, jf. forbundets love § 28.

L5

Rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og børnepasning godtgøres og diæter ydes efter de af forbundet fastsatte regler, jf. forbundets love § 28.

Stillet af:

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering:

Konsekvensrettelse som følge af vedtagelsen på HK Danmarks kongres i 2017

Forslaget indstilles til vedtagelse.§19

I tilfælde af HK Kommunals nedlæggelse tilfalder HK Kommunals formue HK Danmark.§20

Stk. 1

Disse love, som træder i kraft straks, kan kun ændres på en ordinær forbundssektorkongres/forbundskongres eller ved urafstemning i henhold til forbundets love § 22.

Stk. 2

Lovændringer forelægges til godkendelse i HK Danmarks hovedbestyrelse.