FOR AT OPFYLDE 2-ÅRSREGLEN, SKAL DU:

 

  • have fået et efterlønsbevis
  • vente med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, at den periode dit efterlønsbevis har virkning fra.
  • fra det tidspunkt dit efterlønsbevis gælder, skal du mindst have arbejdet 3.120 timer (som fuldtidsforsikret). Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet mindst 2.496 timer.
  • ikke have fået delpension.
  • selv om du skifter status fra deltids- til fuldtidsforsikret efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kun opfylde beskæftigelseskravet på 2.496 timer.
  • som selvstændig erhvevsdrivende, have drevet virksomhed i mere end 30 timer om ugen. 

 

Fra du får dit efterlønsbevis, til du kan begynde at optjene skattefri præmier, er der nogle særlige betingelser, der skal være opfyldte. Reglerne for optjening af skattefri præmie afhænger af, hvornår du er født, og din forsikringsstatus.

 

Er du født før den 1. juli 1959, er der 2 betingelser, du skal opfylde. Dels skal du vente en periode, og dels skal du minimum have arbejdet i et vist antal timer, inden du begynder at optjene de skattefri præmier. Denne periode kaldes ”udskydelsesperioden”.

 

I tabellen kan du se, hvilke regler der gælder for dig:

 

Født i perioden Fra du har fået dit efterlønsbevis, til du kan begynde at optjene præmier, skal du mindst vente Og så mange timer skal du, somfuldtidsforsikret, mindst arbejde, inden du kan optjene præmier Og så mange timer skal du, somdeltidsforsikret, mindst arbejde, inden du kan optjene præmier
1. juli 1959 eller senere

0 år

0 løntimer

0 løntimer

1. januar 1959 - 30. juni 1959

½ år

780 løntimer

624 løntimer

1. juli 1956 - 31. december 1958

1 år

1.560 løntimer

1.248 løntimer

1. januar 1956 -30. juni 1956

1½ år

2.340 løntimer

1.872 løntimer

Før 1. januar 1956

2 år

3.120 løntimer

2.496 løntimer

 

Satser og præmiebeløb

I tabellen kan du se, hvor meget en enkelt eller flere præmier udgør:

 

Skattefri præmie oversigt med satserne for 2019 Fuldtid Deltid
1 præmieportion

13.584 kr.

9.055 kr.

2 præmieportioner

27.168 kr.

18.110 kr.

3 præmieportioner

40.752 kr.

27.165 kr.

4 præmieportioner

54.336 kr.

36.220 kr.

5 præmieportioner

67.920 kr.

42.275 kr.

6 præmieportioner

81.504 kr.

54.330 kr.

7 præmieportioner

95.088 kr.

63.385 kr.

8 præmieportioner

108.672 kr.

72.440 kr.

9 præmieportioner

122.256 kr.

81.495 kr.

10 præmieportioner

135.840 kr.

90.550 kr.

11 præmieportioner

149.424 kr.

99.605 kr.

12 præmieportioner

163.008 kr.

108.660 kr.

Den skattefri præmie bliver først opgjort og udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Har du nået din folkepensionsalder før 20. december 2018?
Så skal du søge om udbetaling af skattefri præmie. Du finder blanketten ”Udbetaling af skattefri præmie” på Mit HK.

Når du din folkepensionsalder 20. december 2018 eller senere?
Så skal du ikke foretage dig noget. Vi vil indenfor 1-2 måneder efter, at du har nået din folkepensionsalder, vurdere, om du har optjent en skattefri præmie.

Har du det, opgør og udbetaler vi præmien til dig. Mangler vi oplysninger fra dig, så kontakter vi dig. Det samme gælder, hvis du ikke har fået efterløn og vi finder ud af, at det bedre kan betale sig for dig at få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt. 

Hvis jeg først har fået efterlønsbeviset senere end min efterlønsalder
Du kan først starte med at opfylde udskydelsesperioden fra du har fået dit efterlønsbevis. Hvis du får dit bevis senere end din efterlønsalder, vil den periode, hvor du kan optjene skattefri præmie, blive afkortet.

Hvis jeg ikke når, at arbejde det antal timer jeg skal i udskydelsesperioden
Du kan godt bruge længere tid på, at optjene det antal timer, der skal til, for at du kan nå op på det timeantal, der er nødvendigt, før du begynder optjeningen af de skattefrie præmier. Men hvis du først er gået på efterløn, kan du ikke længere bruge eventuelle arbejdstimer til at opfylde ’timekravet’.

Der kan kun udbetales præmie, for hver gang du har 481 løntimer
Hver gang du har arbejdet 481 løntimer svarende til 3 måneders fuldtidsarbejde (37 timer om ugen), optjener du én fuld præmie.

Eksempel: Har du f.eks. arbejdet 1.225 timer inden pensionsalderen, kan du få udbetalt 2 præmier. 481 x 2 = 962 løntimer. De resterende 263 løntimer er ikke nok til at få udbetalt endnu præmieportion.

 

Højere efterløn

Hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder betingelserne for ovennævnte 2-årsreglen, har du ret til en efterlønsats på op til den højeste efterlønssats (dog højst 90 % af din løn).

Mindre modregning for pensioner

Opfylder du betingelserne for 2-årsreglen, skal der i din efterløn kun modregnes for løbende udbetalte pensioner, der har været led i dit ansættelsesforhold. Har du fået udbetalt pension i perioden fra dit 60. år og indtil din efterlønsalder, skal dette beløb også modregnes. For dig, der er født 1. januar 1956 eller senere, gælder andre regler. Du vil blive modregnet for alle dine pensioner, uanset om du opfylder 2-årsreglen eller ej, når du går på efterløn.

Skattefri præmie

Opfylder du betingelserne for 2-årsreglen, kan du også optjene arbejdstimer til den skattefri præmie. Du kan optjene til den skattefri præmie indtil den dag, du når din folkepensionsalder.

Udregningen

Du optjener 1 præmieportion for hver gang, du har haft 481 timers arbejde. 1 præmieportion er på 13.584 kr. for medlemmer med ret til præmie som fuldtidsforsikret og 9.055 kr. for medlemmer med ret til præmie som deltidsforsikret (2019).

Du kan højst medregne 5.772 timer (12 kvartaler á 481 timer), og vi modregner for timer, som du har fået udbetalt i efterløn eller dagpenge indtil du bliver folkepensionist. Dette gælder både for fuldtids- og deltidforsikrede.  

Husk du skal have bopæl og arbejdet skal udføres i Danmark, Færøerne eller Grønland, i et andet EØS-land eller i Schweiz. 

Sådan får du præmien udbetalt

Har du nået din folkepensionsalder før 20. december 2018? Så skal du søge om udbetaling af skattefri præmie. Du kan søge fra den dato, du når din folkepensionsalder. Du skal indsende blanketten "Udbetaling af skattefri præmie".

Når du din folkepensionsalder 20. december 2019 eller senere? Så skal du ikke foretage dig noget. Vi vil inden for 1-2 måneder efter du har nået din folkepensionsalder, vurdere, om du har optjent en skattefri præmie. Har du det, opgør og udbetaler vi automatisk præmien til dig. Mangler vi oplysninger fra dig, så kontakter vi dig. Det samme gælder, hvis du ikke har fået efterløn og vi finder ud af, at det bedre kan betale sig for dit at få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt.

Præmien bliver forældet

Den generelle forældelsesfrist på 3 år gælder også for skattefri præmie.

Har du ret til at få udbetalt en skattefri præmie, har du altså en frist på 3 år til at anmode om at få præmien udbetalt. Fristen gælder fra dagen efter, at du når din folkepensionsalder.