coronapas på telefon

Det er ikke er tilladt at bede medarbejderne om at uploade deres coronapas i arbejdsgiverens HR-system. Det står klart, efter at HK Stat har klaget til Undervisningsministeriet over, at VUC Storstrøm ville pålægge medarbejderne dette.

"Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er enig med HK Stat i, at der ikke er den fornødne hjemmel til at give de ansatte ved institutionen pålæg om upload af coronapas i it-systemer".

Så kort og kontant lød beskeden fra STUK, efter at HK Stats forhandlingschef Lina Lauritsen i et brev til Undervisningsministeriet havde klaget over VUC Storstrøms pålæg til medarbejderne om, at de skulle uploade deres coronapas i skolens HR-system, Innomate.

Den klare melding fra STUK fylder i sin helhed ikke mere end 12 linjer, hvilket understreger, at både HK Stats tillidsrepræsentant på VUC Storstrøm, HK Sjælland og HK Stat havde fat i den lange ende. Styrelsen utvetydige melding glæder HK Stats forhandlingschef, Lina Lauritsen:

- Vi er rigtig glade for, at STUK har meldt ud så tydeligt, som det er tilfældet her, siger hun med tilfredshed i stemmen og fortsætter:

- Der kan altid være rum for fortolkning, men i denne sag var vi fra starten rimeligt faste i kødet på, at vi havde fat i den lange ende. Det er dejligt, at sagen nu er løst på en god måde, hvor den relevante myndighed melder så klart ud, at det ikke er tilladt at bede medarbejderne uploade deres coronapas i arbejdsgiverens HR-system.

I samme ombæring pointerer hun, at resultatet ikke mindst er et udslag af et stærkt fagligt samarbejde i HK-regi bestående af Susanne Elise Rehm, faglig konsulent i HK Stats sekretariat, HK Stats tillidsrepræsentant på VUC Storstrøm, Bente Kepp, og Ole Jensen, faglig konsulent i HK Sjælland.

- Jeg er også tilfreds med den måde, vi kørte sagen på, og at vi fik sagen løst, uden at det blev nødvendigt at tage den videre i det fagretlige system. Arbejdsgiveren var afvisende fra start af, og inden vi tog kontakt til STUK, gav vi også arbejdsgiveren tid til at tænke sig om. Derfor synes jeg også, at vi er lykkedes med at løse uenigheden på en ordentlig måde, siger Lina Lauritsen.

At se eller registrere coronapas

VUC Storstrøm er statens voksenuddannelsescentre på Lolland, Falster og Sydsjælland med lige knap 200 ansatte og 8.000 årlige kursister, der er fordelt på institutionens 6 afdelinger i Faxe, Næstved, Vordingborg, Nykøbing, Maribo og Nakskov.

På linje med landets øvrige statslige institutioner blev VUC Storstrøms medarbejdere fra 29. november sidste år underlagt kravet om gyldigt coronapas for at møde på arbejde. 3 dage tidligere udsendte skolen et pålæg til medarbejderne, om at de ikke blot skulle forevise et gyldigt coronapas, men at de også skulle uploade coronapasset i skolens HR-system, Innomate. I tillæg til brevet fik medarbejderne en guide til registrering af coronatest og til, hvordan de skule uploade deres digitale coronapas.

Dette faldt HK Stats tillidskvinde på VUC Storstrøm, Bente Kepp, for brystet. Hun blev blankt afvist af ledelsen, hvorfor hun tog kontakt til Ole Jensen, der er faglig konsulent i HK Sjælland på det offentlige område.

Han havde undervejs kontakten med VUC Storstrøms ressourcedirektør, Carsten Kruse. Denne mailkorrespondance har HK Statbladet set. Stridens kerne gerne går på forskellen mellem at skulle forevise et coronapas, ligesom man viser en billet i toget, eller at uploade et coronapas til et HR-system, hvor arbejdsgiveren løbende kan holde øje med, om de ansatte er smittet, testet, vaccineret samt ikke mindst, hvordan de ansatte får et gyldigt coronapas.

- Dermed bliver arbejdsgiveren bekendt med, om medarbejderen eksempelvis er blevet testet eller vaccineret for at opnå et gyldigt coronapas. Det er ulovligt, for så går man fra at vise et coronapas på forlangende til at registrere medarbejdernes coronapas og dermed behandle personfølsomme data. Det er i strid med både helbredsoplysningsloven, loven om coronapas og databehandlingsloven, fastslår Ole Jensen.

- Hertil svarede VUC Storstrøm, at de mente, at ledelsesretten trumfede lovgivningen på området, hvorfor de var i deres gode ret til at fastholde proceduren. Generelt var det min oplevelse i korrespondancen, at de både var langsomme til at reagere på vores klage, men også var meget stejle på, at de havde fat i det længste strå, fortæller Ole Jensen.

I sidste ende slog styrelsen dog fast, at det var det HK Stat og HK Sjælland, der havde fat i det længste strå.

- Man kan sige, at hvis det handlede om at lokke en kat ned fra et træ, hvor man først stod og kaldte på den, så tog STUK motorsaven og savede hele grenen ned. Så klare i mæglet var de i forhold til, at denne manøvre med at registrere medarbejdernes coronapas, er ulovlig. Jeg har sjældent set så kort og tydelig en udmelding fra en myndighed, lyder den afsluttende bemærkning fra Ole Jensen.

Af korrespondancen fremgår det også, at skolens medarbejdere undervejs oplevede at blive rykket for ikke at have uploadet deres coronapas til HR-systemet.

VUC-direktør: Vi er uenige, men retter ind

VUC Storstrøms ressourcedirektør, Carsten Kruse, fortæller til HK Statbladet, at han ikke er enig med STUK i, at det er udenfor lovens rammer at bede medarbejderne på VUC Storstrøm om at registrere og uploade deres coronapas. Samtidig medgiver han dog, at når en myndighed går ind i sagen, så retter VUC Storstrøm ind.

- For mig at se er cirkulæret fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ikke udtømmende. Derfor mener vi, at der var mulighed for at håndtere det på anden vis. Der har STUK så sagt, at det er ikke tilfældet, og så er det klart, at så gør vi det ikke på den måde, siger Carsten Kruse.

Han påpeger, at pålægget også skyldes skolens geografiske forhold.

- Vi havde som udgangspunkt ikke tænkt os at registrere noget, som ikke var nødvendigt. Lederne hos os, inklusiv mig selv, har typisk medarbejdere fordelt på syv lokationer, så hvis jeg skulle foretage stikprøver to gange om ugen, så kunne jeg ikke lave andet end at køre på landevejen til alle vores lokationer mellem Faxe og Nakskov.

I den tidligere omtalte korrespondance mellem HK Sjælland og Carsten Kruse, begrundede Carsten Kruse også pålægget med, at det var en del af ledelsesretten.

Carsten Kruse, hvor i ledelsesretten står det, at I gerne må registrere de ansattes coronapas i et HR-system?

- Det er simpelthen ledelsens opgave at finde en procedure for, hvordan opgaverne varetages. Sådan er det bare.

Hvorfor er det nok til, at det kan trumfe anden lovgivning på området?

- Nej, jeg mener også, der er hjemmel til det i Databeskyttelseslovgivningen. En arbejdsgiver må gerne registrere ting, hvis det er nødvendigt, og det har vi vurderet i denne situation, at det var.

- Jeg tænker også, at det for medarbejderne er mindre kompromitterende at uploade et coronapas, end at der kommer en chef og kontrollerer. Jeg har ikke hørt andre, udover HK-tillidsrepræsentanten, som har beklaget sig.

Men det er vel også nok, da tillidsrepræsentanten taler på medarbejdernes vegne?

- Ja, det er nok, og det har så også givet anledning til, at vi nu ændrer proceduren, siger Carsten Kruse.

Som følge af meldingen fra STUK har VUC Storstrøm droppet proceduren fra og med 11. januar, fortæller ressourcedirektøren.

FAKTA

Det siger loven

Reglerne for en arbejdsgivers adgang til coronapas er nedfældet i Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19.

§ 1. En arbejdsgiver kan, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven, pålægge en ansat at forevise coronapas.
Stk. 2. En arbejdsgiver skal skriftligt i overensstemmelse med gældende regler  informere den berørte ansatte om, at vedkommende vil blive pålagt forevisning af coronapas, jf. stk. 1, og arbejdsgiverens begrundelse herfor. Informationen skal i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster og aftaler desuden tilgå de ansatte via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller via en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgiveren skal i overensstemmelse med gældende regler og aftaler høre samarbejdsudvalget.
I lovteksten er det ikke nøjagtigt præciseret, hvordan arbejdsgiverens må se og behandle coronapasset. Dette skal findes i forarbejderne til loven, der nærmere beskriver lovens ånd og hensigt.

§ 1, stk. 1 i Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 har til hensigt at give arbejdsgiver ret til at bede en lønmodtager om at få forevist et coronapas og dermed føre en synsmæssig kontrol af passet på fx. en telefon eller fysisk print. Forslaget har derimod ikke til hensigt at give arbejdsgiver ret til at foretage automatisk eller ikke-automatisk databehandling af oplysningerne i coronapasset, eller at indeholde oplysningerne i cornapasset i et register. Adgangen til at pålægge lønmodtager forevisning af coronapas er dermed ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, så længe der alene er tale om en synsmæssig kontrol, hvor oplysningerne ikke indsamles, registres eller på anden måde behandles. Se hele loven.

Loven er ligeledes implementeret i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære om forevisning af coronapas på det statslige overenskomstområde.

Også databeskyttelseslovgivningen, også kaldet GDPR, regulerer arbejdsgiverens adgang til persondata, herunder coronapas.  

§ 12. Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold omfattet af artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen kan finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder som fastlagt i anden lovgivning eller kollektive overenskomster.

Stk. 2. Behandling af oplysninger som nævnt i stk. 1 må også finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, som udspringer af anden lovgivning eller kollektive overenskomster, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor.
Kilder: Retsinformation.dk, Folketingstidende og Beskæftigelsesministeriet
Vis mere