Hvert år den 1. september reguleres kontingentet til HK's A-kasse.

Den 1. september 2021 reguleres kontingentet med 3 kr. pr. måned og er som sædvanligt fuldt fradragsberettiget.

Generelt om administrationsbidrag

Kontingentet til a-kassen opkræves samlet, men består dels af et bidrag til staten, og dels af et bidrag til HK’s a-kasse.

Mere end 2/3 dele af dit a-kassekontingent sender vi hver måned videre til staten, og statsbidraget er bl.a. med til at finansiere udgifterne til ledige, der skal have dagpenge.

Stats- og ATP-bidraget er fastsat ved lov og er ens for alle a-kasser. A-kassernes eget administrationsbidrag er forskelligt, og kan variere afhængigt af a-kassernes størrelse (antal medlemmer), ledighedsprocenten (høj eller lav), og hvilken service (digital som personlig) den enkelte a-kasse ønsker, at give medlemmerne.

En oversigt over alle a-kassers administrationsbidrag og optagelsesområde finder du på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, star.dk.

I vedtægterne kan du læse om dine grundlæggende rettigheder og pligter som medlem af HK's a-kasse. Det er også her, du kan læse om strukturen i a-kassen.