Formand for HK HANDEL, Per Tønnesen, og Laurits Rønn, direktør for Dansk Erhverv, efter det nye forlig blev underskrevet. FOTO: Jakob Møller

Tirsdag eftermiddag blev der endelig indgået en ny overenskomst for ansatte på butiksområdet. Det har været nogle lange og hårde forhandlinger, der har været afbrudt flere gange undervejs, fortæller formanden for HK Handel, Per Tønnesen:

- Derfor er vi nu rigtig stolte over at kunne præsentere et resultat, der over hele linjen giver et stort løft til vores medlemmer og ansatte på butiksoverenskomsten, siger han.

Den nye overenskomst indeholder økonomisk løft til de over 150.000 ansatte på butiksområdet på blandt andet tillæg, elever, lønnen og Fritvalgs Lønkontoen.

- Vi har nået et historisk godt resultat, der indebærer, at de lavest lønnede af vores medlemmer kan se frem til et økonomisk løft på 10 procent over de næste tre år. Der er tale om forhøjelse af mindstelønnen på godt 400 kroner, forhøjelse af forskudttidstillæg og ikke mindst en forhøjelse af Fritvalgs Lønkontoen, siger Per Tønnesen.

Som noget nyt vil Fritvalgs Lønkontoen kunne udbetales som en del af lønnen, og regner man stigningerne sammen på løn, tillæg, pension og Fritvalgs Lønkontoen giver det i alt en stigning på over 2.000 kr. om måneden. 

FORHANDLINGER for FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN STARTER OM LIDT

Der venter stadig en række forhandlinger i de kommende uger, og på torsdag starter HK HANDELs forhandlinger med Dansk Erhverv om Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service, der omfatter over 30.000 ansatte. 

HK Handel anbefaler et 'ja' 

Hos HK Handel er man stolte af resultatet, som ifølge Per Tønnesen vil forbedre løn- og arbejdsvilkårene for de butiksansatte de næste tre år.

- Vi synes det er et godt resultat – som vi anbefaler medlemmerne at sige ja til – men det er i sidste ende medlemmerne, der bestemmer om resultatet skal bæres igennem ved den kommende urafstemning, og det er vi helt trygge ved, siger Per Tønnesen.

 

Her er nøglepunkterne for den nye overenskomst

 

Stigninger i løn

Lønnen stiger én gang årligt 1. marts med 401 kr. om måneden.

Stigninger i elevløn

Elevlønnen stiger med 3 x 1,7 procent i gennemsnit. 

KVU-studerende

Elevlønnen stiger med 3 x 1,7 procent i gennemsnit. 

Unge under 18 år

Lønnen stiger årligt med 232 kr. i 2020 og 2021, og 224 kr. i 2022.

Forskudttidstillæg

Større Fritvalgs Lønkonto

Fritvalgs Lønkonto  
Fritvalgs Lønkontoen forøges i overenskomstperioden fra 4 % til 7 %. Fritvalgs Lønkontoen kan anvendes til forskellige formål: Ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn.

Fritvalgs Lønkontoen kan nu også udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende den på anden vis. Det er en forudsætning for udbetalingen, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til at træffe et valg.

TR og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre mulighederne i Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder. 
Mere forældreorlov
Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den, som har haft barselsorlov, ret til at holde fem uger.

Den, der ikke har haft barselsorlov, har ret til otte uger, og de resterende tre uger kan deles mellem forældrene. 
Bedre rettigheder i forbindelse med søgnehelligdagsreduktion
Har man som medarbejder lyst til at flytte sine reduktionstimer, som man har opnået i forbindelse med søgnehelligdage til den kommende arbejdsplanperiode, kan man indgå en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver og overføre dem til den efterfølgende planperiode.
Aftalen skal ske mellem virksomheden og medarbejderen og skal være skriftlig. 
Mere frihed til børnefamilier
Medarbejdere får fremover ret til ekstra frihed, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn.
Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med friheden.
Feriefridage
Medarbejdere, der har været ansat i 9 måneder, har i overgangsferieåret ret til 6,67 feriefridage til afholdelse fra d. 1. maj 2020 til den 31. december 2021.

Fra og med den 1. september 2021 bliver feriefridagene tildelt pr. 1. september. Det er aftalt, at feriefridagene herefter afholdes i ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september til 31. december, hvilket giver mulighed for at afholde to års feriefridage i efterårsperioden. 
Videnscenter for digital handel og bæredygtighed
HK HANDEL og Dansk Erhverv anerkender, at fremtiden for butiksområdet er i konstant udvikling, og denne udvikling betyder et øget behov for digitale og bæredygtige kompetencer blandt medarbejderne.

Partnerne har aftalt at etablere et videncenter for digitalisering og bæredygtighed, der i perioden skal arbejde med løbende at fremme og udvikle brugen af uddannelse, kurser og efteruddannelse for derved at sikre medarbejder og virksomheder de nødvendige kompetencer indenfor digitalisering og bæredygtighed.

Endvidere er parterne enige om at styrke arbejdet med at positionere handelserhvervene nationalt og internationalt samt arbejde for en styrket position i uddannelses-, erhvervs- og vækstpolitikken. 
Pension til voksenelever
Der er indgået aftale om, at elever, der er fyldt 25 ved uddannelsens start, skal have en pensionsordning efter prøvetiden er overstået.
Det er dog en forudsætning, at der bliver lovgivet herom i indeværende overenskomstperiode. 
Pension som løn
For medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen den 1. maj 2020 eller senere, kan medarbejdere selv vælge om de ønsker at få deres pension indbetalt til pensionsordningen, eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som et ikke ferieberettiget tillæg. Forsikringsdækningerne ophører, når medarbejderen når folkepensionsalderen.

Fra d. 1. maj kan virksomheden vælge at udbetale virksomhedens pensionsbidrag løbende med lønnen som et ikke ferieberettiget tillæg 
Faglig anerkendelse
Parterne er enige om, at man vil fremme uddannelsen af faglærte, derfor kan ufaglærte medarbejdere med mindst 6 års beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde indstilles af virksomheden og tillidsrepræsentanten til faglig anerkendelse.
Dette forudsætter, at man tager uddannelse på et videregående niveau.
Igennem faglig anerkendelse kan man efterfølgende blive aflønnet efter overenskomstens sats for faglærte. 
Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere     
For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Handlens Kompetenceudviklingsfond, selvom de ikke længere er i job. 
Tilskud til EUX-elever på detailuddannelsen
For at sikre at flere elever fortsætter med en praktikplads på detailhandelsuddannelsen, er der indført muligheden for, at virksomheden kan søge 7.500 kr. pr elev fra Handels Kompetencefonden, som kan dække udgifter til studierejser og privatisteksaminer på erhvervsakademi. 
Værn mod social dumping     
I forbindelse med virksomheders brug af udenlandske underleverandører anbefales det, at tillidsrepræsentanten orienteres, og at alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandøren udleveres.
Ved inddragelse af tillidsrepræsentanterne i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft sikres det, at de udenlandske medarbejdere arbejder under overenskomstsikre forhold.
Det fastslås endvidere, at udstationeredes løn skal fastsættes efter et princip om ligebehandling med danske medarbejdere, og at godtgørelse for udgifter i forbindelse med udstationeringen ikke kan indgå i opgørelsen for aflønningen.