Illustration: Tone Thoresen/koalitionen.dk

Forhandlingerne mellem HK Handel og HK Privat er slut, og der er indgået en aftale om Butiksoverenskomsten for 2020-2023. 

Hvis overenskomsten bliver vedtaget ved urafstemningen, vil ansatte dækket af DIO II bl.a. få følgende forbedringer:

 

Stigninger i Løn

Lønnen stiger 401 kr. om året i tre år. 

 

Stigninger i elevløn

Elevlønnen stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit. 

 

StigningER i løn til KVU-studerende

Stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit. 

StigningER i løn til unge under 18 år

 

Stigninger i forskudttidstillæg

 

Større fritvalgs lønkonto

Fritvalgskontoen forøges i overenskomstperioden fra 4 % til 7 %. Fritvalgskontoen kan anvendes til forskellige formål: Ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn.

Fritvalgskontoen kan nu også udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende den på anden vis. Det er en forudsætning for udbetalingen, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til at træffe et valg.

TR og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at Fritvalgskontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre mulighederne i Fritvalgskontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.

 

ØVRIGE FORBEDRINGER

Derudover indeholder den nye overenskomstaftale en række forbedringer på følgende punkter:

Mere forældreorlov
Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den, som har haft barselsorlov, ret til at holde fem uger. Den, der ikke har haft barselsorlov, har ret til otte uger, og de resterende tre uger kan deles mellem forældrene. 
Bedre rettigheder i forbindelse med søgnehelligdagsreduktion
 Har man som medarbejder lyst til at flytte sine reduktionstimer, som man har opnået i forbindelse med søgnehelligdage til den kommende arbejdsplanperiode, kan man indgå en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver og overføre dem til den efterfølgende planperiode. Aftalen skal ske mellem virksomheden og medarbejderen og skal være skriftlig.
Mere frihed til børnefamilier
Medarbejdere får fremover ret til ekstra frihed, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med friheden. 
Faglig anerkendelse
Parterne er enige om, at man vil fremme uddannelsen af faglærte, derfor kan ufaglærte medarbejdere med mindst 6 års beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde indstilles af virksomheden og tillidsrepræsentanten til faglig anerkendelse. Dette forudsætter, at man tager uddannelse på et videregående niveau.
Igennem faglig anerkendelse kan man efterfølgende blive aflønnet efter overenskomstens sats for faglærte. 
Tilskud til EUX-elever på detailuddannelsen
For at sikre at flere elever fortsætter med en praktikplads på detailhandelsuddannelsen, er der indført muligheden for, at virksomheden kan søge 7.500 kr. pr elev fra Handels Kompetencefonden, som kan dække udgifter til studierejser og privatisteksaminer på erhvervsakademi. 
Værn mod social dumping
I forbindelse med virksomheders brug af udenlandske underleverandører anbefales det, at tillidsrepræsentanten orienteres, og at alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandøren udleveres.
Ved inddragelse af tillidsrepræsentanterne i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft sikres det, at de udenlandske medarbejdere arbejder under overenskomstsikre forhold.
Det fastslås endvidere, at udstationeredes løn skal fastsættes efter et princip om ligebehandling med danske medarbejdere, og at godtgørelse for udgifter i forbindelse med udstationeringen ikke kan indgå i opgørelsen for aflønningen.
Feriefridage   
Medarbejdere, der har været ansat i 9 måneder, har i overgangsferieåret ret til 6,67 feriefridage til afholdelse fra d. 1. maj 2020 til den 31. december 2021.
Fra og med den 1. september 2021 bliver feriefridagene tildelt pr. 1. september. Det er aftalt, at feriefridagene herefter afholdes i ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september til 31. december, hvilket giver mulighed for at afholde to års feriefridage i efterårsperioden.