Overvågningskamera med blodskudt øje, der stirrerMå chefen bruge overvågningskameraerne på arbejdspladsen til at kontrollere dig? 
Illustration: Tone Thoresen.

Overvågningskameraer er et fænomen i de fleste butikker. På lagerarbejdspladser er det heller ikke unormalt, at der er sat kameraer op for at forhindre svind i lagerbeholdningen.
Selvom kameraerne er blevet hverdag på mange arbejdspladser, er der grænser for, hvor meget din arbejdsgiver må overvåge dig og dine kolleger. Overvågning må heller ikke bruges i situationer, hvor der kan bruges andre og mindre indgribende metoder. Der er desuden regler for, hvordan du som medarbejder skal informeres om overvågningen.

Sådan må din chef overvåge dig    
 • Din chef må kun opsætte tv-overvågning, hvis der er en driftsmæssig og saglig begrundelse for det. Det kan f.eks. være for at forebygge tyveri, røveri eller overfald.
 • Din arbejdsplads skal grundigt oplyse dig om, hvilket formål overvågningen har.
 • Er der et samarbejdsudvalg (SU) på din arbejdsplads, skal din arbejdsgiver først drøfte tv-overvågningen med udvalget. Hvis der ikke er et samarbejdsudvalg, skal spørgsmålet drøftes med medarbejderne. Din arbejdsgiver skal forsøge at opnå en aftale med medarbejderne om overvågningen, men det er ikke en betingelse for, at overvågningen kan indføres.
 • Hvis din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, skal du ifølge aftalen mellem DA og LO om indførelse af kontrolforanstaltninger have besked, SENEST seks uger før overvågningen starter, medmindre der er særlige grunde til at fravige varslet – f.eks. et pludseligt opstået stort svind. Hvis det sker, skal du som medarbejder informeres om, hvorfor seks-ugers-fristen ikke kunne overholdes.
 • Du skal have at vide, hvem der er dataansvarlig, hvilke personer eller medarbejdergrupper, der har adgang til at se oplysninger, og i hvilke tilfælde optagelserne vil blive gennemgået.
Det må din chef IKKE     
 • Din arbejdsplads må ikke overvåge jer i et omfang, der er unødvendigt i forhold til formålet med overvågningen.
 • Din arbejdsplads må ikke bruge tv-overvågning til at overvåge og kontrollere jeres effektivitet som medarbejdere.
 • Optagelserne må ikke senere anvendes til et andet formål, end de er indsamlet til. Det kan f.eks. være, hvis overvågningen er blevet installeret for at forebygge tyveri, må de ikke senere bruges i en personalesag for at vise, at en medarbejder er kommet for sent på arbejde.
 • Overvågningen må ikke være krænkende eller være til stor gene for dig som medarbejder. Der må f.eks. ikke være tv-overvågning på toiletter, i baderum, i prøverum, omklædningsrum eller lignende.
 • Hemmelig overvågning er ikke tilladt – det er kun en opgave for politiet. Din chef SKAL give dig besked, hvis der er overvågning på jeres arbejdsplads.
 • Du er ikke forpligtet til at give samtykke til hverken lyd- eller tv-optagelser. Hvis du har givet samtykke alligevel, gør det ikke overvågningen lovlig, hvis overvågningen har været usagligt begrundet eller udført ulovligt.
 • Optagelserne må ikke havne i uvedkommende hænder. Det er din arbejdsplads ansvar, at dette ikke sker.
Sådan skal du have besked om overvågning     
 • Du SKAL informeres og have besked, hvis der bliver opsat overvågning på din arbejdsplads.
 • Din arbejdsplads kan informere ved skiltning, skriftlig information eller anden tydelig måde. Du har krav på at vide, hvor på arbejdspladsen der foretages tv-overvågning, og i hvilke lokaler det sker.
 • Du har altid krav på at vide, hvilke oplysninger der er indsamlet om dig. Du har også krav på at få indsigt i dem, så du kan kontrollere, om retningslinjerne er blevet overholdt. Det er dit grundlag for at vurdere, om den måde overvågningen foregår på, og de konsekvenser den har, er i orden.
 • Sletning af oplysninger: Du skal have at vide, hvornår optagelserne bliver slettet. Det skal ske senest efter 30 dage, medmindre de er nødvendige for at behandle en konkret tvist. I så fald skal den medarbejder, det handler om, have besked, inden de 30 dage udløber. Hvis medarbejderen ønsker en kopi af optagelserne, skal arbejdspladsen udlevere den. 


FÅ HJÆLP FRA HK

Oplever du at blive overvåget på din arbejdsplads i et omfang, du mener, strider mod reglerne, eller har du spørgsmål? Tag fat i din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen, eller ring til din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

 

Overvågning: Hvordan er du stillet? 

Der er kameraer overalt, mulighed for aflytning af din telefon, og din chef kan lure på dig på sociale medier. Men hvor langt må din arbejdsplads egentlig gå? HK Handel sætter fokus på overvågning og dine rettigheder. Vil du vide mere? I HK's overvågningstema kan du se, hvad der bl.a. gælder for din færden på internettet, mail, sms og meget mere.

Aftale om kontrolforanstaltninger

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO (i dag FH) skal virksomhedernes samarbejdsudvalg (SU) fastlægge principperne for brug af persondata. DA og LO anbefaler det ligeledes i deres aftale om kontrolforanstaltninger. 

Betingelser 

Uanset om der indgås en aftale eller ej, skal disse betingelser i DA og LO's aftale om kontrolforanstaltninger være opfyldt: 
 • Overvågningen skal være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål. 
 • Overvågningen må ikke være krænkende over for lønmodtagerne eller forvolde lømodtagerne tab eller nævneværdige ulemper.
 • Der skal være rimelig sammenhæng med kontrollen og den måde, det gøres på (proportionalitet). 
 • Er betingelserne opfyldt, kan kontrollen etableres med seks ugers varsel. Hvis formålet med kontrollen forspildes, eller hvis der er tvingende driftsmæssige årsager, kan det ske med kortere varsel. Medarbejderne skal i disse tilfælde orienteres hurtigst muligt. 

Behandling af persondata

Vær opmærksom på, at din arbejdsgivers behandling af dine personoplysninger, f.eks. tjek af din arbejdsmail, logning af din digitale adfærd mv., er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Det indebærer bl.a., at din arbejdsgiver kun kan behandle oplysninger om dig, som du er orienteret om, og som er nødvendige, saglige og driftsmæssigt begrundede. 

Se mere

Vis mere