Hun begyndte uddannelsesforholdet som aftalt den 1. marts 2020 og havde allerede den 25. februar 2020 meddelt, at hun var gravid. ”Tak for informationen og tillykke med graviditeten,” lød kvitteringen fra tandlægeklinikken et par dage senere til Sara Hansen (navnet er opdigtet, HK kender kildens rette navn).

Den nu vundne sag ved Tvistighedsnævnet begynder ganske uskønt med, få dage efter statsminister Mette Frederiksen har lukket Danmark ned på grund af corona, at de 2 klinikejere 16. marts 2020 forsøger at overtale gravide Sara Hansen til at sige sit job som tandklinikassistentelev op af hensyn til sit ufødte barn.

De 2 chefer tilbyder Sara Hansen fuld løn resten af marts, hvis hun selv siger op.

I stedet for at takke ja til arbejdsgivernes tilbud tager Sara Hansen i stedet straks kontakt til sin fagforening HK Service Hovedstaden i en mail sendt 16. marts. Denne resolutte handling får stor betydning for sagen, fordi den er med til at dokumentere forløbet fra begyndelsen.

Et flertal i Tvistighedsnævnet når i kendelsen frem til, at ”det kan lægges til grund, at tandlægerne under samtalen den 16. marts 2020 opfordrede Sara Hansen til at bringe sin uddannelsesaftale til ophør på grund af graviditeten.”

”Jeg blev faktisk bedt om at genoverveje min stilling og tænke på det stakkels lille barn, som jeg går og bærer på…Efterfølgende, som samtalen var på sit højeste, blev jeg tilbudt at modtage fuld løn resten af måneden,” skriver Sara Hansen til HK Service Hovedstaden 16. marts om aftenen.

”Det virker lidt som om, at det er en hurtig måde at slippe af med den gravide på,” konstaterer Sara Hansen i sin besked til fagforeningen.

”Jeg er meget frustreret over den underhåndsaftale, mine chefer tilbød mig at indgå, hvis jeg opsagde min uddannelsesaftale…Jeg håber ikke, at min graviditet er årsagen til, at de opfordrer mig til at stoppe uddannelsesforløbet,” tilføjer hun i sin mail 16. marts.

- Jeg kunne fornemme, at samtalen ikke kun drejede sig om deres bekymring for corona, siger Sara Hansen i dag.

Sagen kan ikke forliges
Den faglige medarbejder i HK Service Hovedstaden kontakter Sara Hansen dagen efter, og 18. marts fyrer tandklinikken i prøvetiden Sara Hansen som klinikassistentelev ”uden varsel, hvorfor arbejdsforholdet afsluttes pr. dags dato,” skriver klinikkens 2 tandlæger til hende.

HK rejser sagen over for Tandlægeforeningen den 8. april 2020 og har hele vejen fastholdt, at tandlægeklinikkens ophævelse af Sara Hansens ansættelse skete i strid med ligebehandlingsloven. Altså at fyringen var uberettiget.

Det faglige Udvalg for erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent opgav 25. august at forlige sagen mellem HK og Tandlægeforeningen. 1. december besluttede Tvistighedsnævnet så at tilkende Sara Hansen en godtgørelse, som svarer til 6 måneders løn.

- Det er rart, at sagen endelig er færdig, og at der bliver sat punktum, siger Sara Hansen.

Hun fødte sin søn som planlagt i august 2020.

Klar kendelse i sagen
Kendelsen fra Tvistighedsnævnet er lysende klar i sine præmisser.

Flertallet noterer, at ”der er skabt en sådan formodning for, at ophævelsen helt ellers delvis skyldtes graviditeten, at tandlægerne – uanset det, der er oplyst om indtægtsnedgangen som følge af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer af 16. marts 2021 – ikke har bevist, at ophævelsen ikke skyldtes graviditeten.”

”Vi finder herefter, at det må lægges til grund, at ophævelsen skete som følge af Sara Hansens graviditet, og vi stemmer derfor for at tage påstanden om en godtgørelse efter ligebehandlingsloven til følge,” hedder det i afgørelsen.

Tvistighedsnævnets flertal beslutter, at godtgørelsen til Sara Hansen er 6 måneders løn, fordi hun ”som følge af sin graviditet uberettiget har mistet sit uddannelsesgode sammenholdt med risikoen for en væsentlig forsinkelse af uddannelsen. Godtgørelsen fastsættes herefter til 89.586,90 kr.,” fremgår det af Tvistighedsnævnets kendelse fra 22. december.

- Jeg mener, det utvivlsomt er en korrekt afgørelse, siger advokat Klara Hoffritz, som har ført sagen for HK.

- Man kan ikke som arbejdsgiver løfte sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten, når man først opfordrede eleven til selv at ophæve sin uddannelsesaftale af hensyn til hendes ufødte barn, hvilket hun afviste, for så to dage senere at ophæve uddannelsesforholdet med henvisning til den økonomiske situation, som virksomheden var kommet i grundet covid-19, konstaterer advokat Klara Hoffritz.

Det gjaldt, selv om myndighederne havde begrænset klinikkens mulighed for at opretholde den sædvanlige drift i en midlertidig periode, og tandlægerne udtalte, at det ville indebære en meget væsentlig nedgang i klinikkens indtægter.

Af kendelsen fremgår det da også, at situationen betød, at der opstod en vanskelig økonomisk situation for de 2 tandlæger.

- Men det var altså ikke nok til, at arbejdsgiveren kunne løfte bevisbyrden. Kendelsen er interessant, fordi det handlede om en situation, der fandt sted i marts 2020, lige efter statsministeren havde lukket Danmark ned. Der var derfor meget uvished og mange modsatrettede hensyn, påpeger advokat Klara Hoffritz.

- Jeg elsker HK for hele den måde, de har grebet den her sag an på. HK er der for dig, understreger Sara Hansen.