Det er vores erfaring, at der stadig er fejl i op mod halvdelen af alle lønsedler. Hertil kommer, at arbejdsgivere, primært på det private arbejdsmarked, ikke altid ansætter medarbejdere efter overenskomst med HK, selvom de burde
-Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

 

Kontrakt med små hjælpere

Husk at få tjekket dine ansættelsesvilkår og lønsedler, hvis du er i tvivl om noget. Små fejl eller forglemmelser kan have stor betydning.


    - Det er vores erfaring, at der stadig er fejl i op mod halvdelen af alle lønsedler. Hertil kommer, at arbejdsgivere, primært på det private arbejdsmarked, ikke altid ansætter medarbejdere efter overenskomst med HK, selvom de burde, konstaterer Marianne Glintborg, der er sektorformand for HK Privat Midt:

    - Det er klart, at der skal hankes op i problemet. For vores medlemmer kan ikke være tjent med, at de ikke kan stole på, at deres ansættelseskontrakter bliver fulgt, og at deres lønsedler og lønudbetalinger ikke svarer til det, de har krav på. Jeg kan kun anbefale medlemmerne, at de både selv kigger kontrakter og lønsedler igennem, og at de tager fat i os, hvis der er noget, de er i tvivl om. 

Det er arbejdsgiveren, der ved ansættelsen og ved senere ændringer i stillingens indhold vurderer, om arbejdet er dækket af overenskomst med HK. De senere år har vi desværre oplevet, at denne vurdering oftere og oftere udfordrer os og dækningsområdet
-Anders L. Andersen, faglig konsulent HK Privat Midt

 

Klassisk interessekonflikt med arbejdsgivere

En afgørende skelnen er selvfølgelig, om den enkelte arbejdsgiver har aftalt overenskomst med HK eller står uden:

    - HK har ført flere sager om det såkaldte dækningsområde i overenskomsten. Dækningsområdet beskriver de fagområder, arbejdsopgaver og uddannelser, som overenskomsten dækker. Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, at du er omfattet af overenskomsten, når du er ansat til opgaver, som er beskrevet i overenskomstens dækningsområde, forklarer Anders L. Andersen, der er faglig konsulent i HK Privat Midt. Han guider dagligt medlemmer omkring kontrakt- og lønforhold:

   - Det er arbejdsgiveren, der ved ansættelsen og ved senere ændringer i stillingens indhold vurderer, om arbejdet er dækket af overenskomst med HK. De senere år har vi desværre oplevet, at denne vurdering oftere og oftere udfordrer os og dækningsområdet. Nogle arbejdsgivere mener, at de har fordele i en større fleksibilitet og frihed til at aftale ansættelsesvilkår med medarbejderen, når de ikke skal følge overenskomstens mindstekrav til for eksempel en fritvalgsordning eller en bestemt pensionssats, siger han og tilføjer:

   - For HK er det en topprioritet at få så mange medlemmer som muligt dækket af en overenskomst, så vi sikrer et godt fundament for løn og ansættelsesvilkår i Danmark. Det er klart, at vi her har en klassisk interessekonflikt mellem lønmodtager og arbejdsgiver. 

 

hvad kan du gøre?

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kontraktmæssige forhold og lønsedler er rigtige eller ej? 
Er du i tvivl omkring din overenskomst – også i forhold dit jobindhold?
Så kontakt endelig din tillidsrepræsentant eller HK Midt (tlf. 7011 4545 eller midt@hk.dk), hvis du gerne vil have tjekket dine løn- og ansættelsesvilkår. Der kan være penge at hente! 
Måske er der endda flere på din arbejdsplads, som ikke har korrekt løn og ansættelsesvilkår? 
Vi kan kun anbefale jer at stå sammen og få rettet fejl og mangler For så står du og I ikke alene om at kræve jeres ret!

 

case: Testmanageren i IT-virksomheden

I HK ”samler vi selvfølgelig handsken op”, når arbejdsgivere udfordrer os på forståelsen af vores og vores medlemmers overenskomster:

 

    - Vi har et aktuelt eksempel med et medlem i en IT-virksomhed på Fyn, der er omfattet af IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat. Medlemmet blev forfremmet fra tester til testmanager og havde indtil da været ansat efter IT-overenskomsten, men arbejdsgiveren mente, at opgaverne i stillingen som testmanager ikke var dækket af overenskomsten. Arbejdsgiveren ændrede derfor på medlemmets ansættelsesvilkår, som nu var aftalt individuelt i kontrakten og uden overenskomst. Det betød blandt andet, at medlemmet mistede sin fritvalgsordning og ret til selvvalgt uddannelse, fortæller Anders L. Andersen:'

 

    - Medlemmet kontaktede heldigvis sin tillidsrepræsentant, og sagen blev taget op i HK, så vi kunne hjælpe medlemmet med at holde fast på sine rettigheder. Det endte da også med, at HK og arbejdsgiveren, bistået af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, blev enige om, at medlemmets konkrete jobindhold som testmanager var omfattet af overenskomsten. Det betød, at vores medlem fik sin fritvalgsordning, retten til selvvalgt uddannelse m.v. tilbage.

 

[FAKTAboks]

er dit job dækket af IT-overenskomsten?

Lav en konkret vurdering af jobindholdet i dit job. I IT-overenskomsten er der oplistet en række arbejdsopgaver og ansvarsområder, som er dækket af overenskomsten (se rubrik). Hvis du er ansat i en virksomhed med IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat og overvejende arbejder med nogle af de listede opgaver, er du som udgangspunkt dækket af IT-overenskomsten.

Overenskomsten beskriver også, at ledere og medarbejdere, der i udstrakt grad har ret til at disponere på virksomhedens vegne, eller som har et hverv af særlig fortrolig karakter, som gør medarbejderen til virksomhedens tillidsmand, ikke er dækket af overenskomsten.

Det er tolkningen af, hvornår en medarbejder er leder, har en udstrakt dispositionsret eller er arbejdsgivers tillidsmand, der ofte er til diskussion mellem overenskomstens parter.

I det konkrete job som testmanager medgav virksomheden, at vores medlem ikke havde ledelse med personaleansvar, ikke disponerede i udstrakt grad på virksomhedens vegne eller havde særlig fortrolighed omkring sit arbejde, og derfor ikke faldt uden for overenskomsten. Derfor skulle testmanageren omfattes af IT-overenskomsten.

Om IT-overenskomsten

Som ansat på IT-overenskomsten er du som minimum sikret de vilkår, der er aftalt i overenskomsten. Blandt de vigtigste er:
- Fritvalgsordning – pt. 6 %, stiger til 7 % 1. marts 2022
- Pensionsordning – pt. 8 % betalt af arbejdsgiver, og dit egetbidrag på 4 %
- 5 feriefridage 1. september hvert år
- Betalt fridag 24. eller 31. december efter virksomhedens valg, og grundlovsdag d. 5. juni
- Regler for overarbejdsbetaling eller funktionsløn
- Løn under barsels-, fædre- og forældreorlov
- Betalt frihed under barns sygdom, lægebesøg og hospitalsindlæggelse samt børneomsorgsdage
- Seniorfridage
- Mulighed for at vælge tillidsrepræsentant og danne HK-klub
- Selvvalgt og aftalt uddannelse betalt af kompetencefond
- Uenigheder behandles (oftest meget hurtigt) efter regler i overenskomsten i stedet for ved civilretten

Uden overenskomst har du ikke den samme sikkerhed for, at dine vilkår ikke er eller bliver ringere end i overenskomsten. Alle funktionærer er beskyttet af de ansættelsesretlige love uanset om man er ansat med eller uden overenskomst. Altså funktionærloven, ansættelsesbevisloven, forskelsbehandlingsloven, barselsloven osv. Men lovene sikrer dig ikke f.eks. en pensionsordning eller sædvanlig løn under barselsorlov. Det er derfor meget afgørende, hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten, når der ikke er en overenskomst, som sikrer dine rettigheder.

Bilag – uddrag af § 1 IT-overenskomstens dækningsområde

Inden for IT-området i IT-overenskomsten hører de funktioner, hvor medarbejderen har som speciale at arbejde med it.
Som eksempler på funktionsbeskrivelser inden for området kan nævnes:
a. Indtastning af data via terminal direkte til it-anlæg.
b. Betjening af it-anlæg og servere samt perifere enheder til disse.
c. Overvågning af it-anlæg, servere, internet og netværk, sikring af produktionsafvikling, herunder afvikling af backup, ansvar for hensigtsmæssig betjening og udnyttelse af it-produktionsudstyr.
Vis mere