Vægt med paragrafsymbol og mønter

Får man tilkendt fx erstatning for tab af erhvervsevne efter en arbejdsskade, kan der gå lang tid, før man ser noget til pengene, hvis arbejdsgivers forsikringsselskab er uenig i afgørelsen. Taber forsikringsselskabet, har de tidligere kunnet nøjes med at betale renter af erstatningsbeløbet efter skat. Men den går ikke længere. Arbejdsgivers forsikringsselskab skal betale renter af det fulde beløb.

Det har Højesteret slået fast i en principiel sag, som HK har ført på vegne af to medlemmer. 

Tusindvis af sager skal tages op igen

Højesteretsdommen gør op med den måde, en række forsikringsselskaber og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i mange år har regnet renterne ud på i arbejdsskadesager. Det betyder, at tusindvis af sager skal tages op igen. 

Hvis du har fået tilkendt erstatning i din arbejdsskadesag, men erstatningen er for sent udbetalt, kan du potentielt have et beløb til gode. ”For sent udbetalt” kan fx være, hvis arbejdsgivers forsikringsselskab har klaget over AES i din sag, og Ankestyrelsen efterfølgende har givet AES medhold. I den situation går udbetalingen af den løbende erstatning først i gang, når ankesagen er afsluttet, og her har den arbejdsskaderamte krav på, at arbejdsgivers forsikringsselskab betaler renter af det fulde erstatningsbeløb før skat. 

Sådan tjekker du, om du har beløb til gode

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab og/eller AES, der kan oplyse, om højesteretsdommen betyder, at du har et beløb til gode. FOA har udarbejdet nedenstående skabelon, som du kan udfylde og sende til forsikringsselskabet og AES.

Har du spørgsmål eller tvivl, så kontakt din lokale HK-afdeling.

Find din lokale HK-afdeling her

 
  Til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til [X-forsikringsselskab]
 
Mit cpr.nr.: xxxxxx-xxxx
 
Højesteret har den 27. april 2022 afsagt dom om renteberegning af personskadeerstatning efter arbejdsskadesikringsloven.
 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ved nyhed af 28. april 2022 oplyst, at man kan kontakte sit forsikringsselskab eller AES, hvis man mener, at der er forhold i ens sag, som medfører, at ens krav på renter ikke er forældet – også selvom der er gået mere end 3 år, fra man modtog meddelelse om beregning af renterne.
 
Jeg skal derfor venligst bede jer om at træffe afgørelse om, hvorvidt jeg er omfattet af dommen, og hvilken betydning dette i givet fald har for min erstatning.
 
Link til dommen: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2022/4/forrentning-af-erstatning-skulle-ske-af-beloebet-foer-indeholdelse-af-skat/
 
Link til nyheden fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: https://www.aes.dk/presse-og-nyheder/praksis-beregning-af-renter-aendres-efter-hoejesteretsdom
 
Med venlig hilsen ...