Lov vedtaget

Chefer kan ikke bøje og strække spillereglerne, som de vil, hvis de vil opsige langtidssyge medarbejdere.

Det cementerer ny højesteretsdom, som fastslår, at den såkaldte ”120-dagesregel” kun må bruges på en helt særlig måde.

Sagen startede, da HK Privat-medlemmet Ida Jørgensen blev opsagt fra sin arbejdsplads, en international HR-koncern.

Men Ida Jørgensens opsigelse - på basis af netop 120-dages-reglen - var ifølge Højesteret uretmæssig.

120-dagesreglen, som indgår i næsten alle HK Privat-medlemmers kontrakter, går ud på, at hvis en lønmodtager er syg med løn 120 dage inden for 12 måneder, så kan chefen afskedige med kun en måneds opsigelsesvarsel. Uanset, hvor lang tid man har været ansat og hvor mange måneders opsigelsesperiode, man ellers var berettiget til.

Var syg, blev rask, og blev syg igen
Ida Jørgensen var syg med stress 120,17 dage på et år. Det udløste chefens mulighed for at opsige hende på ”120-dagesreglen”.

Men der gik ifølge Højesteret for lang tid mellem Ida Jørgensens 120 sygedage og arbejdsgiverens opsigelse.

Hun var nemlig kommet sig over sin stresssygemelding og var vendt tilbage til tjansen som IT-lønkonsulent, uden at arbejdsgiveren havde reageret. Opsigelsen kom så, efter hun måtte melde sig syg igen efter 1,5 måneds arbejde.

Det må man ikke, fastslår Højesteret, der præciserer, at arbejdsgiver maks. 10 dage efter 120 dages sygdom med løn må afskedige med det forkortede varsel.

Ondt i maven
- Det er fantastisk, at det er blevet fastslået, at der er en grænse for, hvor langt en arbejdsgiver kan gå, siger Ida Jørgensen, der over fem år har været gennem retssystemet sammen med HK Privat.

- Det har været hårdt, fordi jeg ikke har kunnet lægge endeligt låg på sagen. Jeg har lagt den væk mellem retssagerne, men nogle dage før jeg skulle i retten, har jeg haft ondt i maven og har snerret ad mine omgivelser. Men det har været ventetiden værd, siger Ida Jørgensen.

Ida Jørgensen er ikke medlemmets rigtige navn, da hun ønsker at være anonym.

Sagen kort

Hvornår kan en afskedigelse jvf. 120-dagesreglen, der udløser forkortet opsigelsesvarsel, siges at være ”i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage”?
Det spørgsmål har været forbi byretten, hvor arbejdsgiveren fik medhold, hvorefter sagen kørte videre til landsretten, som gav HK medhold.
Det samme har Højesteret nu gjort. Højesteret har fastslået, at en opsigelse efter 120-dagesreglen skal ske indenfor 10 kalenderdage fra tidspunktet, hvor en medarbejder runder 120 sygefraværsdage med løn.
120-dagesreglen findes i funktionærloven og figurerer i mange funktionærers ansættelseskontrakt.


En sejr for tryghed i jobbet
Højesteretssejren betyder, at danske lønmodtagere nu står bedre. Det siger advokat Michael Møllegaard Jessen, som førte sagen i Højesterets for HK’s medlem.

- Sagen drejer sig om langtidssyge, der er blevet raske og er kommet tilbage på arbejde. Mennesker, som har været i knæ fx med cancer eller stress, men som har rejst sig igen. Og som så fx bliver forkølede og bliver opsagt af den grund.

- Det er virkelig stort, at vi har fået en principiel dom i 120-dagesreglen, så folk ikke længere skal gå og være nervøse for at blive fyret med forkortet opsigelsesvarsel, længe efter de er blevet raskmeldte og er godt tilbage på job, siger Michael Møllegaard Jessen.

Formanden for HK Privat, Kim Jung Olsen, supplerer:
- Med dommen er det lykkedes at bevare en vis beskyttelse af ansatte, der bliver ramt af sygdom. Det er en klar og vigtig sejr for de mange tusinde lønmodtagere, der er omfattet af 120-dagesreglen i deres kontrakt.

- 120-dagesreglen er lavet som en undtagelse, der giver en virksomhed mulighed for at afskedige ansatte, der har været syge i hele perioden og stadig er syge. Den kan ikke bare fortolkes bredt af arbejdsgiverne, som det lige passer dem. Det er vigtigt, at vi har fået slået det fast. For det har stor betydning for rigtig mange lønmodtagere - både økonomisk og når det gælder tryghed i ansættelsen, siger Kim Jung Olsen.

240.000 kr. plus renter
I Ida Jørgensens tilfælde blev den tidligere arbejdsgiver dømt til at betale hende løn for resten af hendes normale opsigelsesvarsel, som var fire måneder. Cirka 240.000 kroner plus renter - før skat.

- Det er nogle helt særlige penge for mig. De kommer ikke til at indgå i vores budget derhjemme, men skal kun bruges på noget, jeg synes er ekstra rart. At rejse eksempelvis, siger Ida Jørgensen og fortsætter:

- Men det vigtigste for mig er faktisk, at andre lønmodtagere kan få gavn af højesteretsdommen fremover. Jeg håber, at andre medlemmer vil holde ved, hvis de oplever at blive uretfærdigt behandlet, siger Ida Jørgensen.

Paragraffen i sagen

Funktionærlovens paragraf 5, stk. 2:

"Det kan dog ved skriftlig kontrakt i det enkelte tjenesteforhold bestemmes, at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens funktionæren endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at funktionæren er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket."
Vis mere
 

Funktionærlovens opsigelsesvarsler 

  • Ved ansættelse i indtil 6 måneder: 1 måneds varsel
  • Ved ansættelse mellem 6 måneder og 3 år: 3 måneders varsel 
  • Ved ansættelse mellem 3 og 6 år: 4 måneders varsel
  • Ved ansættelse mellem 6 og 9 år: 5 måneders varsel
  • Efter 9 års ansættelse: 6 måneders varsel

    Opsigelsesperioden tæller med i ansættelsens længde. 
Vis mere