Referat v. generalforsamling
i HK-klubben i Gebr Heinemann

Torsdag d. 2 september 2021 i HK Hovedstaden


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Kristian Krog Pedersen (HK) er valgt som dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning v. formand Michael Skarenstam
Beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab v. kasserer Pia Skjoldsøge (Pia var fraværende men havde fremsendt regnskabet til generalforsamlingen. Regnskabet blev fremlagt af dirigenten)
Se vedhæftet. Regnskab enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag –
Der er kommet forslag om at flytte klubkontoen til HK. Arbejdet hermed iværksættes.

5. Valg af:
a) Tillidsrepræsentant for 2 år
Michael Skarenstam - modtager genvalg. Michael blev valgt.
b) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Racheal Wantate, Helle Nevers og Kate Husth Jensen - modtager genvalg. Alle 3 blev valgt.
c) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Lene Jakobsen + 1 ledig plads. Lene og Christina Hess-Nielsen blev valgt.´
d) Revisor for 2 år
Zahir Gulamali blev valgt.
e) Revisorsuppleant for 1 år – 1 ledig plads
Ingen blev valgt.

6. Eventuelt

Følgende forhold blev diskuteret:
Bemanding
Sygemeldinger
Feriedage
Fritvalgskonto
Medarbejdersamtaler
Pauser
Brug af mobil i arbejdstid (når der kommer besked fra job?)