HK.dk logo

Frikortsagen

Forord

På denne side kan du se historikken og følge med i udviklingen i retssagerne om afskaffelse af fribefordringen. Siden opdateres løbende og vil rumme informationer om retssagen for de ansatte medlemmer i Banedanmark og retssagen for de medlemmer, der er pensioneret fra Banedanmark. Du vil kunne finde en beskrivelse af sagerne, efterhånden som du arbejder dig ned i menuen.

Sidste nyt

Højesteret har den 9. februar 2021 afsagt dom i den sag om fribefordring, som HK har anket til Højesteret for de medlemmer, der blev pensioneret fra Banedanmark.

Desværre stadfæstede Højesteret den dom, som Østre Landsret har afsagt. Retten frikendte dermed Banedanmark og DSB for at skulle give de pensionerede deres frikort eller i hvert fald yde en erstatning.

Se mere i afsnittet ”Retssagerne”

 

Stridens kerne

Afskaffelse af fribefordring er en brik i et større nedskæringsfelttog 

Er der en sag, der står mejslet i erindringen hos et stort antal medarbejdere i Banedanmark, så er det, da virksomheden i 2015 besluttede at inddrage retten til fribefordring. Det var ikke bare en økonomisk forringelse, men et brud på den tillid, der hidtil havde eksisteret mellem ledelse og ansatte, samt pensionerede medarbejdere, der havde optjent ret til fribefordring. I 2016 kom turen så til de ansatte, der var blevet pensioneret fra Banedanmark.   

 

Nej til forringelser på statens arbejdspladser 

Undervejs i frikortsagen stod det hurtigt klart, at Finansministeriets Moderniseringsstyrelse spillede en særdeles aktiv rolle og efter alt at dømme havde placeret Banedanmark i kampen for at fjerne historisk erhvervet ”fryns” blandt alle offentligt ansatte. At sådanne goder også eksisterer på store dele af det private arbejdsmarked, f.eks. i form af mærkbare rabatter på egne produkter, distraherer ikke Moderniseringsstyrelsen. 

Vi oplevede også Moderniseringsstyrelsen, i foråret 2016, forsøge at forvandle alle overenskomstansattes forflyttelsespligt til at være landsdækkende – altså fra Gedser til Skagen. Da den var for tyk, måtte Finansministeren imidlertid trække udspillet tilbage efter protester fra især HK. Og i efteråret 2016 gik samme styrelse så ud i en kampagne med at udstille ca. 10 % af alle statsansatte for dovenskab og uduelighed low performance - som man kaldte det. Efter protester, fra ikke mindst HK Stat, måtte de dog undskylde og beklage mange gange. Blandt de seneste tiltag har været jagten på kutyme-fridagene og den betalte frokostpause på en række statslige arbejdspladser. Sidstnævnte problemstilling blev løst ved OK18, efter massivt pres fra organisationerne og opbakning fra medlemmerne.

 

Retssagerne

Højesteret og Østre Landsret har taget stilling til den sag, som HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund anlagde på vegne af de ansatte medlemmer.

Østre Landsret afsagde dom i sagen den 22. december 2017.

Østre Landsret frikendte Banedanmark for, at skulle give fribefordringen tilbage og Østre Landsret frikendte også Banedanmark for kravet om kompensation. Begge dele gælder både tjenestemænd og overenskomstansatte.

Derfor ankede HK Trafik & Jernbane dommen til Højesteret.

Beslutningen er taget efter et opfølgningsmøde med Dansk Jernbaneforbund og begge fagforbunds advokater. Det skulle prøves ved landets højeste retsinstans, om det kan være rigtigt, at Banedanmark havde ret til at inddrage frikortet både for de tjenestemænd og overenskomstansatte, der havde frikortet som en del af deres ansættelse. HK Trafik & Jernbane har været af den opfattelse, at vi ikke bare skulle acceptere, at den lange periode med ret til fribefordring blev opsagt uden videre. Det var her, at HK trafik & Jernbane skulle stille sig bag medlemmerne og gøre det, som medlemmerne ikke kan gøre enkeltvis, nemlig at føre sag om spørgsmålet. Det er ikke uden en betydelig økonomisk risiko, fordi taber vi, så hænger HK Trafik & Jernbane både på egne omkostninger, men også på modpartens. 

Højesteret behandlede sagen i august 2018 og stadfæste den dom, som Østre Landsret tidligere har afsagt. Det betyder, at vores medlemmer ansat i Banedanmark ikke får deres frikort tilbage, ligesom Højesteret heller ikke har tilkendt medlemmerne kompensation. 

Se HK Trafik & Jernbanes kommentar her (Linket er udløbet pr 8/22 2022)

Så kom turen til spørgsmålet om retten til fribefordring for ansatte, der er pensionerede fra Banedanmark.

Sagen blev behandlet i Østre Landsret den 10. og 13. maj 2019Sagen blev overværet af medlemmer af Seniorklubben.

Tirsdag den 20. august afsagde Østre Landsret dom, der frikendte DSB og Banedanmark. HK Trafik & Jernbanes havde krævet frikort eller kompensation til medlemmer, der er pensionerede fra Banedanmark. I afgørelsen lagde landsretten sig tæt op ad præmisserne fra Højesteret i sagen for de ansatte. Landsretten sagde, at fribefordringen ikke var en del af medlemmernes pensionsrettigheder, og at hverken DSB eller Banedanmark har afgivet et løfte om livsvarig ret til fribefordring.

Også anke af sagen for de pensionerede medlemmer

HK Trafik & Jernbane besluttede at anke også dommen i sagen for de pensionerede til Højesteret.

HK Trafik & Jernbane har taget beslutningen efter et møde med HK’s juridiske afdeling og et opfølgningsmøde med Dansk Jernbaneforbund og begge forbunds advokater. Det er besluttet, at det skal prøves ved landets højeste instans, om det kan være rigtigt, at arbejdsgiverne har ret til at løbe fra løftet om, at pensionister efter 25 års ansættelse har ret til frikort, når de går på pension.

I modsætning til de andre sager, har HK accepteret, at Højesteret behandler sagen skriftligt. Sagen blev færdigbehandlet og optaget til dom den 30. juli 2020. 

Højesteret har den 9. februar 2021 afsagt dom i den sag om fribefordring, som HK har anket til Højesteret for de medlemmer, der blev pensioneret fra Banedanmark.

Desværre stadfæstede Højesteret den dom, som Østre Landsret har afsagt. Retten frikendte dermed Banedanmark og DSB for at skulle give de pensionerede deres frikort eller i hvert fald yde en erstatning.

Formand for HK Trafik & Jernbane er skuffet over afgørelsen og udtaler: ”Vi havde en vis bekymring for udfaldet, fordi vi i sommeren 2018 havde tabt sagen for de ansatte. Men vi var af den overbevisning, at sagen for pensionisterne var anderledes. Vi ønsker samtidig at vise over for medlemmerne, at arbejdsgiverne ikke skal kunne løbe fra vigtige løfter, uden at det bliver prøvet ved landet højeste retsinstans.”

Formanden fortsætter: ”Nu ligger afgørelsen der, og vi må have sagen i baghovedet, når vi i fremtiden rådgiver vores medlemmer. Jeg er sikker på, at også arbejdsgiverne dengang troede, at de havde sikret vores medlemmer og deres ansatte retten til fribefordring. Men ”nye koste” kom til, og de valgte at løbe fra de afgivne løfter.

Det betyder naturligvis, at det i fremtiden kan blive dyrere for arbejdsgiverne at foretage ændringer, for nu bliver vi nødt til at tage os betalt ”up front” konkluderer formand Dennis A. Jørgensen.

Og formanden fortsætter: ”Der skal lyde en stor tak til HK for, at fællesskabet har stillet betydelige ressourcer til rådighed til at føre disse sager helt til tops. Vi fik afprøvet, om det var i overensstemmelse med reglerne, hvad der var sket – og det var det åbenbart. At det ikke var i overensstemmelse med god moral er også åbenbart. Men det kan vi ikke få nogen domstol til at udtale sig om” slutter formand Dennis A. Jørgensen.


 

Artiklerne fra nyhedsarkivet om frikortsagen

2015:

11.05.2015: Banedanmark agter at opsige fribefordringen (Link er forældet pr 30/10 2020)

27.05.2015: Transportministeren går ind i sagen om fribefordringen (Link er forældet pr 30/10 2020)

07.07.2015:  Åbent brev til Banedanmarks ledelse (Link er forældet pr 30/10 2020)

15.09.2015: Banedanmark opsiger frikortet endeligt (Link er forældet pr 30/10 2020)

17.09.2015: Hvad så Banedanmark (Link er forældet pr 30/10 2020)

2016:

12.02.2016: Retssag mod Banedanmark om fribefordring (Link er forældet pr 30/10 2020)

02.03.2016: Banedanmark inddrager pensionisters frikort (Link er forældet pr 30/10 2020)

26.07.2016: Inddragelse af togkort for pensionister fra Scandlines (Link er forældet pr 30/10 2020)

12.08.2016: Fejl i inddragelse af frikort (Link er forældet pr 30/10 2020)

14.09.2016: Frikortsagen fortsætter nu for pensionisterne (Link er forældet pr 30/10 2020)

05.10.2016: Delsejr i kampen for fribefordringen (Link er forældet pr 15/9 2021)

2017:

29.10.2017: Retssag om fjernelse af frikortet i Banedanmark er i gang (Linket er udløbet pr 18/5 2022)
29.10.2017: Flere hundrede berørte medarbejdere i frikortsagen (Linket er udløbet pr 18/5 2022)
09.11.2017: Frikortsagen: Dom den 22. december 2017 (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

2018:

08.01.2018: Frikortsagen er anket (Linket er udløbet pr 18/5 2022)
23.04.2018: Frikortsagen: Pensionisternes sag udsat trods HK-protest (Linket er udløbet pr 18/5 2022)
28.08.2018: Et ord er ikke længere et ord (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

2019:

20.08.2019: Banedanmark og DSB har ret til at inddrage de pensionerede medarbejders frikort (Linket er udløbet pr 18/5 2022)
13.09 2019: Frikortsagen bliver anket (Linket er udløbet pr 18/5 2022)
01.10.2019: Dom i frikortsagen pensionister (Østre Landsret)

Log ind som medlem