HK.dk logo

Brug af brevstemmer ved generalforsamlinger

09. november 2017  |  HK Stat Hovedstaden

Afdelingen har fra et medlem modtaget ønske om, at der kan stemmes ved fuldmagt til generalforsamlinger.

Dette ønske er blevet drøftet indgående af afdelingsbestyrelsen, og alle fordele og ulemper er blevet vendt.
Enkelte steder er der på nuværende tidspunkt givet tilladelse til at lave ændringer i deres vedtægter, f.eks. i Udenrigsministeriet, som har personer, der er udstationeret i hele verden, og nogle IT-klubber og Servicecentre, som har døgnbemanding.

HK Stat Hovedstadens bestyrelse er efter en meget grundig gennemgang af fordele og ulemper af den overbevisning, at man ikke vil ændre reglerne til, at der kan gives en fuldmagt til en anden person. En fuldmagt kan gives bredt og det medlem, som giver fuldmagten til en anden har ingen mulighed for at forudsige, hvilke oplysninger eller f.eks. opstillede, der vil komme frem på generalforsamlingen og afgiver derfor en stemme, som kan bruges bredt og måske ikke efter personens ønske.

Til gengæld er der nu åbnet for muligheden af, at der kan brevstemmes.

For brevstemmer vil betyde, at personer, som af tjenstlige grunde ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan være med til at præge sammensætningen af klubben og valg af tillidsrepræsentant og suppleant for tillidsrepræsentanten. Dette giver god mening, da disse er ansvarlige for lønforhandlinger, sidder i Samarbejdsudvalget og i det hele taget er klubbens talerør over for ledelsen.

Imod brevstemmer taler, at der kræves præcise vedtægter og god planlægning/struktur for, at det hele går op i en højere enhed.
Der skal være en deadline for afgivning af brevstemmer, og man kan kun stemme på personer, som er kendt og udsendt før brevstemmen skal afgives. Der er ej heller mulighed for at høre, hvad de opstillede kandidater står for.

Vedtægtsændring

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at de ville give klubberne mulighed for på deres generalforsamling at vedtage, at der kan brevstemmes. Forslaget skal være på dagsordenen til en generalforsamling under punktet ”Indkomne forslag”.

Hvis forslaget vedtages, vil der herefter være mulighed for at stille følgende forslag som et nyt punkt i klubbernes vedtægter:

Nyt punkt til klubbens vedtægter:

Til valg af tillidsrepræsentant samt tillidsrepræsentantsuppleant kan der afgives brevstemme fra dem, som er tjenstlig forhindret i at deltage i generalforsamlingen. (Vagtgående, udsendte samt de stemmeberettigede, som af ledelsen er beordret til at arbejde og dermed er tjenstligt forhindret i at deltage i generalforsamlingen)

Det offentliggøres, at der skal afholdes generalforsamling, og at interesserede kandidater til posten, som tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant skal melde deres kandidatur. Dette skal ske 14 dage, inden endelig dagsorden udsendes.

Ved udsendelse af endelig dagsorden skal de kendte kandidater fremgå under punktet ”Valg”, således at de, som er tjenstlig forhindret kan afgive deres brevstemme på den kandidat, de ønsker at stemme på. Hvis man er tjenstlig forhindret og ønsker at benytte sig af at brevstemme, så skal man rette henvendelse til tillidsrepræsentanten/bestyrelsen for at få udleveret en stemmeseddel.

Det skal fremgå af dagsordenen, hvornår brevstemmen skal være tillidsrepræsentanten/bestyrelsen i hænde. Brevstemmen sendes pr. brev eller afleveres til tillidsrepræsentanten/bestyrelsen.

Det forhindrer ikke klubbens medlemmer i at stille op på selve generalforsamlingen, men ved brevstemmer kan der kun stemmes på de i dagsordenen opstillede kandidater.

Ved afstemningen åbnes/medtages de indsendte brevstemmer. Afgivne brevstemmer er kun gyldige, såfremt der er stemt på en af de i henhold til dagsordenen opstillede kandidater.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem