En beretning på generalforsamlingen starter altid et tilbageblik på året der gik. Denne beretning gælder to år, da vi sidste år udskød generalforsamlingerne grundet Corona.

HK Nordjylland vil gerne være en nærværende fagforening. En fagforening, som er tæt på vores medlemmers arbejdsliv. Vi er nærværende både i dagligdagen, når det handler om løn, trivsel og udvikling i jobbet. Og vi er nærværende alle de steder, hvor der træffes vigtige beslutninger om medlemmernes arbejdsliv. Uanset om det gælder direktionsgangene, i bestyrelser, Samarbejdsudvalg, politiske forsamlinger eller uformelle netværk så er HK nærværende. 

Vi vil også gerne på forkant. Med et fint ord: En proaktiv fagforening.

I beretningen vil jeg fokusere på, hvordan vi i HK Nordjylland har været nærværende og proaktive i årene 2019 – 2021.

Corona-pandemien

Vi er naturligvis også på mange måder blevet udfordret i 2020 og 2021 pga. Corona-pandemien.

Vi har skulle udviklet et mere digitalt nærvær som fagforening for vores medlemmer, som erstatning for det fysiske nærvær, når vi jo ellers normalt kan komme ud på arbejdspladser eller når medlemmerne gæster vores fælles lokaler. Vi har måtte holde møder virtuelt. Og vi er blevet udfordret på at være proaktive – for særligt siden marts 2020 har hele vores verden på grund af Coronaen være svært forudsigelig: Den ene dag forhandlede vi nedlukning, lønkompensation, vilkår for afvikling af ferie, dagpenge og lønforsikring under jobdeling. Og den anden dag forhandlede vi genåbning og normalisering af arbejdslivet. Og sådan er det gået lidt på skift i takt Corona-bølgernes hærgen og stramninger og lettelser i restriktionerne.

Alligevel synes jeg faktisk vi er lykkedes. Både med at være nærværende og at komme på forkant.

Vi har f.eks. været nærværende, når vi har haft fokus på medlemmernes arbejdsliv både før og under Corona-pandemien. Vi har haft weekendåbent for rådgivning i de perioder, hvor det hele gik allermest hektisk til. Vi har formidlet vigtige informationer ud til medlemmer i en tid med meget dynamiske politiske reguleringer. Og vi har haft hjertet med os i vores rådgivning og været der, når medlemmer, der er blevet fyret, har kontaktet os, når arbejdsmiljøet har gjort vores medlemmer syge. Vi var, er og vil altid være klar til at rådgive vores medlemmer og støtte vores tillidsvalgte i deres vigtige rolle ude på arbejdspladserne.

Det er nemlig på arbejdet og i forholdet til arbejdsgiveren og kollegerne, at vi har vores primære fokus som fagforening.

Vi har i HK Nordjylland været meget nærværende for de mange medlemmer, som trods Coronaen har haft en arbejdsdag, der stadig foregik på arbejdspladsen. Det gælder f.eks. medlemmer i butikker og medlemmer i sundhedssektoren som f.eks. lægesekretærer og tandklinikker.

Hvad gør medlemmet, når kunderne i supermarkedet nægter at bære mundbind? Hvordan sikrer vi at medarbejderne i detailhandelen ikke belastes psykisk af frustrerede kunder? Hvor tit skal vi lade os teste før vi møder ind på arbejdspladsen – og skal testen foregå i fritiden eller arbejdstiden?

Jeg kan garantere, at vi som altid i HK Nordjylland gjorde alt hvad vi kunne for at løse de tusindvis af opkald og henvendelser vi har fået fra medlemmerne.

Politisk indflydelse

Det var ikke kun medlemmerne der greb fat i os med spørgsmål. Også beslutningstagerne i samfundet kontaktede os i stor stil både sidste år og i år. I 2020 blev der indgået utrolig mange nye treparts-aftaler, Og HK har været involveret. Langt de fleste aftaler har gavnet medlemmerne i en svær tid.

I efteråret 2020 blev HK Nordjylland indbudt til at indgå i Regeringens Corona-taskforce om nedlukningen af de 7 nordjyske kommuner.

Det er meget positivt, at vi inviteres ind for at være med til at klæde ministrene på og dermed præge de regler, der markant har reguleret vores arbejds- og samfundsliv under Coronaen. Og det er med garanti ikke et tilfælde at HK står højt på politikernes liste over relevante organisationer. Som én af Danmarks største fagforeninger nyder vi en stor respekt. Vi er en fagforening, som alle beslutningstagere lytter til. Det gælder lige fra virksomhedsledelser over politikere i Regioner og kommuner samt i Folketing. Den position skal vi fastholde og udvikle også i fremtiden. Fagforeningerne og arbejdsgiverne har været gode til at indgå aftaler – et godt signal at vise den brede befolkning, hvordan den danske model er gangbar og en god måde at få os gennem hårde tider.

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdslivet og privatlivet er flydt endnu mere og mere sammen her under Coronaen. I bogstaveligste forstand er arbejdsredskaber flyttet ind i vores private hjem. Nogle steder er arbejdsredskaberne budt velkommen med åbne arme af hele familien. Andre gange har arbejdspladsens indrykning i hjemmet skabt både dårligt arbejdsmiljø, udfordringer i familielivet og stress hos medlemmer, der aldrig har kunne holde rigtig fri.    

Denne sammenvoksning af arbejds- og privatliv har imidlertid også givet os vigtig ny læring. Coronaen lærte os alle digitale og det i en meget stejl læringskurve. Vi fandt på rekordtid nye samarbejdsformer, så vi har lært at holde onlinemøder, webinarer samt digitale generalforsamlinger.  Omstillingsparathed – det har vi alle lært under Coronaen.

At arbejdsliv og privatliv flyder mere og mere sammen handler ikke kun om Corona. Det er også en generel tendens, som var i gang lang tid før Corona. Derfor har HK vedtaget en ny Familiepolitik. Familiepolitikken slår blandt fast, at hjemmearbejde skal være frivilligt og foregå under ordnede forhold, dvs. efter både arbejdsmiljøregler og overenskomster. Og sidst men ikke mindst skal det psykiske arbejdsmiljø sikres med social støtte og kollegial sparring, og nærværende ledelse – også selv om arbejdet udføres hjemmefra.

Nu bliver det vores opgave i fællesskab at medvirke til at give den nye familiepolitik liv og indhold i vores medlemmers arbejds-, fritids- og familieliv – og i de mange overenskomster og love, som påvirker rammerne for medlemmernes hele liv.

Overenskomster for alle – både privat og offentligt ansatte

Vi har også i 2020 og 2021 i HK Nordjylland været nærværende i medlemmernes arbejdsliv gennem overenskomstforhandlingerne. I 2020 fik vi nye overenskomster i Privat og Handel. Og nu i 2021 er det medlemmerne i HK Kommunal og HK Stat, som lige har fået nye overenskomster. 

Det er efter min mening meget vigtigt, at vi fortsat har stort fokus på overenskomsterne. De udgør hele fundamentet under vores danske model. Jeg tror, at vi kan styrke vores samarbejde internt i HK. Vores overenskomster har mange ligheder. Èn af lighederne er, at overenskomstforhandlingerne altid tager afsæt i at parterne kigger på overenskomsterne på de andre områder. Når de offentlige sektorer skal indgå overenskomst, så kigger begge parter over på de private overenskomster. Og omvendt.

HK Nordjylland justerer servicen i 2021 og 2022

Nedskæringer er sket på medlemmernes arbejdspladser - og desværre også her ved os selv i HK Nordjylland.

Vi har igennem flere år haft et betydeligt underskud på driften. Vi har i bestyrelsen vurderet, at det ikke længere er forsvarligt at fortsætte med et underskud.

Udfordringerne på økonomien skyldes at vi stadig mister flere medlemmer end vi får. Bestyrelsen bad den administrative ledelse om at bringe driftsudgifterne ned med 4 mio. kr. årligt så vi kan gøre vores egen organisation mere fremtidssikret. Denne præmis har desværre betydet afskedigelser. Når vi i HK Nordjylland har færre medarbejdere, så medfører det, at vi skal tænke kreativt og ekstra fokuseret på vores kerneopgaver. 

Vi har i HK Nordjylland besluttet at øge vores interne samarbejde med forstærket fokus på ydelserne til medlemmer og tillidsvalgte. Denne proces er i fuld gang i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, de tillidsvalgte, vores ledergruppe og den politiske ledelse.

Også på et andet felt er der sket ændringer i HK Nordjylland. Vores kontor i Hjørring er flyttet så vi nu bor til leje hos 3F. Vi sparer hermed på huslejen og skaber synergi ved at være i ”bofællesskab” med en anden rigtig fagforening.

Vi vil fortsat i Nordjylland være nærværende i forhold til medlemmerne. Vi ser flere andre fagforeninger, der samler deres medarbejdere i én eller nogle få centrale enheder i landet. Denne udvikling ønsker vi ikke i HK. HK Nordjylland skal fortsat være fysisk nærværende, tæt på medlemmerne uanset om de bor i Thy, det nordlige Vendsyssel eller det sydlige Himmerland.

Fremtiden i 2021 og på lang sigt

Det mest oplagte at spørge om, her på bagkanten af et meget atypisk år, er: Hvad bliver det nye normale?

Flere store virksomheder har varslet, at der kommer mere hjemmearbejde i fremtiden. I denne sammenhæng skal vi bruge vores nye familiepolitik. For vi vil gerne være nytænkende omkring hjemmearbejde. Men vi skal heller ikke risikere hverken trivsel, fagligt kollegialt fællesskab eller arbejdsmiljø i en blind jagt på at spare kontorkvadratmeter og for transporttid til jobbet.  

Digitalisering af opgaver fylder meget: Mange medlemmer involveres i at finde frem til de dele af opgaverne, der egner sig til en automatisering. I første omgang fordi det skal hjælpe med at få trivielle opgaver luset væk. Selvom de fleste kan have frygten for besparelser i form af medarbejderreduktioner digitalisering, så har det modsatte vist sig: Medarbejderne oplever faktisk ofte at få mere spændende og udfordrende funktioner og arbejdspladserne består. 

2020 og 2021 har været usædvanlige år som har krævet meget af os alle. Men vi har vist hinanden, at når vi står sammen har vi formået at få indflydelse på politiske aftaler, indgå overenskomster på det offentlige område og udføre vores kerneopgave – at bistå medlemmer – i hele perioden.

Jeg ser en sammenhæng mellem HK’s positionering af arbejdet med politisk indflydelse og det nye normale, for når vi blander os i debatten fra lokalt på arbejdspladsen helt op til hvor de politiske beslutninger træffes, så er HK med til at sikre, hvordan det nye normale bliver. For mig er HK en organisation, der sikre indflydelse ved at have holdninger og vi har størrelsen og kraften til at sætte retningen. Ikke nødvendigvis altid alene men også i samarbejde og sammenhold med andre omkring os.

Og sammenholdet med andre fagforeninger er blevet styrket. På baggrund af fusionen mellem LO og FTH blev 2020 også året hvor LO Nordjylland blev lukket ned og der blev lavet en ny lokal struktur bestående af et Regionsudvalg, FH Nordjylland og 7 Kommuneudvalg.

HK Nordjylland er repræsenteret i alle udvalgene med hhv. lokalrådsformænd og sektorformænd.

Vi har aktivt arbejdet for indflydelse på arbejdet i den nye FH sektion. Det kræver meget af os alle at sikre indflydelse på de aftaler, der indgås med vores samarbejdspartnere.

Arbejdsskader

Kernen i godt fagforeningsarbejde 2021 er ikke anderledes end det var år tilbage, vi har kampe der skal kæmpes og aftaler der skal indgås. Medlemmerne har store forventninger til os. Det viser den seneste medlemsundersøgelse. Jeg er sikker på, at vi kan leve op til forventningerne.

Nogle af de medlemmer, som har forventet og fået hjælp - også i kontant form - er de medlemmer, som har været udsat for arbejdsskader. I 2020 indbragte arbejdsskadesagerne i HK Nordjylland 7.013.854,13 kroner. Beløbet vidner om, at vi har medlemmer som på den ene eller anden måde har været ramt af arbejdsskader – hvilket jo er meget kedeligt. Men også om at som medlem er hjælpen nær. 

Flere ledige medlemmer

Når medlemmerne har brug for hjælp, skal vi være klar. Derfor blev der også meget hurtigt iværksat webinar og viruel jobcafe for ledige medlemmer. Begge dele var der stor efterspørgsel på. Ledigheden i HK Nordjylland steg nemlig voldsomt, og derfor har vi lagt os meget i selen for at få de ledige ud i arbejde igen.

De forskellige politiske aftaler i 2020 giver mulighed for at afprøve forskellige metoder. Igen har vi brugt energi på samarbejder på tværs af A-kassen, jobcentrene, vores egen jobbørs og uddannelsesinstitutionerne. Det brede samarbejde skal hjælpe ledige hurtigt i beskæftigelse igen evt. med omskoling til andre brancher.

Hvert eneste medlem i ledighedskøen fortjener vores fulde opmærksomhed. Vi har alle en fælles interesse i at hjælpe de ledige i job igen – både menneskeligt og samfundspolitisk indebærer det store fordele.

Derfor håber jeg også, at I alle ude på jeres arbejdspladser vil øge brugen af vores Jobbørs. Jobbørsen kan hurtigt, nemt og ganske gratis, hjælpe din virksomhed med at finde en ny HK-kollega.  

I HK er vi også i gang med at få opdateret en beskæftigelsespolitik. Også denne politik vil bidrage til at hjælpe vores ledige tilbage i job.

I 2021 skal vores medlemmer til valg igen. I november holdes Regionsråds- og Kommunalvalg. I HK tilbyder vi også denne gang at støtte vores medlemmer, som ønsker at stille op til valget, med en særlig indsats for at hjælpe dem godt på vej i valgkampen. Hermed kan HK få endnu en indgang til fremtidens beslutningstagerne, en indgang til at bidrage med alle de gode argumenter, som kan føre til fornuftige beslutninger, der gavner vores medlemmer. 

Således vil slutte denne beretning med et håb om, at HK Nordjylland også fremadrettet vil være en nærværende og proaktiv fagforening.

Med disse ord sætter jeg beretningen til debat og afstemning.