HK.dk logo

Retningslinjerne for HK’s Klagenævn

Vedtaget af HK's hovedbestyrelse i december 2018

 

§ 1.

Formålet med HK’s Klagenævn er at give medlemmer af HK adgang til at få prøvet klager over sagsbehandlingen i HK og HK A-kasse af en uvildig instans, der ikke er lønnet af HK eller HK A-kasse eller valgt til HK’s centrale organer og dermed ikke direkte ansvarlig for HK’s arbejde.

 

§ 2.

Klagenævnsformanden, der vælges af HK’s hovedbestyrelse efter hver ordinær kongres, skal være en person, der ikke er medlem af HK.

Til at assistere Klagenævnets formand i sit arbejde stiller HK/Danmark den nødvendige sekretariatsbistand til rådighed for Klagenævnets formand.

 

§ 3.

Klagenævnet består ud over Klagenævnets formand af 7 medlemmer. Ingen af nævnets medlemmer må have sæde i en forbundssektorbestyrelse eller i hovedbestyrelsen og/eller være lønnet af HK. Medlemmerne af Klagenævnet skal være erhvervsaktive*.

 

§ 4.

Klagenævnets medlemmer udpeges af HK’s hovedbestyrelse således:

1. Forbundets forretningsudvalg indstiller en kandidat som Klagenævnets formand.

2. Hver afdeling indstiller mindst et medlem til Klagenævnet.

3. Hovedbestyrelsen vælger herefter Klagenævnets formand og 7 medlemmer til Klagenævnet blandt de indstillede kandidater, således at hver afdeling repræsenteres i Klagenævnet

 

§ 5.

Klagenævnet har til opgave at behandle:

1. Klager over konkrete sager i HK’s organisationsapparat, herunder klager over rådgivning og vejledning i HK eller HK A-kasse. Klager over afgørelser fra HK A-kasse kan ikke behandles af Klagenævnet, men behandles af det lovregulerede klagesystem for A-kassers afgørelser.

2. Klager over kurser og undervisning.

3. Klager over diskrimination.

4. Klagenævnet kan endvidere selv optage generelle forhold til undersøgelse.

 

§ 6.

Klagenævnet kan optage sager til behandling i henhold til disse regler.

 

§ 7.

Klagenævnet har ingen forpligtigelse til at behandle klager, der indgives mere end et år efter at en sag er afsluttet.

Klagenævnet kan kun tage en klage op til behandling, hvis den forinden har været forelagt og behandlet i det politiske organ, f.eks. afdelingsbestyrelse eller forbundssektorbestyrelse, der er politisk ansvarlig i den pågældende sag.

Modtager Klagenævnet sager, der ikke har været forelagt det ansvarlige politiske organ, skal Klagenævnet videresende sagen til den indklagede instans og samtidig underrette klageren om arbejdsgangen.

Afgørelser fra HK’s Klagenævn kan ikke ankes i HK systemet, men fratager ikke klageren retten til at rejse sagen ved domstolene.

 

§ 8

Som hovedregel vil medlemmet og den indklagede have mulighed for at fremkomme med 2 indlæg hver, hvortil der medsendes de dokumenter, som parten ønsker medtaget i sagen. Hvis formanden i særlige tilfælde vurderer, at det er nødvendigt, kan sekretariatet anmode om yderligere indlæg til sagen.

Såfremt medlemmet ikke svarer inden for den givne frist, når klagenævnssekretariatet udbeder sig bemærkninger til sagen, så vil sagen efter en påmindelse blive afsluttet uden afgørelse. Er det den indklagede, der ikke svarer, vil sagen efter en påmindelse blive afgjort uden svar fra denne.

Klagenævnsformanden kan efter en konkret vurdering optage sager til behandling.

I sager, hvor der indgås forlig mellem medlemmet og den indklagede om det forhold, som klagesagen vedrører, vil Klagenævnet afslutte klagesagen uden afgørelse.

Disse regler samt den forventede sagsbehandlingstid vil blive meddelt ved sagens begyndelse.

 

§ 9.

Klager over politiske afgørelser kan ikke behandles af Klagenævnet, men skal henvises til HK’s politiske forsamlinger:

1. afdelingsbestyrelse, forbundssektorbestyrelse, hovedbestyrelse, generalforsamling eller kongres.

2. klager over afgørelser i a-kassesager kan ikke tages op til behandling af Klagenævnet, men henvises til de regler, der er givet af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring.

3. klager over medlemstilbud kan ikke tages op til behandling af Klagenævnet, men henvises til de regler, der gælder for branchen eller gældende lovgivning.

 

§ 10.

Klagenævnsformanden tager sammen med minimum 4 klagenævnsmedlemmer stilling til de enkelte klager. Der afholdes som udgangspunkt statusmøde hver 3. måned.

I tilfælde af stemmelighed er Klagenævnsformandens stemme udslagsgivende.

Klagenævnsformanden afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelser.

 

§ 11.

En gang årligt udsender Klagenævnet en beretning over de sager som Klagenævnet har behandlet.

Retningslinjerne er revideret og godkendt af HK/Danmarks hovedbestyrelse i december 2018

 

*Erhvervsaktiv defineres i HK som alle medlemmer, der ikke er pensionister eller efterlønsmodtagere uden arbejde.


Arbejdsmiljø Ligestilling Jura Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem