1. Hvor meget må du arbejde?

Arbejdsmiljølovgivningen har en række regler for arbejdstid, som gælder for alle, uanset om de er dækket af en overenskomst eller ej.
Ifølge 48-timersreglen må din arbejdstid maksimalt være på 48 timer om ugen i gennemsnit over en periode på fire måneder. Det betyder, at du godt må arbejde mere end 48 timer i én uge, hvis det inden for perioden bliver kompenseret med kortere arbejdstid i løbet af de øvrige uger.
Derudover skal du være opmærksom på 11-timersreglen, som betyder, at du altid, når du tænker 24 timer tilbage, skal kunne finde 11 timers sammenhængende hvile. Inden for bestemte områder, er der dog særlige aktiviteter, som giver mulighed for at nedsætte hviletiden til 8 timer eller udskyde hvileperioden. Hvis det sker, skal medarbejderen have tilsvarende kompenserende hvileperiode så hurtigt som muligt.
Endelig skal du inden for en periode på syv døgn altid have mindst ét fridøgn.

2. Kan du sige nej til overarbejde?

Ja. Hvis du har en god grund til ikke at kunne påtage dig overarbejde, fx hvis du skal nå at hente dine børn, inden institutionen lukker. Har du ikke en god grund til at afvise overarbejdet, så har du som udgangspunkt pligt til at arbejde over. Jo vigtigere det er for arbejdsgiveren i forhold til pludseligt opståede situationer, at medarbejderne arbejder over, desto mere tungtvejende grunde skal du have til at sige nej.

3. Er der regler for, hvornår din arbejdsgiver skal varsle overarbejde?

Ikke håndfaste regler i hvert fald. I de fleste af HK/Privats overenskomster er der en formulering om, at overarbejde så vidt muligt skal varsles senest dagen før. Men der kan sagtens være akut opståede situationer, hvor du er forpligtet til at påtage dig overarbejde, selv om varslingen sker på selve dagen.

4. Har du ret til overtidsbetaling eller afspadsering?

Det afhænger af, om du er dækket af en overenskomst eller ej. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, så er det bestemmelserne i din ansættelseskontrakt, der er afgørende. Det afhænger altså af, hvad du har forhandlet dig frem til ved kontraktens indgåelse.
Hvis du er dækket af en overenskomst, og overarbejdet er beordret, har du ret til overtidsbetaling. Som hovedregel betales der timeløn plus 50 procent for de første tre timers overarbejde, herefter det dobbelte af din timeløn. Det samme gælder som hovedregel for afspadsering. De første tre timer afspadseres i forholdet 1:1,5 - herefter 1:2.
Endelig er en række HK/Privat-medlemmer også ansat på bestemmelser om funktionsløn. Her er det aftalt, at en medarbejders løn også omfatter x antal timers overarbejde. Her er det vigtigt, at din løn står i rimeligt forhold til det antal timers overarbejde, som er aftalt.
Der er en del afvigelser fra hovedreglen i nogle af HK/Privats overenskomster. Derfor opfordrer vi dig til at finde din overenskomst på mithk.dk og læse reglerne.

5. Hvad er systematisk overarbejde?

Systematisk overarbejde er, når du igennem en periode arbejder ud over den aftalte arbejdstid, uden at det vedrører en midlertidig spidsbelastning. Den form for overarbejde er i strid med overenskomsterne.
Men ved overenskomstforhandlingerne tidligere på året blev der i en lang række af HK/Privats overenskomster indført bestemmelser om systematisk overarbejde. Det betyder, at en arbejdsgiver, hvis man ikke har kunnet opnå en aftale om varierende ugentlig arbejdstid, i særlige tilfælde kan beordre systematisk overarbejde i en begrænset periode på maksimalt én time om dagen og fem timer om ugen. Der skal betales overtidsbetaling, og overarbejdet skal afspadseres som hele fridage inden for et år.

Kilder: Arbejdstilsynet og HK/Privat