- Jeg henholder mig til svaret fra KL, hvor jeg hæfter mig ved, at det er KLs vurdering, at situationen med fejl er under kontrol og inden for det forventelige niveau ved overgang til et nyt system. Desuden noterer jeg mig at fejl med betydning for udbetaling af hjælp til borgerne rettes hurtigst muligt.

Sådan lyder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) konklusion og svar til Folketinget, efter han af Karina Lorentzen Dehnardt (SF) er blevet bedt om at redegøre for kritikken.

MINISTER SVARER - VIA KL

Karina Lorentzen Dehnardt (SF) havde fire konkrete spørgsmål til ministeren, som altså nu har svaret – hvilket dog er sket ved at lade KL vurdere og svare på spørgsmålene.

Her følger et uddrag af svarene, men den fulde tekst kan læses i ministersvaret her.

FAKTA

Se et Uddrag af ministerens svar

1. En kort redegørelse for KL’s planer for udrulning af KY i landets kommuner.
Udrulningen af KY sker i tæt dialog med hver enkelt kommune. Kommunerne rulles kun på det nye system, hvis det vurderes, at kommunen er klar. til opgaven, og kommunen selv ønsker at konvertere til det nye system. Udrulningsplanen justeres løbende, og der findes derfor ikke en endelig udrulningsplan. Det er forventningen, at alle kommuner har taget KY i brug inden udgangen af 2021.
2. Kommentere det oplyste om, at sagsbehandlingstiden efter implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem er steget fra fem dage til fem uger i Randers Kommune, samt at HK Kommunal har konstateret, at systemet er fyldt med fejl.
KL har ikke et overblik over sagsbehandlingstiderne i de enkelte kommuner, men generelt får vi ikke tilbagemeldinger fra andre kommuner om, at sagsbehandlingstiden i ansøgninger om kontanthjælp er steget betydeligt.
Det er forventeligt, at der er fejl i et nyt og komplekst it-system som KY. Men det er afgørende at skelne mellem alvorlige fejl, som kan få betydning for udbetalingerne, eller om det er mindre fejl som fx fejl på skærmbilleder. Fejlniveauet vurderes pt. At være under kontrol, hvilket betyder, at leverandøren er i stand at rette alvorlige fejl inden for 5 dage. Leverandøren retter via to ugentlige releases løbende fejl inden for forventet tid, hvilket også er tilbagemeldingen fra hovedparten af de kommuner, der har taget KY i brug. Fejlene rettes ud fra en prioritering af, hvor alvorlige de er, så de mest presserende fejl rettes først. Hertil kommer, at systemet løbende videreudvikles, hvilket også er med til at forbedre brugervenligheden, som er meget vigtig for de sagsbehandlere, som hver dag bruger systemet.
3. Hvordan kontakter kommunerne de borgere, der har været udsat for fejl, og efterbetaler det resterende beløb?
Der er umiddelbart ikke grund til at tro, at flere borgere får fejludbetalinger i det nye system end i det gamle system. KY indeholder faktisk en lang række nye funktioner og kontroller, som forebygger fejludbetalinger, så det er forventningen, at systemet i fremtiden vil bidrage til at nedbringe antallet af sager med fejludbetalinger.

Hvis en kommune opdager, at der sker en fejludbetaling, har kommunen ansvar for at sikre, at fejlen rettes hurtigt muligt og borgeren får besked. Hvis det betyder, at borgeren skal have efterbetalt et beløb, så udbetales beløbet hurtigst muligt.
4. Forventer KL, at planerne for udrulning skal ændres eller sættes på pause indtil fejlene i systemet er udbedret?
Jeg kan som beskæftigelsesminister henholde mig til svaret fra KL, hvor jeg særligt hæfter mig ved, at det er KLs vurdering, at situationen med fejl er under kontrol og inden for det forventelige niveau ved overgang til et nyt system. Desuden noterer jeg mig at fejl med betydning for udbetaling af hjælp til borgerne rettes hurtigst muligt, hvilket kommunerne har pligt til.
Vis mere