Tandlæge og klinikassistent i gang med firehændigt arbejde. Sidste sommer varslede en tandklinik to ansatte knap 4.500 kroner ned i løn om måneden. Foto: Jonathan Borba via Unsplash

Sidste sommer varslede en tandklinik to ansatte knap 4.500 kroner ned i løn om måneden. Det afviste de begge og godt to uger senere blev de afskediget med begrundelsen corona. Læs, hvad der så skete. Foto: Jonathan Borba via Unsplash

 

Arbejdsgivere kan ikke bare bruge corona som anledning til at sætte medarbejdere ned i løn – eller slet og ret at fyre dem. Det slår Afskedigelsesnævnet fast i en sag om usaglig opsigelse, som HK Privat har vundet.

To klinikassistenter blev sidste sommer varslet henholdsvis 4.368 og 4.446 kroner ned i løn om måneden. Det svarer til omkring 15 % lønnedgang. Det afviste de begge, og godt to uger senere – den 27. juli – blev de afskediget.

[FAKTA]

I varslingsbrevene af 10. juli stod der:

Til din orientering medfører klinikkens økonomiske forhold, at klinikken desværre er nødsaget til at gennemføre en omstrukturering, der bl.a. medfører en reduktion af personaleomkostningerne. Vores økonomi er hårdt presset som flg. af Covid-19 […] Vi skal derfor meddele dig, at klinikken dags dato varsler en ændring af dine ansættelsesvilkår som klinikassistent […].
Vis mere

Fyringerne var ganske vist varslet efter reglerne. Men begrundelsen haltede, mente de to klinikassistenter, som derfor gik til HK Privat Sjælland. Og det vækker respekt hos næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen, som advarer medlemmer mod at acceptere lønnedgang og opsigelser:

- Lige for tiden ser vi, at arbejdsgivere ser deres snit til at varsle medarbejdere ned i løn – eller komme helt af med dem – ved at pege på corona som årsag. Og vi ser også en meget stor villighed fra medarbejdernes side til at hjælpe, for de læser jo i avisen hver dag, at der er krise, siger hun og fortsætter:

Men i langt de fleste tilfælde er der tale om et misforstået hensyn til arbejdgivers kortvarige krise, som altså får store privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte ansatte – ikke bare nu, men også i fremtiden.
 

Næstformanden minder om, at det ikke kun er beløbet modregnet SKAT, du går glip af. Du får heller ikke fritvalgstillæg, ferietillæg, pension og hvad der ellers måtte være lønelementer, som afhænger af lønsummen. Og det er som oftest en varig lønnedsættelse og ikke bare en, der går over, når der igen er sorte tal på bundlinjen.

 

DER VAR ALLEREDE BARBERET DRASTISK NED

Anja C. Jensen forklarer, at arbejdsgiverne naturligvis har adgang til at fyre medarbejdere, hvis der er saglige og underbyggede grunde til det. Men i den konkrete sag var det HK’s klare vurdering, at fyringerne var usaglige.

I Afskedigelsesnævnet slog Opmanden fast, at det er arbejdsgiver, der har bevisbyrden i forhold til at dokumentere nødvendigheden i at varsle klinikassistenterne ned i løn. Selv om tandklinikken kunne dokumentere et markant fald i indtægt under den nedlukningen i forhold til samme periode året før, så var det efter opmanden ikke tilstrækkeligt til at løfte bevisbyrden:

  • Tandklinikken havde nemlig ikke fundet behov for at udarbejde budgetter eller fremlægge regnskaber, som dokumenterede, at de var pressede på økonomien.
  • En af de tre klinikejere var i perioden gået solo, og det var uklart, om patienterne ville følge tandlægen eller blive i klinikken.
  • De havde allerede barberet drastisk ned på personaleomkostningerne, da to af de hidtil fem assistenter lige var blevet afskediget.
  • Desuden blev fyringerne varslet på tidspunkt, hvor der var lempet væsentligt på corona-restriktionerne, og de havde genoptaget arbejdet.
     

Afskedigelsesnævnet gav HK Privat ret. Og de to klinikassistenter får hver en godtgørelse på henholdsvis fireenhalv og syvenhalv uges løn for usaglig opsigelse.

- Afgørelsen sætter to streger under, at en virksomhed ikke bare kan bruge corona som undskyldning for at varsle sine medarbejdere ned i løn. Den understreger – helt efter vores forventninger – at de grundlæggende principper stadig gælder: Det kræver saglighed at opsige en medarbejder, og man skal respektere de overenskomster, som man er en del af, siger en meget tilfreds næstformand.

 

OK-STIGNING MÅ IKKE MODREGNES

I afgørelsen kommenterer Opmanden i øvrigt det påfaldende faktum, at klinikassistenterne blev opsagt kort tid efter, at de havde fået en ny overenskomst, som ville give dem en lønstigning på små 500 kroner ekstra om måneden.

- Forhøjelsen må ifølge overenskomsten ikke modregnes i personlige tillæg, uanset hvilken løn klinikassistent modtager. Også dette forhold må tages i betragtning ved vurderingen af, om det kan anses for godtgjort, at varslingerne har været sagligt begrundede, skriver opmanden i afgørelsen.

Og helt konkret er der et afsnit i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om netop det. En passus, som arbejdsgiverne forgæves forsøgte at få fjernet ved de nylige overenskomstforhandlinger.

Tandlægeforeningen havde andre ønsker til modregning, men det var et kardinalpunkt for os, at den passus bestod. Med klinikassistenternes generelle lønniveau bliver de utrolig hårdt ramt, hvis ikke de får deres lønstigning. De følger knapt med inflationen, når vi gør det op i kroner og øre. Og derfor ser vi rødt, når vi ser, at der er tandlæger, der gør det, vi netop har lavet en aftale om, de ikke må, lige efter en overenskomststigning, siger Anja C. Jensen.
 

Netop derfor er hun særlig glad for afgørelsen, som sikrer beskyttelse af løn i overenskomstsystemet. Hun forklarer, at HK i øjeblikket fører flere sager om lønnedgang på grund af corona:

- Heldigvis er der nogen, der ikke vil finde sig i det, som kommer til os. Og bliver du mødt af det, så skal du vide, vi er her. Så kontakt os og få som minimum en uforpligtende snak.

Tandlægeforeingen og HK Privat er ikke enige om, hvorvidt det strider mod overenskomstens regler at varsle ansatte kollektivt ned i løn. Derfor skal spørgsmålet afgøres ved en Faglig Voldgift. Opmanden betonede dog, at det skærper en arbejdsgivers bevisbyrde, når en lønnedsættelse bliver iværksat kort tid efter fornyelsen af en overenskomst, hvor det er aftalt, at tillæg ikke kan modregnes i overenskomstmæssige lønstgninger.

 

[FAKTA]

AFSKEDIGELSESNÆVNET

En sag om usaglig afskedigelse kan efter omstændighederne behandles både ved de almindelige domstole og i det fagretslige system ved det særlige Afskedigelsesnævn.
Afskedigelsesnævnet er et organ, der er oprettet som følge af reglerne om usaglig afskedigelse i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmarks (LO) (nuværende Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)) hovedaftale. 
Afskedigelsesnævnet er et domstolslignende organ, der består af 5 medlemmer, der afgør sagen: En formand, der er højesteretsdommer, to medlemmer der er udpeget af FH, og to medlemmer der er udpeget af DA.
Sagerne indledes med en skriftveksling mellem parterne. Så procederes der for nævnet, og de relevante parter fremføres som vidner. Endelig afgør Afskedigelsesnævnet sagen. Dommene kan ikke ankes, det betyder at afgørelsen er endelig.
Vis mere