En kontorelev i en sjællandsk virksomhed blev afskediget, da hun havde været sygemeldt i 120 dage.

Arbejdsgiveren mente nemlig, at eleven var omfattet af funktionærloven, for det havde eleven skrevet under på i sin ansættelseskontrakt, som arbejdsgiveren havde lavet i tillæg til uddannelsesaftalen.

Funktionærloven giver arbejdsgivere ret til at afskedige en medarbejder, når vedkommende har været sygemeldt i 120 dage de seneste 12 måneder. 

Andre regler for elever

Men når man er ansat som elev i en virksomhed, så gælder der andre regler end funktionærlovens bestemmelser.

Elever er omfattet af erhvervsuddannelsesloven, hvor der er nogle regler, som ikke kan fraviges til skade for eleven. Uanset hvilke kontrakter eleven indgår.

I erhvervsuddannelsesloven står der, at en uddannelsesaftale ikke kan opsiges efter elevens første tre måneders prøvetid. Den kan kun ophæves, hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser – og her gælder sygdom altså ikke som en misligholdelse.

Alligevel valgte virksomheden at afskedige deres elev, da de mente, at kontrakten og funktionærloven overtrumfede erhvervsuddannelsesloven.

Men den gik ikke – og det har Tvistighedsnævnet nu slået fast.

De skriver således i deres afgørelse:

- Efter det, der er oplyst om sygdommens varighed og baggrunden herfor sammenholdt med virksomhedens manglende bestræbelser på at sikre tilbagevenden til virksomheden, kan betingelserne for at ophæve uddannelsesaftalen efter erhvervsuddannelseslovens §61 desuden ikke anses for opfyldt. Virksomheden har således uberettiget bragt uddannelsesaftalen til ophør, og eleven opfylder derfor betingelserne for en godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven.

Tvistighedsnævnet har tilkendt kontoreleven en godtgørelse på 298.026,40 kroner for blandt andet løn og mistet uddannelsesgode.