Barselsregler i kommuner og regioner

Foto: Jacob Lund Photography

Som det er mange bekendt, i hvert fald mange i lykkelige omstændigheder, træder en ny barselslov i kraft med virkning for forældre til børn, der fødes den 2. august eller senere. Den rummer blandt andet nye regler for ligedeling af retten til barselsdagpenge og om øremærkning af dele af barselsorloven. Det kan man læse meget mere om på borger.dk, hvor begreberne og ændringerne er ret tydeligt forklaret.

Termin omkring 2. august 2022

Hvis det forventede fødselstidspunkt er tæt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler, 2. august 2022, anbefaler HK Kommunal, at der udarbejdes to barselsplaner, efter hhv. de nye og de gamle varslings-/barselsregler. Sker der ændring i det forventede fødselstidspunkt kan det betyde, at barnet omfattes af andre regler end dem, der er varslet efter.Sker det, skal medarbejderen hurtigst muligt meddele arbejdsgiver om den ændrede afholdelse af orloven.

Det kan derfor være en god idé, at der på forhånd er udarbejdet to barselsplaner efter hhv. de nye og de gamle regler.

Én ting er loven, noget andet er din overenskomst. Hvis du er ansat i en kommune eller region, hvor fx HK Kommunal har indgået en overenskomst, har du langt bedre økonomiske vilkår under barselsorlov, fordi du i en stor del af perioden får udbetalt fuld løn i stedet for de noget lavere barselsdagpenge.  Værdien af dette overenskomstmæssige gode under barsel er beregnet til ca. 90.000 kr. Dertil kommer bl.a. en uges ekstra fædreorlov på fuld løn og løn under barns sygedage. Det er beløb, det virkelig batter noget i en børnefamilie.

Perioder med fuld løn udvides ikke

I kommuner og regioner hedder den del af overenskomsterne, der handler om barsel, ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”, men kaldes til daglig blot barselsaftalen. Der skelnes altså i det følgende mellem en lov og en aftale.

Ændringerne i den nye lov om barsel er blevet vurderet af parterne, og det har givet anledning til nogle få justeringer i det, man kalder administrationsgrundlaget, så barselsaftalens rettigheder er sikret, og så det er tydeligt, hvordan barselsaftalen skal administreres i kommuner og regioner, efter at den nye lov er trådt i kraft.

Det er vigtigt at understrege, at den nye lov ikke giver flere aftalemæssige rettigheder i henhold til overenskomsten. Retten til fuld løn udvides ikke i denne omgang. Omfanget af fuld løn bestemmes af de gældende overenskomster, og – afhængigt af hvilken overenskomst man er omfattet af – kan de være forskellige for far, mor, adoptanter eller fx medmor, som er et af de nye begreber i den nye lov.

Når forældre overdrager dele af deres barselsorlov til hinanden, følger lønnen altså ikke med. Det kan have økonomisk betydning, hvis den forælder, der får orlov overdraget, ikke er omfattet af en overenskomst, der giver fuld løn under orlov.

Parternes justeringer

HK Kommunal er repræsenteret af Forhandlingsfællesskabet, der sammen med KL og Danske Regioner bl.a. har aftalt disse justeringer:

  • Orloven skal fremover som udgangspunkt være holdt inden barnet fylder 1 år.
  • Morens nuværende 14 ugers barselsorlov med løn omdøbes til 10 ugers barselsorlov med løn og 4 ugers øremærket forældreorlov med løn.
  • Til adoptanter udbetales op til 12 ugers løn i de første 10 uger efter modtagelse af barnet. Herudover omdøbes 4 ugers barselsorlov med løn til 4 ugers forældreorlov med løn til den ene af adoptanterne.

Fristerne for, hvornår man skal meddele sin arbejdsgiver det forventede tidspunkt for fødsel, er ændret i den nye lov, og der er kommet regler for varsling af, om og hvornår man eventuelt ønsker at overdrage dele af sin orlov til den anden forældre. Det skal også varsles, hvis man ønsker at forlænge sin orlov.

En af hovedreglerne er fortsat, at en mor tre måneder før forventet fødsel skal underrette sin arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt, og om hun vil udnytte retten til fravær før fødslen. Reglen gælder – så vidt muligt – også for adoptanter.

Alle frister er tydeliggjort i administrationsgrundlaget på fem sider. Det kan hentes her.

Har du spørgsmål til reglerne, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din HK-afdeling, tlf. 7011 4545.