Trøstende hånd

Omsorgsdagene kan fx bruges til at følge med en nær pårørende til udredning for alvorlig sygdom som fx kræft eller demens. Overordnet er betingelsen, at den pårørende har brug for væsentlig omsorg eller støtte i forbindelse med en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Pårørende kan være egne børn, forældre, ægtefælle eller partner, ligesom det også er muligt at bruge dagene til omsorg og støtte for en person, man bor i samme husstand med.

Det gælder, at:

  • Dagene kan holdes samlet eller som enkelte dage.
  • Ubrugte dage bortfalder ved årets udgang.
  • Arbejdsgiver kan forlange dokumentation for behovet for omsorgsdage.
  • For resten af 2022 har man ret til 2 dage. Derefter er det 5 dage pr. kalenderår.

 

Retten til de 5 dages omsorg fremgår nu af ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”, som i forvejen gav ret til fravær i særlige tilfælde. Tilføjelsen til loven om de 5 omsorgsdage, er en konsekvens af et EU-direktiv. Den nye ret trådte i kraft den 2. august 2022.

Du kan læse ændringsloven her: Lov om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) (retsinformation.dk)

Og her finder du selve hovedloven Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager (retsinformation.dk)