Karsten Hønge, SF, Samira Nawa, Radikale Venstre, Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti, Hans Andersen, Venstre. Alle fire er beskæftigelsesordfører, som Kommunalbladets Vagthund har konfronteret med spørgsmål om landets jobcentre. Foto: Steen Brogaard/PR

SF

Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører

A-kasser skal have de første 6 måneder af vejledning til ledige
- Karsten Hønge          

Hvordan skal den fremtidige beskæftigelsesindsats se ud og organiseres?

Det er uværdigt, at de svagest stillede borgere i årevis skal slås med kommunen, før de kan få den ydelse, som de har ret til. Borgere med flersidede udfordringer bør derfor primært få deres sag behandlet i social- eller sundhedsforvaltningen frem for jobcenteret. Når de så reelt nærmer sig arbejdsmarkedet, kan de overflyttes til jobcentret. Og så skal der indføres et nyt ”timeloft” over jagten på borgernes arbejdsevne, så borgere med meget lav arbejdsevne og uden udsigt til bedring skal have ret til førtidspension. På den måde vil arbejdsprøvninger stoppe før de bliver meningsløse. Der skal generelt være et langt højere fokus på uddannelse, og mindre på fx virksomhedspraktik.  

Er hovedproblemet: 1. Lovgivning, f.eks. kompleksitet. 2. Strukturelt og/eller organisatorisk. 3. Økonomisk. 4. Andet?

Der er flere problemer. F.eks. er er det billigere at sende borgere i virksomhedspraktik end i uddannelse, hvilket både er et økonomisk og et strukturelt problem. I reglerne for jobrettet uddannelse er der en række begrænsninger i forhold til hvem, der kan få det og hvor længe, hvilket burde udvides til mere end seks uger og også gælde for ledige med kort/mellemlang uddannelse. Dertil kommer, at der i for mange år har været ensidig fokus på kontrol og meningsløs aktivisering, men det er i bedring. 

Skal dele af indsatsen privatiseres? I givet fald hvilken?

Nej. Men kontaktforløbet med dagpengemodtagerne kan fint foregå i a-kasserne. Aftalen om, at det fra 2024 udelukkende er A-kassen, der vejleder dagpengemodtageren om jobsøgning, rettigheder og pligter i det første tre måneder, kan for os udvides til seks måneder.

Inden der tages afgørende politiske beslutninger, ville det så ikke være rimeligt at afvente erfaringerne med de fire frikommune-forsøg?

Borgernes retssikkerhed må ikke forringes, f.eks. med ret til de gældende indsatser. Uddannelsesrettighederne skal f.eks. bevares i frikommuneforsøgene, og så skal retten til, at ufaglærte kan tage en erhvervsuddannelse på 110 procent af dagpengesatsen også bevares.
Vis mere
radikale venstre

Samira Nawa, beskæftigelsesordfører

Det helt store problem er rigide regler og for lidt frihed og tillid
- Samira Nawa

Hvordan skal den fremtidige beskæftigelsesindsats se ud?

Vi er nødt til at gøre noget. Og et nøgleord bør være mere frihed og tillid til jobcentre og sagsbehandlere. Der er for mange, der har dårlige oplevelser i beskæftigelsessystemet – både borgere og medarbejdere. 

Er hovedproblemet: 1. Lovgivning, f.eks. kompleksitet. 2. Strukturelt og/eller organisatorisk. 3. Økonomisk. 4. Andet?

Det helt store problem er, at rigide regler og nidkære krav om dokumentation, kontrol og sanktioner samler sig til en følelse af meningsløshed for både sagsbehandlere og borgere. Borgerne vil grundlæggende gerne i job, og sagsbehandlerne vil grundlæggende gerne hjælpe. Men de gode intentioner overdøves af urimeligt mange regler og krav fra Christiansborg.

Skal jobcentrene nedlægges?

Nej, det svar er for simpelt. Vores jobcentre gør meget rigtigt og godt, som vi skal holde fast i. Men jobcentrenes arbejde er gennemreguleret af komplicerede regler, ikke mindst fra Christiansborg. Den del skal fjernes. Vi skal stole mere på, at jobcentrene kan træffe gode valg sammen med deres borgere.

Skal dele af indsatsen privatiseres? I givet fald hvilken?

Mange steder har man allerede frugtbare samarbejder med private aktører. Det spor er vi åbne for at forfølge yderligere, men myndighedsafgørelser bør ikke privatiseres.

Bør man ikke afvente erfaringerne med de fire frikommune-forsøg?

Nej, vi mener sagtens, vi kan sætte beskæftigelsesindsatsen mere fri allerede nu. Halvdelen af landets kommuner ønskede at være med i frikommuneforsøget, så der er åbenbart mange konkrete ideer til at gøre indsatsen bedre. Helt konkret skal beskæftigelsesindsatsen for udsatte unge være fri for proceskrav mod at kommunerne tilslutter sig et mål om at reducere antallet af unge uden job og uden uddannelse med mere end 25 procent.

 

Vis mere
det konservative folkeparti

Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører

Den danske beskæftigelsesindsats er for dyr
- Niels Flemming Hansen

Hvordan skal den fremtidige beskæftigelsesindsats se ud?

Vi skal have fokus på resultater frem for proces og styrke det frie initiativ. I dag bruger jobcenteransatte mere end 80 procent af deres tid på bureaukrati. Danmark bruger næsten tre gange så mange penge på den aktive beskæftigelsespolitik som gennemsnittet i OECD, mens intet tyder på, at den danske indsats er bedre.
Jobcentrene skal bruge deres kræfter på kontakten med potentielle arbejdsgivere. Desuden bør man afskaffe lediges krav på seks ugers uddannelse og indføre skrappere sanktioner, hvis den ledige ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.            

Er hovedproblemet: 1. Lovgivning, f.eks. kompleksitet. 2. Strukturelt og/eller organisatorisk. 3. Økonomisk. 4. Andet?

Et af hovedproblemerne er, at kommunerne og jobcentrene ikke i tilstrækkelig grad gennemfører benchmark på tværs af kommunerne. Hvis alle landets kommuner var lige så dygtige til deres administration som de 10 bedste, så kunne der frigives 8,5 milliarder. Det vidner om, at indsatsen kan forbedres.

Skal jobcentrene nedlægges?

Nej, men dermed ikke sagt, at de ikke skal ændres.        

Skal dele af indsatsen privatiseres? I givet fald hvilken?

Et forslag kunne være at dele af beskæftigelsesindsatsen udlægges til private, f.eks. gennem outplacement-forløb, hvor de ledige kommer ud på en arbejdsplads.  

Bør man ikke afvente erfaringerne med de fire frikommune-forsøg?

Der er mange gode takter i frikommune-forsøgene, og det er klart, at der skal tages ved lære af disse erfaringer.             

 

Vis mere
venstre

Hans Andersen, beskæftigelsesordfører

Jobcentrene skal nedlægges og flere private aktører
-Hans Andersen

Hvordan skal den fremtidige beskæftigelsesindsats se ud?

Venstre har fremlagt et ambitiøst udspil, der skal sikre en ny og mere fri beskæftigelsesindsats. Vi ønsker at afskaffe beskæftigelsessystemet, som vi kender det.  

Er hovedproblemet: 1. Lovgivning, f.eks. kompleksitet. 2. Strukturelt og/eller organisatorisk. 3. Økonomisk. 4. Andet?

Jeg tror, der er mange grunde til, at indsatsen ikke fungerer, som den skal. Medarbejderne i jobcentrene gør hver dag en kæmpe indsats. Det er et tungt system, som drukner i samtaler og kontrol. Og der er indsatser, som vi ved, giver et direkte samfundsøkonomisk tab. Det er et stort problem, vi skal gøre noget ved.

Skal jobcentrene nedlægges?

Ja, Venstre mener, at jobcentrene skal nedlægges og erstattes med en helt ny indsats, som skal hvile på seks principper, bl.a. frit valg til alle.

Skal dele af indsatsen privatiseres? I givet fald hvilken?

Der skal være frit valg til alle. Den ledige skal have frit valg af leverandør. Det kan være en privat aktør, en a-kasse eller det offentlige, der står for indsatsen. Det afgørende er ikke, hvem der leverer ydelsen, men det skal være op til den ledige at afgøre, hvem der skal stå for indsatsen.

Bør man ikke afvente erfaringerne med de fire frikommune-forsøg?

Vi har ikke brug for flere analyser. Vi har brug for en ny indsats. Den nærmere model skal vi selvfølgelig drøfte med arbejdsmarkedets parter, de civile organisationer og kommunerne.

 

Vis mere

 

Læs hele artiklen i Kommunalbladet nr. 7, der udkommer primo november.