Med en lommeregner og lidt tålmodighed kan du finde stærkt skyts til din næste lønsamtale i virksomhedens årsrapport. Illustration: Midjourney.

 

1. Årets resultat

Det betyder det: Årets resultat (Net profit eller Profit/loss for the year) viser virksomhedens omsætningen minus omkostninger. Resultatet siger altså noget om, hvorvidt virksomheden tjener penge.

Her finder du det: Du finder typisk resultatopgørelsen i den første del af regnskabet.

Sådan bruger du det: Find årets resultat for de seneste fem år (det er vigtigt at kigge over en længere periode for at få et retvisende billede af, hvordan det går i virksomheden). Brug tallene til at se, om virksomheden tjener penge og eventuelt har haft fremgang. Husk at vurdere resultatet i forhold til omsætningen. Et resultat på 10 mio. kr. er stærkt for en virksomhed med en omsætning på 40 mio., mens 10 mio. er knap så fantastisk, hvis omsætningen er på 400 mio.

2. Egenkapitalens forrentning

Det betyder det: Egenkapitalens forrentning (Return on Equity) efter skat viser virksomhedsejerens afkast.

Her finder du det: Du udregner egenkapitalens forrentning således: Resultatet efter de finansielle omkostninger (Net Income) / Egenkapitalen (Total Equity) x 100.

Sådan bruger du det: Hvis egenkapitalens forrentning ligger højere end 12-13%, går det rigtig godt for ejerne af virksomheden. Du kan argumentere for, at du også bør få andel i overskuddet. Baggrundsinfo: Mens årets resultat afspejler den overordnede økonomiske præstation, viser egenkapitalens forrentning, hvor godt virksomheden bruger sin egenkapital til at generere afkast.

3. Soliditetsgrad

Det betyder det: Soliditetsgraden (Equity Ratio) viser noget om, hvor sårbar virksomheden er over for tab som følge af svigtende efterspørgsel etc.

Her finder du det: Soliditetsgraden (også kaldet egenkapitalandel) kan du ofte finde under nøgletal (ratios). Men ellers udregner du den selv: Egenkapital / aktiver i alt x 100. Egenkapital (Total Equity) og aktiver i alt (Total Assets) finder du under balancen (typisk på samme side som resultatopgørelsen).

Sådan bruger du det: En tommelfingerregel er, at en tilfredsstillende soliditetsgrad skal ligge mellem 30 % og 40 % for en veletableret virksomhed. Gennemsnittet for industrivirksomheder i Danmark lå i 2021 på 43,9 %. Er soliditetsgraden lav, er det næppe det bedste tidspunkt at gå efter store lønstigninger.

4. Overskudsgraden

Det betyder det: Overskudsgraden (Profit Margin) viser, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud.

Udregnes således: Resultat før finansielle poster, som også kaldes resultat af primær drift (EBIT eller Operating Profit) / Nettoomsætning (Revenue eller, hvis dette ikke fremgår, Gross Profit) x 100.

Sådan bruger du det: Overskudsgraden indikerer, om virksomheden tjener penge eller ej. Det er ikke afgørende, hvor høj den er, men det er vigtigt, at den er positiv og ikke synes nedadgående (hvilket ville kunne tyde på underliggende problemer i virksomheden). Er overskudsgraden på 10% eller mere, går det rigtig godt.

5. Overskud pr. ansat

Det betyder det: Dette viser, hvor meget overskud der i gennemsnit generes pr. ansat i virksomheden.

Her finder du det: Overskuddet pr. ansat finder du med formlen årets resultat (Net Profit) / antal ansatte (Number of Employees).

Sådan bruger du det: Jo større overskud der genereres pr. medarbejder, jo stærkere et argument har du for at bede om en lønstigning – især hvis udviklingen i overskud og lønstigning ikke rigtig følges ad. Udregn gerne tallet for de seneste 5 år. Så kan du se, hvordan din værdiskabelse som ansat i virksomheden har udviklet sig.

Her finder du regnskabet: datacvr.virk.dk kan du finde regnskaber for alle momsregistrerede virksomheder i Danmark ved at søge på virksomhedens navn eller CVR-nr.

 

Du er stadig vigtigst

Virksomhedens regnskab viser dig, hvordan det generelt går i virksomheden: Er det mest realistisk at holde lidt igen med lønkravene, eller er det et super godt tidspunkt at gå efter lønstigninger. Det vigtigste i en personlig lønforhandling vil dog altid være dig og din personlige indsats, kompetencer, resultater, udvikling etc. Find en guide til at forberede dette på hk.dk/samtaleguide.

 

Når regnskabet lyver

På visse virksomheder vil det ikke give et fyldestgørende billede at gennemgå regnskabet som beskrevet i denne guide. Forskningsbaserede virksomheder kan for eksempel gøre store fremskridt, samtidig med at de kører med dundrende underskud i årevis. Her må du bruge din interne viden og evt. ledelsens beretning fra årsrapporten til at danne dig et indtryk af, hvordan det står til. Har du en tillidsrepræsentant, så spørg også gerne til vedkommendes opfattelse af, hvordan virksomheden klarer sig.