Rita og faner foran forligsen

Konflikten var tæt på ved OK18, som endte med et langstrakt forløb i forligsinstitutionen. Først i 11. time lykkedes det at indgå forlig. Bliver der konflikt ved OK24, vil medlemmer kunne få konfliktstøtte. Arkivfoto.

Som medlem af HK Stat har du indflydelse på din næste overenskomst fra start til slut. Dine ønsker til et bedre arbejdsliv kan komme med som krav i forhandlingerne. Du får løbende viden om parternes krav, forhandlingerne og resultaterne, når der ligger en aftale. Du kan stemme til urafstemningen og være med til at sige ja eller nej til den nye overenskomst. Og du kan være med til at vælge de tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og formænd, som forhandler med finansministeren.

Men udover de mange fordele ved at være en del af fællesskabet er du også sikret som medlem af HK Stat, hvis OK24 ender med en konflikt. Hvis det ikke lykkes at komme overens med arbejdsgiverne i Finansministeriet, og forhandlingerne bryder sammen, vil OK24 fortsætte i Forligsinstitutionen. Men hvis forligsmanden heller ikke kan hjælpe parterne til at nå hinanden, kan der komme en strejke – og eventuelt en lockout fra statens side.

Medlemmer af HK kan få konfliktstøtte

Hvis din arbejdsplads bliver omfattet af en konflikt, får du selvfølgelig konfliktstøtte som medlem af HK. Konfliktstøtte betyder, at HK dækker din løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og pension.

Konfliktunderstøttelse kan udbetales til medlemmer, der har betalt kontingent i mindst en måned, den dag konflikten træder i kraft. En eventuel konflikt skal varsles med en måned, og der kan tidligst komme konflikt på det statslige område den 1. april. Den kan dog også starte senere, hvis forligsmanden fx udsætter konflikten.

LÆS MERE: Hvad er en konflikt? Hvem er omfattet? Og hvad er konfliktramt arbejde? Læs mere i HK Stats konfliktguide på OK24-siden (nederst)

Sådan siger HK’s regler om konfliktstøtte

’Følgende princip gælder for indmeldelse forud for en konflikt: Det er en betingelse for at modtage konfliktunderstøttelse, at den pågældende har været medlem og betalt kontingent i mindst en måned, den dag konflikten træder i kraft. I god tid forud for en eventuel konflikt kommunikeres det tydeligt til ikke-medlemmer, hvornår man skal være indmeldt for at kunne få konfliktunderstøttelse – og være en del af HK Stat fællesskabet.’ (…) ’Der er fastsat en sats for konfliktunderstøttelse til medlemmer der er udtaget til konflikt, der defineres som fuld løntabsdækning minus arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag.’
Kilde: HK Stats konfliktstrategi

Se oplysningsark til ikke-medlemmer Lille pdf symbol