HK it, medie & industri Hovedstaden forpligter sig hermed til målrettet at arbejde for at styrke de lokale lønforhandlinger på afdelingens medlemsvirksomheder i 2023-2025.

Baggrund: Historisk set har lønudviklingen i Danmark fulgtes ad med produktiviteten frem til finanskrisen i 2008. Siden er produktiviteten imidlertid steget væsentlig mere end lønningerne (illustrationen nedenfor).

Samtidig kan vi se, at lønudviklingen har udviklet sig så jævnt, at den nærmest har været på fartpilot. Man kunne måske med rette mistænke den lave inflation for at være den sovepude, som har gjort det muligt for produktiviteten at stikke af fra lønningerne, uden at vi for alvor har mærket dette som et problem. Nu har det seneste halvandet års inflation så sørget for at give os en brat opvågning.

På denne baggrund vil HK it, medie & industri Hovedstaden forpligte sig til at styrke den lokale løndannelse hos vores medlemmer. Selve opgaven med lønforhandlingerne ligger ude hos den enkelte tillidsrepræsentant, men ansvaret for at det rent praktisk er muligt at løfte opgaven ligger mest hos os som lokal fagforening.

I det nyligt indgåede industriforlig står det klarere formuleret end nogensinde, at alle parter har en interesse i at understøtte den lokale løndannelse. Både tillidsrepræsentanten og fagforeningen får også nye værktøjer til at sikre dette. På den baggrund ønsker vi at styrke afdelingens lønarbejde ud fra følgende punkter:

A) Kommunikation
Vi vil løbende og systematisk informere afdelingens tillidsrepræsentanter om deres rettigheder og muligheder ift. lokale lønforhandlinger. Herunder nye værktøjer som retten til at få informationer om virksomheden og muligheden for, at lokale lønforhandlinger i højere grad gennemføres kollektivt. Afdelingen vil løbende udarbejde guider og oversigter, som kan facilitere og styrke tillidsrepræsentanten i lokale lønforhandlinger.

B) Uddannelse
Afdelingen vil tilbyde sine tillidsrepræsentanter relevant uddannelse i forhold til at gennemskue et virksomhedsregnskab og til på meningsfuld vis at kunne anvende de nye redskaber, som industriforliget indeholder. Herunder retten til indsigt i virksomhedens ordrebeholdning, produktivitet og markedssituation.

Afdelingen vil samtidig sørge for at uddanne egne medarbejdere, så de bedst muligt kan understøtte tillidsrepræsentanternes arbejde inden for de nye rammer. 

C) Værktøjer
For at lette tillidsrepræsentantens arbejde og løfte de lokale lønforhandlinger vil afdelingen undersøge muligheden for at udstyre tillidsrepræsentanten med baggrundsmateriale som er målrettet forholdene i den enkelte virksomhed. Herunder overblik over virksomhedens og branchens økonomi samt medarbejdergruppens lønudvikling både selvstændigt og i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Afdelingen vil benytte både eksternt statistisk materiale og internt materiale som HK’s lønstatistik til at klæde vores tillidsrepræsentanter på bedst muligt. Både i forhold til at gennemføre en lønforhandling og i forhold til at forklare kollegerne om rimeligheden i et givent lønkrav o.lign. 

D) Faglig behandling
Ud over at sikre tillidsrepræsentanten adgang til løbende rådgivning og dialog om mulighederne for lokal løndannelse som beskrevet i gennembrudsforliget på industriens område vil HK it, medie & industri Hovedstaden hvert år mødes med tillidsrepræsentanten for at gennemgå situationen og mulighederne på den enkelte arbejdsplads. Dette kan fx ske som del af en tillidsrepræsentant-udviklingssamtale. 

E) Perspektiv
Afdelingen vil arbejde for at fremme den afsmittende effekt, som positive resultater i de lokale lønforhandlinger kan have på arbejdspladser uden overenskomst. Samtidig vil afdelingen lægge ekstra kræfter i at fremme og styrke den individuelle lønforhandling generelt. Værktøjer i forhold til individuel forhandling vil, uanset om der er kollektiv lønforhandling eller ej, være et centralt omdrejningspunkt. Dette omfatter også tilbud til freelancere, der skal forhandle kontrakter/aftaler. Endelig vil afdelingen skærpe sin indsats for at få valgt tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for det.  

Ovenstående blev sat til afstemning og vedtaget på HK it, medie & industri Hovedstadens ordinære generalforsamling den 4. marts 2023.