§ 1: Indledning

Stk. 1:
I henhold til § 24 i HK Nordjyllands love tilrettelægges ungdomsarbejdet i HK Nordjylland af et for-mandskab under afdelingsbestyrelsen i HK Nordjylland, men samtidig under tværfagligt samarbejde med HK Ungdom Danmark, HK Nordjylland og Ungdomsnetværket HK Nordjylland.

Stk. 2:
Medlemmer af HK Ungdom Nordjylland er HK medlemmer, som enten er under uddannelse eller
er til og med 30 år.

§ 2: Formål

Stk. 1:
Formålet med ungdomsarbejdet er, at styrke ungdomsnetværket i HK Nordjylland både fagligt og socialt igennem aktiviteter, kurser og sociale arrangementer.

§ 3: Myndighed & struktur

Stk. 1:
HK Ungdom Nordjyllands myndighed er:

A. Generalforsamling
B. Formandskabet

Stk. 2:
HK Ungdom Nordjyllands struktur er:

HK Ungdom Nordjyllands struktur

§ 4: Møder & aktiviteter

Stk. 1:
Formandskabet indkalder til møder mindst 6 gange om året, hvor ungdomsarbejdet planlægges, jf. §1 stk. 1.

Stk. 2:
Møder annonceres via Facebook.

Stk. 3:
Alle i ungdomsnetværket har lov til at deltage i møder arrangeret af HK Ungdom Nordjylland, med mindre andet er offentliggjort.

Stk. 4:
Formandskabet i samarbejde med netværksambassadørerne udarbejder retningslinjer for det kommende års aktiviteter.

§ 5: Generalforsamling

Stk. 1:
Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling, inden udgangen af 1. kvartal. Afholdelse af generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse f.eks. i HK Nordjyllands nyhedsmail.

Stk. 2:
Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen.

Stk. 3:
Til generalforsamlingen har ethvert medlem af HK Ungdom Nordjylland adgang. Alle tilstedeværende medlemmer kan deltage i afstemningen med en stemme.

Stk. 4:
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 5:
Formand, næstformænd og netværksambassadørerne vælges på generalforsamlingen.

Stk. 6:
Kun medlemmer af HK Ungdom Nordjylland, der på valgdagen ikke er fyldt 30 år, kan vælges.

Stk. 7:
På den årlige generalforsamling aflægger formanden en beretning over HK Ungdom Nordjyllands aktiviteter i den forgangne periode.

Stk. 8:
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigenter
2. Konstituering
    a. Godkendelse forretningsorden
    b. Valg af referenter
    c. Godkendelse af dagsorden
    d. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg
    a. Formand
    b. 2 Næstformænd
    c. 4 Netværksambassadører
6. Eventuelt

Stk. 9:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til HK Nordjylland senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 10:
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt mindst 30 medlemmer eller et fuldtalligt enstemmigt ambassadørteam eller et enstemmigt formandskab skriftlig stiller krav med motiveret dagsorden herom til HK Nordjylland.

§ 6: Konstitution

Stk. 1:
Formandskabet har det overordnede ansvar for indkaldelse til generalforsamling samt indkaldelse til møder for HK Ungdom Nordjylland.

Stk. 2:
Formanden for HK Ungdom Nordjylland tegner Ungdomsnetværkets profil udadtil og kan udtale sig og træffe nødvendige afgørelser på vegne af HK Ungdom Nordjylland, uden forudgående rådgivning.

Stk. 3:
Næstformændene og Netværksambassadørerne konstituerer en ny formand, som overtager formandens opgaver eller dele heraf, hvis formanden pga. længerevarende sygdom eller på anden måde er forhindret i at udføre sin post.

Stk. 4:
Formandskabet kan uddelegere ungdomsarbejdet.

§ 7: Afholdelse af udgifter

Stk. 1:
HK Nordjylland afholder udgifterne vedrørende ungdomsarbejdet. Formandskabet udarbejder et budget. Dette budget følger afdelingens almindelige regnskabsår.

Stk. 2:
Der refunderes transportudgifter jf. afdelingens regler.

§ 8: Fortolkning

Stk. 1:
Alt hvad disse regler ikke klart foreskriver, underkastes formandskabets beslutning under ansvar for HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse og ungdomsnetværket.

§ 9: Ikrafttrædelse

Stk. 1:
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede forslag på generalforsamlingen.

Stk. 2:
Vedtægtsændringer skal godkendes i HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse.

 

/ Vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 27. september 2016