Guide - forstå din lønseddel og undgå at blive snydt

Lønsedlen på billedet er venligst udlånt af et medlem af HK it, medie & industri Hovedstaden.

Månedsløn og eventuelle tillæg
Din månedsløn består typisk af en grundløn og eventuelt diverse funktions- eller kvalifikationstillæg. Det er månedslønnen, skat, pension og diverse bidrag regnes ud fra. Månedsløn er ikke det samme som A-indkomst, idet A-indkomsten er din månedsløn fratrukket AM-bidrag, din andel af bidrag til ATP og bidrag til andre arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Hvis du er månedslønnet, vil dit månedlige antal arbejdstimer ofte fremgå – hvis du er på fuldtid med 37 timers arbejdsuge, er det 160,33 timer. Hold øje med, om du får de tillæg, du skal, og om aftalte lønstigninger bliver effektueret til tiden.

ATP-bidrag 
ATP er en lovpligtig pension, som sikrer dig en ekstra pension ud over din folkepension. Arbejdsgiver betaler 2/3 af det samlede ATP-bidrag, mens medarbejderen betaler 1/3. ATP-satsen trækkes før skat og svinger alt efter, hvordan du er aflønnet. Hvis du er månedslønnet på fuld tid, er din del af ATP-bidraget 94,65 kr. om måneden. 

AM-bidrag
Arbejdsmarkedsbidraget er en skat på 8 pct. af din løn og eventuelle personalegoder som fri telefon eller sundhedsforsikring – minus egenbetalt pension og ATP-bidrag. Beløbet trækkes før A-skat. Det blev indført i 1994 med den begrundelse, at lønmodtagerne skulle være med til at dække en del af statens udgifter til arbejdsmarkedet såsom dagpenge og aktivering. Du betaler også AM-bidrag af dine feriepenge.

 

Er du timelønnet?

Hvis du er timelønnet, er det en rigtig god idé at registrere dine arbejdstimer og pauser hver dag. Så har du mulighed for at tjekke, om timetallet på lønsedlen stemmer overens med virkeligheden. Tjek også, om timelønnen er korrekt – særligt hvis den netop er blevet reguleret. Der kan for timelønnede gælde særlige aftaler om, at der udbetales feriegodtgørelse i stedet for, at der afholdes ferie med løn. 

A-skat
Beregnes af din løn efter AM-bidrag, egenbetalt pension, ATP og eventuelle fradrag. Se efter, om dine fradrag er korrekte – og sammenhold eventuelt oplysningerne med din forskudsopgørelse (se den på www.skat.dk). 

Pensionsbidrag
Beregningsgrundlaget er din månedsløn. Ofte vil der både være en arbejdsgiverbetalt andel og en del, du selv betaler af lønnen. Tjek, at beløbene ser korrekte ud. Vil du være helt sikker på, at din pension bliver indbetalt, som den skal, kan du for eksempel følge med på pensionsinfo.dk, hvor du kan se den årlige indbetaling.

Fritvalgs Lønkonto
Hvis du er sikret fritvalgsordning via din overenskomst, opsparer du løbende en procentdel af din ferieberettigede løn, som du afhængigt af overenskomsten kan vælge at få udbetalt, indbetalt til din pensionsordning eller konverteret til børneomsorgsdage, feriefridage eller seniordage. Det fremgår af nogle lønsedler – men ikke alle – hvad du har opsparet den pågældende måned. Vær ekstra opmærksom, når fritvalgssatsen reguleres – og tjek, om din arbejdsgiver husker at indbetale pension af din fritvalgsopsparing. 

Løntræk efter skat
Betaler du over din løn til personaleforening, kantineordning, massage eller noget helt fjerde? Tjek altid, om du er blevet trukket for det rigtige beløb. 

Nettoløn
Det beløb du får indsat på kontoen. Det er din indkomst fratrukket skat, pension, diverse bidrag samt værdi af for eksempel fri telefon eller forsikringer, der betales over lønnen.

 

Fritvalgssatser steg 1. marts

Hvis du er omfattet af en landsoverenskomst og har Fritvalgs Lønkonto, er satsen 1. marts 2018 steget fra 2,7 procent til 3,4 procent. Har din arbejdsgiver husket reguleringen?

Feriepenge
Fremgår af nogle lønsedler, men ikke alle. Du kan se dine feriepenge på borger.dk/feriepenge.

Ferietillæg
Hvis du er månedslønnet og optjener ferie med løn, har du også ret til et ferietillæg. Jævnfør ferieloven er tillægget på 1 procent af sidste års ferieberettigede løn, men lokalt kan det være aftalt højere. Tillægget udbetales en gang om året, typisk i april eller maj. Vær opmærksom på, om du får det udbetalt til tiden.

Feriefridage/timer saldo 
Det antal feriefritimer/-dage, der er til rådighed efter den nærværende lønperiode. Bemærk, at saldoen på lønsedlen er forskudt i forhold til tidsregistrering, og derfor kan den faktiske saldo være lavere.

Ferieberettiget løn 
Den ferieberettigede løn er lønindtægten fratrukket løn under ferie. Den danner grundlag for beregningen af feriepenge og fritvalgsordning.

 

Forvirret? Så er der hjælp at hente

Hvis du ikke helt kan gennemskue din lønseddel, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller ringe til HK it, medie & industri Hovedstaden på 33 30 29 45. Her kan du altid få hjælp til at forstå detaljerne på din lønseddel.