Rita og lina

HK Stat-formand Rita Bundgaard og forhandlingschef Line Gisselbæk Lauritsen måtte sammen med det øvrige forhandlingsudvalg og Den danske model lidt på overarbejde med ekstra møder om detaljerne, før HK Stat kunne enes med arbejdsgiverne.

Aftalen er klar. Den ny overenskomst for 2021-2024 er godkendt af sektorbestyrelsen, så nu er det op til medlemmerne af HK Stat. Urafstemningen om OK21 begynder 18. marts og slutter 13. april.

Det er status, efter de sidste detaljer faldt på plads fredag. Ved et hastemøde søndag aften godkendte HK Stats sektorbestyrelse resultatet.

Mediegrafikerelever fik forhandlinger til at trække ud

Der er ikke mange mediegrafikerelever i staten. Men dem der er, skal naturligvis også have rimelige vilkår. Men hvordan skal elevernes løn og vilkår være? Det spørgsmål var den sidste uenighed, hvor HK Stats forhandlere og arbejdsgiverne i Medarbejder og Kompetencestyrelsen stod et stykke fra hinanden.

Derfor trak det ud med de sidste forhandlinger om HK Stats egen del af overenskomstforhandlingerne, (organisationsforhandlingerne, red.). Der måtte et par ekstra møde i kalenderen, men 5. marts kunne parterne altså endelig trykke print på et samlet og færdigt resultatpapir for HK Stats overenskomstområde.

Et væsentligt element i resultatet  er videreførelse af TR-fonden. Den blev aftalt ved OK18 og har til formål at skabe aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der styrker deres funktion som inspiratorer for deres HK-kolleger i forhold til at tage efteruddannelse. HK Stat bestyrer fondsmidlerne, som beløber sig til over 5 millioner kroner.

OK21 i ly af coronaen

Årets overenskomstforhandlinger har været stærkt præget af coronaen, som også har skabt øget arbejdsløshed og stor usikkerhed om landets økonomi. Skatteminister Morten Bødskov og de statslige arbejdsgivere var derfor heller ikke parate til at hæve lønnen helt så meget, som det skete med OK18.

Men trods økonomiske benspænd fra virussen lykkedes det Rita Bundgaard og resten af CFU at lande en aftale med ministeren, som forventes at sikre reallønnen og dermed købekraften de næste 3 år.

LÆS OGSÅ: Forlig sikrer reallønnen

Rita Bundgaard har blandt andet fremhævet, at de generelle lønstigninger trods corona sikrer medlemmernes realløn, og at det lykkedes at få en ny seniorbonus på 2 dage eller ekstra pension eller løn ind i aftalen, samt at den særlige minipension bliver væsentligt forbedret.

- Vi har med denne aftale fra lønmodtagerside været meget ansvarlige, men det lykkedes at sikre reallønnen for statens ansatte og vi har desuden opnået gode resultater på flere af de områder, som HK Stats medlemmer har været optaget af. Derfor synes jeg, det er et godt resultat set i lyset af den situation, vi står i, siger Rita Bundgaard, der udover at være formand for HK Stat også er chefforhandler for de statsansatte ved OK21.

- Jeg er glad for, at en samlet bestyrelse bakker op om resultatet, og nu håber vi, at alle medlemmerne vil deltage i urafstemningen. Ved at bruge sin stemme er man jo med til at tage stilling til noget af det mest centrale, fagforeningen skaber for dig. Nemlig din overenskomst, tilføjer hun.

I de kommende dage er HK Stats tillidsrepræsentanter inviteret til digitale regionale møder, hvor de kan stille spørgsmål til OK21-resultatet til HK Stats forhandlere. Efterfølgende vil tillidsrepræsentanterne indkalde medlemmerne i de lokale HK-klubber til informationsmøder.

Urafstemningen om OK21 i HK Stat begynder 18. marts og varer til 13. april. Alle erhvervsaktive medlemmer kan stemme, og de vil i den kommende uge modtage information om afstemningen. 

OK21 kort

 • Samlet økonomisk ramme på 6,75 procent
 • Reallønnen sikret: 4,42 procent i generelle lønstigninger for alle
 • Reguleringsordning, så lønnen følger de private lønninger
 • Medarbejdere på 62+ får en ny seniorbonus på 0,8 procent om året som enten kan købe 2 fridage ekstra eller udbetales som løn eller mere i pension
 • Minipension minimeres: Alderskravet på 25 år udgår, og karensperioden halveres fra 4 til 2 år
 • Kompetencesekretariatet og kompetencefonden videreføres
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø videreføres
 • Partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser
 • Styrket seniorindsats med forankring i de lokale samarbejdsudvalg
 • Samarbejdssekretariatet fortsætter arbejdet for styrket lokalt samarbejde
 • Medarbejderne skal inddrages i den grønne omstilling
 • Medarbejderne skal inddrages inden udbud, genudbud og udlicitering Sorgorlov med løn under orlov i indtil 26 uger
 • Videreudvikling af statens nye lønsystemer
 • TR-fonden fortsætter
 • Mediegrafikerelever er nu dækket af overenskomsten 

Fakta om HK Stats bestyrelse

HK Stats sektorbestyrelse består af formænd og næstformænd fra HK’s 7 afdelinger i landet, formand for HK Trafik og Jernbane samt repræsentanter fra 3 tværgående landsklubber og HK Stats formand Rita Bundgaard og næstformand Peter Raben.