OK24

Højere løn, større pension, mere fleksibilitet, udvidede orlovsmuligheder, bedre vilkår for kompetenceudvikling … Både emner og meninger er mangfoldige, når det handler om indholdet af den kommende overenskomst for HK’erne i regioner og kommuner.

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse har nu lagt en plan, der skal sikre, at alle ønsker og idéer bliver hørt, så der bliver et godt grundlag for at udtage krav og forhandle med arbejdsgiverne. Resultatet skal føre til en overenskomst, som kan godkendes ved en urafstemning blandt alle medlemmer. Overenskomsten skal træde i kraft med virkning fra 1. april 2024.

Hovedpunkterne i planen frem mod en ny overenskomst fremgår herunder. Parterne bliver på den ene side lønmodtagerorganisationerne og på anden side henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Forhandlingsfællesskabet (FF) repræsenterer lønmodtagerorganisationerne og står for at forhandle de generelle aftaler om bl.a. lønstigninger til alle, barselsregler og ferie. HK Kommunal fører selv de såkaldte specielle forhandlingerne med de to modparter om egne krav om eksempelvis grundløn, pension, arbejdstid og kompetencefond. Ved den afsluttende urafstemning stemmer medlemmerne om det samlede resultat af alle forhandlingsforløb.

Læs også:

Debatten om OK24 er skudt i gang

Hovedpunkter i OK24-processen

Primo august 2023

  • Baggrundsmaterialer og præsentationer sendes til tillidsrepræsentanterne til brug på bl.a. klubmøder

28. august-8. september 2023

  • OK24-kampagneuger med aktiviteter på arbejdspladserne (Sæt kryds i kalenderen!)

22. september 2023

  • Frist for indsendelse af krav fra afdelinger, klubber og medlemmer

23. oktober 2023

  • Forbundssektorbestyrelsen vedtager overenskomstkrav

15. december 2023

  • Forhandlingsfællesskabet holder repræsentantskabsmøde og vedtager generelle krav

Ultimo december 2023

  • Parterne udveksler krav

28. februar 2024

  • Sidste frist for at nå til enighed mellem parterne

Marts 2024

  • Urafstemning om forhandlingsresultatet

1. april 2024

  • Den nye overenskomst træder i kraft